dlamaturzysty.info

Kierunek Historia sztuki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Historia sztuki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kierunek ten oferuje szerokie kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie historii sztuki powszechnej i polskiej z uwzględnieniem jej aspektów regionalnych. Student poznaje zjawiska historii sztuki w szerokim, interdyscyplinarnym odniesieniu do innych dziedzin humanistycznych.

Trzyletni kurs obejmuje przedmioty kształcenia ogólnego, podstawowe i kierunkowe.

Na I roku realizowane są przedmioty kształcenia ogólnego (lektoraty, wychowanie fizyczne, filozofia, estetyka itd.) oraz przedmioty podstawowe, obejmujące wiedzę z zakresu warsztatu naukowego historyka sztuki. Na roku tym studenci poznają sztukę starożytną oraz rozpoczynają zajęcia ze sztuki średniowiecznej. Wykład monograficzny uzupełnia wiedzę słuchaczy o zagadnienia sztuki starożytnej.

Na II roku studiów kontynuowane są zajęcia ze sztuki średniowiecznej. Włączona zostaje problematyka średniowiecznej sztuki polskiej. Realizowany jest blok zajęć z powszechnej i polskiej sztuki nowożytnej. Rozpoczynają się zajęcia ze sztuki nowoczesnej. W programie nauczania na roku drugim uwzględniono także przedmioty kierunkowe - ikonografia, historia sztuki regionalnej, konserwatorstwo i prawna ochrona zabytków. Studenci zobowiązani są do zaliczenia dwóch wybranych wykładów monograficznych i konserwatoriów. Wybierają także seminarium dyplomowe prowadzone od III semestru.

Na III roku kontynuowane są zajęcia z powszechnej oraz polskiej sztuki nowoczesnej i współczesnej. W program zajęć włączone są kolejne przedmioty kierunkowe - muzealnictwo i kolekcjonerstwo, historia doktryn artystycznych, metodologia historii sztuki, nauki pomocnicze historii sztuki. Student zobowiązany jest do zaliczenia jednego wykładu monograficznego i konserwatorium. Kontynuuje seminarium dyplomowe.

W planie studiów uwzględniono także przedmioty do wyboru. W semestrze I studenci wybierają jeden przedmiot z grupy przedmiotów kształcenia ogólnego (Podstawy ekonomii, Komunikacja interdyscyplinarna i negocjacje). W semestrach II - VI studenci wybierają dwa przedmioty kierunkowe (wykład monograficzny i konserwatorium). Studenci mogą także wybierać wykłady monograficzne w zakresie historii sztuki realizowane w ramach pokrewnych kierunków humanistycznych (politologia, socjologia, kulturoznawstwo). Ponadto studenci wybierają seminarium dyplomowe.

Istotnym uzupełnieniem zajęć teoretycznych są ćwiczenia terenowe odbywające się po I i II roku studiów w formie kilkudniowych objazdów zabytkoznawczych po terenie Polski i krajów sąsiednich oraz praktyki zawodowe (muzealnicze, inwentaryzacyjne, konserwatorskie).

Praktycznym uzupełnieniem studiów są praktyki zawodowe realizowane po czwartym semestrze studiów. Praktyki w wymiarze 4 tygodni planowane są w instytucjach współpracujących z Zakładem Historii Sztuki UŚ - Muzeum Śląskim w Katowicach; Muzeum w Gliwicach: Muzeum Historii Katowic; Centrum Śląskiego Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach; Wojewódzki Urzędzie Konserwatorskim; Zbiorach Specjalnych Biblioteki Uniwersyteckiej. Maja one na celu zdobycie umiejętności praktycznego wykorzystania nabytej w trakcie studiów wiedzy teoretycznej, samodzielnego zastosowania wiadomości w praktyce zawodowej.

Strona www uczelni:
us.edu.pl

Przykłady zawodów

Historyk sztuki
Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201434
rok 201515
rok 201619
rok 201724
rok 201816
rok 201914
Liczba absolwentów
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201580,0%
absolwenci z roku 201689,5%
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 201875,0%
absolwenci z roku 201971,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,3%40,0%
absolwenci z roku 201673,7%52,6%
absolwenci z roku 201770,8%37,5%
absolwenci z roku 201875,0%50,0%
absolwenci z roku 201964,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku11,3%16,1%7,9%15,3%5,2%3,6%
w II roku6,4%3,3%4,8%3,8%0,0%
w III roku5,6%3,3%7,9%5,2%
w IV roku4,2%0,0%7,9%
w V roku0,2%10,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,382,230,972,641,270,62
w II roku1,180,480,600,960,00
w III roku1,170,931,760,98
w IV roku0,760,001,70
w V roku0,082,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,7424,58
absolwenci z roku 201521,6925,75
absolwenci z roku 201612,5021,56
absolwenci z roku 20177,6214,26
absolwenci z roku 20184,915,78
absolwenci z roku 20194,255,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201447,1%29,4%8,8%
abs. z roku 201540,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201657,9%31,6%0,0%
abs. z roku 201770,8%50,0%4,2%
abs. z roku 201862,5%50,0%0,0%
abs. z roku 201950,0%42,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca39,7%23,3%37,3%45,5%40,1%36,3%
umowa o pracę23,6%11,1%24,1%27,1%31,8%27,4%
samo­zatrudnienie6,4%0,0%0,0%2,1%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 437 zł1 174 zł1 180 zł1 274 zł1 903 zł2 173 zł
w II roku1 665 zł2 009 zł1 438 zł2 157 zł2 459 zł
w III roku2 043 zł2 186 zł2 108 zł2 637 zł
w IV roku2 201 zł2 466 zł2 994 zł
w V roku2 779 zł2 798 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 655 zł1 556 zł1 673 zł1 734 zł1 989 zł2 486 zł
w II roku1 793 zł2 043 zł2 074 zł2 425 zł2 745 zł
w III roku2 219 zł2 720 zł2 593 zł2 833 zł
w IV roku2 389 zł2 647 zł3 050 zł
w V roku2 843 zł2 618 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,360,310,300,270,410,42
w II roku0,410,500,330,420,52
w III roku0,460,490,440,49
w IV roku0,470,510,57
w V roku0,550,54
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności