dlamaturzysty.info

Kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-05-07

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia trwają sześć semestrów. Program realizowany w ciągu trzech lat obejmuje przedmioty zawierające podstawowe treści kształcenia w zakresie ekonomii, prawa, filmu i sztuk audiowizualnych, mediów, informacji i komunikowania, historii kultury i sztuki oraz treści kierunkowe: ekonomiczno-organizacyjne, technologiczno-warsztatowe i finansowe o znaczeniu praktycznym, związanym z produkcją przekazów audiowizualnych.

Po I i po II roku studiów studenci studiów stacjonarnych odbywają obowiązkową praktykę zawodową w wybranych przez siebie instytucjach sektora audiowizualnego.

Studia kończą się przygotowaniem i obroną pisemnej pracy dyplomowej na temat związany z teoretycznymi lub praktycznymi aspektami realizacji przekazów medialnych (filmy, programy telewizyjne, widowiska artystyczne, formy reklamowe itp.).

PERSPEKTYWY zawodowe

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia zostaje wyposażony w wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych, prawnych i humanistycznych oraz umiejętności zawodowe niezbędne do współdziałania przy skutecznej organizacji procesów twórczych i zarządzaniu podmiotami w obszarze przemysłu audiowizualnego i kultury. Przygotowanie teoretyczne i praktyczne predestynuje go przede wszystkim do pracy na stanowiskach pomocniczo-twórczych w kinematografii i telewizji, a także do pełnienia funkcji menedżerskich w domach mediowych, agencjach reklamowych oraz instytucjach artystycznych. Ponadto absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.
Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej UŚ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201468
rok 201532
rok 201643
rok 201745
rok 201869
rok 201964
Liczba absolwentów
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,4%
absolwenci z roku 201679,1%
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201876,8%
absolwenci z roku 201964,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201553,1%37,5%
absolwenci z roku 201651,1%32,6%
absolwenci z roku 201744,5%28,9%
absolwenci z roku 201869,6%18,8%
absolwenci z roku 201956,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,4%2,6%5,6%3,0%1,2%1,8%
w II roku2,6%4,0%3,3%0,4%3,5%
w III roku2,1%4,4%5,4%3,7%
w IV roku4,7%5,4%7,6%
w V roku5,4%2,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,270,130,850,470,210,61
w II roku0,331,060,620,110,78
w III roku0,291,031,160,83
w IV roku0,761,251,69
w V roku1,090,21
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,8019,67
absolwenci z roku 201519,4622,06
absolwenci z roku 201612,9315,63
absolwenci z roku 201713,8211,24
absolwenci z roku 20186,798,15
absolwenci z roku 20193,274,14
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201448,5%33,8%10,3%
abs. z roku 201531,2%18,8%6,2%
abs. z roku 201660,5%44,2%20,9%
abs. z roku 201742,2%35,6%8,8%
abs. z roku 201849,3%29,0%10,2%
abs. z roku 201945,3%26,6%10,9%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca35,5%25,8%43,6%29,6%33,7%37,0%
umowa o pracę21,8%16,7%26,1%20,5%19,8%22,1%
samo­zatrudnienie8,8%6,2%16,3%6,9%6,9%8,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 861 zł2 275 zł1 901 zł3 074 zł1 763 zł2 365 zł
w II roku2 348 zł2 744 zł2 758 zł1 802 zł3 241 zł
w III roku2 195 zł2 346 zł2 907 zł2 915 zł
w IV roku2 696 zł2 728 zł3 441 zł
w V roku3 298 zł3 980 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 736 zł3 087 zł1 976 zł3 446 zł2 326 zł3 170 zł
w II roku2 381 zł2 438 zł2 879 zł2 253 zł3 331 zł
w III roku2 583 zł2 700 zł3 200 zł3 544 zł
w IV roku2 705 zł3 089 zł3 901 zł
w V roku3 511 zł4 217 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej - UŚ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,470,510,410,620,350,47
w II roku0,550,630,580,350,58
w III roku0,490,510,580,52
w IV roku0,570,540,61
w V roku0,660,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności