dlamaturzysty.info

Kierunek Doradztwo filozoficzne i coaching

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-05-05
Doradztwo filozoficzne i coaching to studia z filozofii praktycznej, nawiązujące do antycznej koncepcji filozofii jako sztuki życia, ukierunkowane na wykorzystanie sapiencjalnego potencjału filozofii w działalności doradczo-trenerskiej (coachingowej). Studia te są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy na różnego typu doradców oraz coachów, którego wyrazem jest dzialaność takich firm jak Philosophical Counseling Poland, bujnie rozwijający się coaching biznesowy i life coaching.

Mają na celu wykształcenie osób posiadających odpowiednią wiedzę filozoficzną i psychologiczną oraz umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie komunikacji interpersonalnej, racjonalnego podejmowania decyzji, wieloaspektowego podejścia do problemów, harmonizowania życia zawodowego i osobistego, wspierania rozwoju potencjału twórczego. Służą krzewieniu kultury filozoficznej jako podstawy do pogłębienia samowiedzy, krytycznego i twórczego myślenia, postrzegania człowieka w kontekście najgłębszych egzystencjalnych, społecznych i kulturowych podstaw jego jestestwa.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę jako:

  • doradcy filozoficzni;
  • coachowie kariery;
  • coachowie rozwoju osobistego;
  • coachowie bizensu;
  • pracownicy działu HR w korporacjach;
  • animatorzy wsparcia dla osób borykających się z trudnymi doświadczeniami życiowymi (śmierć bliskich, żałoba, choroba, zanik poczucia sensu życia, zagubienie egzystencjalne);
  • opiniodawcy etyczni dla firm (certyfikacja etyczna działalności instytucji i organizacji);
  • w jednym z nowych zawodów wymagającym specyficznych zdolności i wiedzy, jak spokesman, broker informacji, mediator, czy specjalista do spraw kultury firmy.
Strona www uczelni:
us.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Doradztwo filozoficzne i coaching UŚ

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201531
rok 2016105
rok 2017100
rok 2018131
rok 2019115
Liczba absolwentów
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201675,2%
absolwenci z roku 201779,0%
absolwenci z roku 201872,5%
absolwenci z roku 201970,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201580,6%54,8%
absolwenci z roku 201668,6%53,3%
absolwenci z roku 201770,0%47,0%
absolwenci z roku 201858,8%29,0%
absolwenci z roku 201962,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,0%3,1%1,9%3,3%3,6%
w II roku0,0%2,6%1,4%2,6%
w III roku1,1%3,7%2,6%
w IV roku0,5%4,1%
w V roku2,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,000,430,390,790,99
w II roku0,000,450,220,57
w III roku0,130,850,65
w IV roku0,071,07
w V roku0,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201518,0621,64
absolwenci z roku 201610,5013,36
absolwenci z roku 201710,0911,86
absolwenci z roku 20186,727,75
absolwenci z roku 20193,854,48
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201541,9%32,3%6,5%
abs. z roku 201655,2%44,7%2,9%
abs. z roku 201757,0%44,0%2,0%
abs. z roku 201864,1%51,9%5,3%
abs. z roku 201955,6%38,2%7,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca22,3%40,6%41,8%50,3%39,5%
umowa o pracę20,2%34,1%33,5%37,9%27,6%
samo­zatrudnienie1,9%1,3%1,5%3,9%5,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 319 zł2 476 zł2 127 zł2 558 zł2 159 zł
w II roku2 050 zł2 927 zł2 496 zł2 985 zł
w III roku2 836 zł3 163 zł2 908 zł
w IV roku3 816 zł3 541 zł
w V roku4 598 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 451 zł2 709 zł2 568 zł2 837 zł2 580 zł
w II roku2 485 zł3 226 zł2 624 zł3 438 zł
w III roku3 026 zł3 637 zł3 179 zł
w IV roku4 282 zł3 987 zł
w V roku4 733 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo filozoficzne i coaching - UŚ, studia I stopnia
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,320,570,490,530,42
w II roku0,470,630,530,59
w III roku0,640,630,58
w IV roku0,810,67
w V roku0,93
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŚ, Doradztwo filozoficzne i coaching (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności