dlamaturzysty.info

Kierunek Doradztwo polityczne i publiczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Dodatkowe informacje o kierunku Doradztwo polityczne i publiczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Charakterystyka kierunku:

Doradztwo polityczne i publiczne należy do obszarów kształcenia w zakresie nauk społecznych. Przedmiot jest umiejscowiony zarówno w otoczeniu teoretycznym (niezbędna wiedza z zakresu nauk politycznych, dziennikarstwa, filozofii) jak i praktycznym. Doradztwo polityczne i publiczne łączy w sobie wiedzę ogólną, dotyczącą mechanizmów kierujących funkcjonowaniem współczesnych państw, idei i prądów umysłowych wpływających na kształtowanie społeczeństw, a tym samym powoływanych przez nie organizacji, a także praktyczne umiejętności przydatne przy konstruowaniu strategii komunikacyjnych oraz badaniu trendów politycznych.

Strona www uczelni:
us.edu.pl

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201729
rok 201817
rok 201917
Liczba absolwentów
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201796,6%
absolwenci z roku 201888,2%
absolwenci z roku 201970,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201786,2%58,6%
absolwenci z roku 201888,2%47,1%
absolwenci z roku 201970,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku3,4%0,5%1,0%
w II roku2,6%0,0%
w III roku2,6%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,500,100,22
w II roku0,510,00
w III roku0,90
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201712,7316,21
absolwenci z roku 20187,916,00
absolwenci z roku 20191,711,71
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201751,7%41,4%0,0%
abs. z roku 201847,1%47,1%0,0%
abs. z roku 201941,2%41,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca29,0%36,3%35,8%
umowa o pracę23,3%29,9%35,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 687 zł1 810 zł3 307 zł
w II roku1 999 zł2 298 zł
w III roku2 390 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 948 zł2 069 zł3 340 zł
w II roku2 483 zł2 653 zł
w III roku2 783 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Doradztwo polityczne i publiczne - UŚ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,360,370,55
w II roku0,400,42
w III roku0,47
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŚ, Doradztwo polityczne i publiczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności