aplikacja Matura google play app store

Kierunek Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
historia sztuki
historia muzyki
1 spośród:język polski (pr)
język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
język łaciński i kultura antyczna

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201710
rok 201911
Liczba absolwentów
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201780,0%
absolwenci z roku 201990,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201770,0%30,0%
absolwenci z roku 201981,8%36,4%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
w I roku3,3%6,8%
w II roku9,2%2,3%
w III roku10,0%3,0%
w IV roku10,0%0,0%
w V roku1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,561,19
w II roku1,850,47
w III roku2,070,54
w IV roku1,930,00
w V roku0,40
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201719,5628,14
absolwenci z roku 201913,2713,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201750,0%20,0%10,0%
abs. z roku 201954,5%45,5%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
jakakolwiek praca32,5%31,8%
umowa o pracę11,7%29,5%
samo­zatrudnienie8,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku1 451 zł2 728 zł
w II roku1 925 zł3 556 zł
w III roku2 738 zł1 634 zł
w IV roku2 848 zł3 511 zł
w V roku4 998 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2019
w I roku3 268 zł
w II roku5 651 zł
w III roku2 346 zł2 676 zł
w IV roku4 297 zł3 544 zł
w V roku5 359 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata - UJ, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2019
w I roku0,330,54
w II roku0,400,66
w III roku0,490,23
w IV roku0,480,42
w V roku0,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Religioznawstwo – interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności