aplikacja Matura google play app store

Kierunek Farmacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Farmacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-11-14

Plusy i minusy studiowania kierunku Farmacja

farmacja - DALL·E 2024-02-28 12.34.43
Obraz wygenerowany przez sztuczną inteligencję

Studiowanie farmacji jest atrakcyjną opcją dla wielu osób zainteresowanych naukami ścisłymi i pragnących pracować w sektorze zdrowia. Kierunek ten oferuje możliwość przyczyniania się do poprawy zdrowia i dobrostanu ludzi, ale jak każda dziedzina, ma swoje specyficzne plusy i minusy.

Plusy

 1. Wysoki popyt na rynku pracy: Farmaceuci są potrzebni w wielu sektorach, włączając apteki społeczne, szpitale, przemysł farmaceutyczny, oraz dziedzinę badań i rozwoju, co zapewnia stabilność zatrudnienia.
 2. Konkurencyjne wynagrodzenie: Zawód farmaceuty często wiąże się z atrakcyjnym wynagrodzeniem i pakietami świadczeń, odzwierciedlającymi ich wysokie kwalifikacje i odpowiedzialność.
 3. Możliwość bezpośredniego wpływu na zdrowie ludzi: Farmaceuci odgrywają kluczową rolę w systemie opieki zdrowotnej, doradzając pacjentom w zakresie stosowania leków i prowadzenia zdrowego trybu życia.
 4. Wszechstronność kariery: Studia farmaceutyczne otwierają drzwi do różnorodnych ścieżek kariery, od pracy w aptece, poprzez przemysł farmaceutyczny, badania kliniczne, do edukacji i administracji.
 5. Rozwój osobisty i zawodowy: Kierunek farmacja wymaga ciągłej nauki i aktualizacji wiedzy, co sprzyja rozwojowi osobistemu i zawodowemu.
 6. Zawód ceniony społecznie: Praca w dziedzinie farmacji jest postrzegana jako zawód zaufania publicznego i cieszy się wysokim szacunkiem.

Minusy

 1. Długi okres studiów i wymagająca ścieżka licencji: Aby zostać farmaceutą, konieczne jest ukończenie długotrwałych studiów oraz zdobycie licencji, co wymaga zdań egzaminów państwowych.
 2. Wysoki poziom stresu: Farmaceuci często pracują w szybkim tempie, obsługując dużą liczbę pacjentów i mając do czynienia z krytycznymi sytuacjami zdrowotnymi.
 3. Odpowiedzialność prawna: Błędy w wydawaniu leków mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych i zdrowotnych.
 4. Wymóg ciągłego kształcenia: Farmaceuci muszą regularnie aktualizować swoją wiedzę, aby nadążyć za szybkimi zmianami w medycynie i farmakologii.
 5. Niezapewniona elastyczność czasu pracy: W niektórych środowiskach, jak apteki czy szpitale, farmaceuci mogą pracować w systemie zmianowym, w weekendy i święta.

Wybór studiów farmaceutycznych powinien być dobrze przemyślany, uwzględniając zarówno osobiste zainteresowania, jak i gotowość do przyjęcia wyzwań związanych z tym zawodem. Dla wielu, możliwość niesienia pomocy innym i wpływu na zdrowie publiczne przeważa nad potencjalnymi trudnościami.

AI + redakcja
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Przykłady zawodów

Farmaceuta
Zajmuje się świadczeniem usług farmaceutycznych polegających na sporządzaniu i wytwarzaniu produktów leczniczych, ocenie jakości leków recepturowych, leków aptecznych i leków gotowych oraz wydawaniu produktów leczniczych i wyrobów medycznych będących przedmiotem obrotu w aptekach, działach farmacji szpitalnej i hurtowniach farmaceutycznych; odpowiada za sprawowanie opieki farmaceutycznej poprzez współpracę z pacjentem i lekarzem, a w razie potrzeby z przedstawicielami innych zawodów medycznych.
Farmaceuta – specjalista analityki farmaceutycznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę jakości produktów leczniczych, w tym prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych leków; informuje i doradza w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji z innymi lekami; podejmuje działania w zakresie monitorowania i kontrolowania działań niepożądanych leków.
Farmaceuta – specjalista bromatologii
Wykonuje badania i przeprowadza ekspertyzy z zakresu bezpieczeństwa żywności, sposobu żywienia i stanu odżywiania; podejmuje działania w zakresie określenia źródeł zatruć pokarmowych; odpowiada za ocenę żywności i stanu żywienia w procesie prowadzonego procesu badawczego.
Farmaceuta – specjalista farmacji aptecznej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i dystrybucją produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; kontroluje poprawność recept lekarskich; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiegania następstwom nieprawidłowego stosowania leków.
Farmaceuta – specjalista farmacji klinicznej
Wykonuje badania i przeprowadza ocenę działania leków w ustroju, prowadzi ewidencję i ocenę działań ubocznych i toksycznych; informuje i sprawuje doradztwo w zakresie dostępności biologicznej leków i ich kumulacji, eliminacji z ustroju i możliwych interakcji oraz podejmuje działania na rzecz promocji zdrowia i zapobiega chorobom jatrogennym.
Farmaceuta – specjalista farmacji przemysłowej
Stwierdza i poświadcza, że każda seria produktu leczniczego wytwarzanego na terytorium Polski została wyprodukowana i poddana kontroli zgodnie z obowiązującym prawem oraz zgodnie z dokumentacją, a w przypadku produktu leczniczego pochodzącego z innych krajów, że dla każdej serii produktu wykonano na terenie Polski pełną analizę jakościową i ilościową oraz że jakość produktu jest zgodna z wymaganiami jakościowymi określonymi w dokumentacji.
Farmaceuta – specjalista farmacji szpitalnej
Wykonuje czynności związane z przygotowaniem, przechowywaniem i wydawaniem produktów leczniczych i wyrobów medycznych; nadzoruje i prowadzi ewidencję wydawanych produktów leczniczych z grup: silnie działających i środków odurzających; prowadzi dokumentację obrotu lekami; udziela informacji o lekach; organizuje pracę w aptece szpitalnej lub w dziale farmacji szpitalnej.
Farmaceuta – specjalista farmakologii
Wykonuje badania i przeprowadza eksperymenty farmakologiczne; odpowiada za opracowanie dokumentacji farmakologicznej dotyczącej danego środka, który ma być dopuszczony do obrotu.
Farmaceuta – specjalista leku roślinnego
Odpowiada za przygotowanie, wytwarzanie i kontrolę jakości leku roślinnego; podejmuje działania na rzecz zapewnienia skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku roślinnego; sporządza wyciągi z surowców roślinnych z wykorzystaniem nowoczesnych technik badawczych.
Farmaceuta – specjalista mikrobiologii i biotechnologii farmaceutycznej
Odpowiada za wykonywanie badań w zakresie biotechnologii i mikrobiologii w przemyśle, laboratoriach kontroli leków i laboratoriach przemysłowych; podejmuje działania na rzecz zapewnienia prawidłowego procesu prowadzania badań biotechnologicznych i mikrobiologicznych leków z wykorzystaniem sprzętu badawczego oraz dzięki znajomości zagadnień fizjologii, patofizjologii, mikrobiologii, immunologii, farmakokinetyki oraz chemii leków.
Farmaceuta – specjalista toksykologii
Odpowiada za przygotowanie oceny ryzyka wystąpienia skutków zdrowotnych w wyniku narażenia na czynniki chemiczne występujące w środowisku naturalnym i antropomorficznym, w środowisku pracy, w żywności, a także narażenia na leki i substancje uzależniające; podejmuje działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego w społeczeństwie poprzez uczestniczenie w akacjach społecznych promujących zdrowy styl życia i walkę z substancjami uzależniającymi.
Farmaceuta – specjalista zdrowia publicznego
Zajmuje się zawodowo ochroną, promowaniem i przywracaniem zdrowia populacji jako całości, a także podnoszeniem stanu zdrowia społeczeństwa; odpowiada za kształtowanie polityki zdrowotnej w oparciu o współczesną wiedzę z dziedziny nauk medycznych, społecznych i zarządzania.
Farmaceuta – specjalista zdrowia środowiskowego
Odpowiada za wykonywanie badań dotyczących problemów zdrowia środowiskowego oraz dokonuje analizy w zakresie potencjalnych skutków zdrowotnych w następstwie narażenia na szkodliwe oddziaływanie środowiska; zajmuje się prowadzeniem szkoleń specjalistycznych oraz podejmuje działania na rzecz współpracy międzyresortowej i międzynarodowej w obszarze środowiskowego ryzyka zdrowotnego.
Nauczyciel akademicki – nauki farmaceutyczne
Kształci w zakresie nauk farmaceutycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania, przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań, uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 2014152
rok 2015136
rok 2016146
rok 2017106
rok 2018100
rok 2019106
rok 2020107
rok 202178
rok 2022100
Liczba absolwentów
UJ, Farmacja (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201510,3%
absolwenci z roku 201619,9%
absolwenci z roku 201712,3%
absolwenci z roku 201817,0%
absolwenci z roku 201911,3%
absolwenci z roku 202014,9%
absolwenci z roku 202110,2%
absolwenci z roku 202211,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,6%1,1%1,9%1,2%0,6%2,4%0,7%0,7%0,7%
w II roku0,9%0,7%0,7%0,1%0,3%0,3%0,5%0,1%
w III roku0,5%0,0%0,6%0,1%0,0%0,7%0,1%
w IV roku0,6%0,6%0,2%0,1%0,0%1,2%
w V roku0,6%0,7%1,4%0,1%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Farmacja (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,070,160,290,200,070,440,120,140,14
w II roku0,070,110,080,010,080,050,060,02
w III roku0,080,000,100,010,000,200,01
w IV roku0,090,120,020,010,000,41
w V roku0,160,120,330,010,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,301,91
absolwenci z roku 20150,831,44
absolwenci z roku 20161,582,61
absolwenci z roku 20171,361,58
absolwenci z roku 20180,962,13
absolwenci z roku 20190,842,18
absolwenci z roku 20200,961,19
absolwenci z roku 20210,341,23
absolwenci z roku 20221,021,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Farmacja (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201496,1%94,8%3,3%
abs. z roku 201597,8%95,6%2,2%
abs. z roku 201693,8%91,8%4,1%
abs. z roku 201796,2%96,2%3,8%
abs. z roku 201893,0%89,0%1,0%
abs. z roku 201999,0%94,3%2,8%
abs. z roku 202098,1%97,2%1,9%
abs. z roku 202197,4%93,6%0,0%
abs. z roku 202297,0%92,0%1,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca86,8%94,2%87,4%91,5%87,0%94,2%93,7%91,5%91,5%
umowa o pracę85,1%91,5%84,0%90,1%82,6%87,8%90,2%84,8%87,4%
samo­zatrudnienie2,8%1,9%4,0%2,9%1,0%2,6%1,9%0,0%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Farmacja (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 251 zł3 659 zł3 982 zł4 215 zł4 482 zł4 802 zł5 030 zł5 582 zł6 144 zł
w II roku3 828 zł4 003 zł4 537 zł4 543 zł5 216 zł5 448 zł6 389 zł6 720 zł
w III roku4 258 zł4 320 zł4 838 zł5 182 zł5 360 zł6 097 zł7 532 zł
w IV roku4 675 zł4 593 zł5 347 zł5 614 zł6 193 zł7 367 zł
w V roku5 043 zł4 877 zł5 644 zł6 306 zł7 316 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 231 zł3 679 zł3 896 zł4 075 zł4 525 zł4 887 zł5 005 zł5 629 zł6 077 zł
w II roku3 797 zł3 989 zł4 573 zł4 334 zł5 188 zł5 454 zł6 379 zł6 714 zł
w III roku4 166 zł4 276 zł4 871 zł4 875 zł5 411 zł6 109 zł7 338 zł
w IV roku4 518 zł4 527 zł5 298 zł5 322 zł6 282 zł7 285 zł
w V roku4 884 zł4 935 zł5 686 zł5 970 zł7 192 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Farmacja (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Farmacja - UJ, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,921,001,011,011,000,980,960,960,90
w II roku1,021,031,071,041,071,011,071,02
w III roku1,081,031,051,080,991,011,12
w IV roku1,111,011,081,051,041,08
w V roku1,131,001,031,081,08
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Farmacja (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wfarm/farmacja

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności