aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biofizyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
informatyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Biofizyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-06
Postępujący szybko rozwój nauk i technologii biologicznych, far­ma­ceutycznych i medycznych powoduje wzrastające zapotrzebowanie na biofizyków kształconych w nowej interdyscyplinarnej formie studiów. Już na poziomie pierwszego stopnia studia biofizyki zostały podzielone na dwie specjalności: biofizykę molekularną oraz fizykę medyczną.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biofizyka UJ

Przykłady zawodów

Biofizyk
Bada fizyczne i fizykochemiczne podstawy procesów życiowych oraz wpływ zewnętrznych czynników fizycznych na te procesy, ze szczególnym uwzględnieniem badań żywej komórki i procesów życiowych na poziomie molekularnym; rozwija lub opracowuje koncepcje, teorie, metody oraz sposoby wykorzystywania wiedzy mikrobiologicznej w praktyce, zwłaszcza medycznej i weterynaryjnej.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201412
rok 201611
rok 201712
rok 201811
Liczba absolwentów
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201690,9%
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 2018100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201690,9%81,8%
absolwenci z roku 201783,3%66,7%
absolwenci z roku 2018100,0%72,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,0%3,8%2,8%0,0%
w II roku2,1%7,6%0,0%0,0%
w III roku2,8%0,8%12,5%
w IV roku2,1%3,0%
w V roku5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,000,850,970,00
w II roku0,241,360,000,00
w III roku0,600,132,64
w IV roku0,470,73
w V roku0,55
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201425,0029,89
absolwenci z roku 201613,2220,12
absolwenci z roku 201714,0014,33
absolwenci z roku 201817,5717,75
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201425,0%16,7%0,0%
abs. z roku 201627,3%9,1%0,0%
abs. z roku 201750,0%25,0%0,0%
abs. z roku 201818,2%9,1%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
jakakolwiek praca15,3%18,9%27,8%12,1%
umowa o pracę13,2%9,1%16,7%9,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku1 870 zł1 932 zł1 855 zł
w II roku1 348 zł1 736 zł2 473 zł1 672 zł
w III roku1 966 zł2 385 zł2 148 zł
w IV roku3 455 zł2 707 zł
w V roku4 454 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
w I roku2 392 zł
w II roku2 076 zł2 935 zł
w III roku2 474 zł2 634 zł2 366 zł
w IV roku3 390 zł2 982 zł
w V roku4 351 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biofizyka - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
w I roku0,410,460,39
w II roku0,280,390,560,31
w III roku0,440,470,40
w IV roku0,780,52
w V roku0,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Biofizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności