dlamaturzysty.info

Kierunek Filozofia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język angielski (pr)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
filozofia
fizyka
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia
Filozofia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2007-06-14

Studia dostarczają podstawowej wiedzy z zakresu wykształcenia filozoficznego, które obejmuje logikę, historię filozofii, ontologię, epistemologię, etykę, estetykę oraz filozofię społeczną. Obok wiedzy na temat różnych zagadnień filozoficznych, problemów, szkół, stanowisk i metod filozofowania absolwent powinien dysponować szeregiem umiejętności praktycznych takich, jak prezentowanie poglądów i stanowisk filozoficznych, analiza i interpretacja tekstów filozoficznych (łącznie z ich tłumaczeniem z języków obcych), artykułowanie i uzasadnianie własnych poglądów, zdolność do samodzielnego i krytycznego myślenia.

Absolwent studiów filozoficznych pierwszego stopnia powinien być przygotowany do kontynuowania edukacji na studiach filozoficznych drugiego stopnia lub studiach z dziedzin pokrewnych, obejmujących szeroko rozumiane nauki humanistyczne i społeczne. Studia przygotowywać mają także do pracy w szkolnictwie (po ukończeniu Studium Pedagogicznego), jak też w innych zawodach, gdzie wymagane są nawyki ustawicznego kształcenia, zdolność do samodzielnego i krytycznego myślenia, umiejętności analityczne, wyobraźnia.


Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filozofia UJ

Przykłady zawodów

Filozof
Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201532
rok 201618
rok 201728
rok 201829
rok 201929
Liczba absolwentów
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,9%
absolwenci z roku 201694,4%
absolwenci z roku 201789,3%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201993,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201567,1%40,9%
absolwenci z roku 201677,8%61,1%
absolwenci z roku 201782,1%50,0%
absolwenci z roku 201886,2%31,0%
absolwenci z roku 201972,4%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,5%0,4%4,2%1,8%0,0%0,9%
w II roku1,2%0,0%0,0%2,4%0,0%
w III roku1,5%1,0%0,9%0,6%
w IV roku0,0%3,7%3,2%
w V roku0,0%2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,130,040,930,280,000,18
w II roku0,140,000,000,910,00
w III roku0,310,180,410,14
w IV roku0,001,260,78
w V roku0,000,46
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,6432,58
absolwenci z roku 201518,7423,15
absolwenci z roku 201623,5725,67
absolwenci z roku 201720,7019,94
absolwenci z roku 201812,5318,78
absolwenci z roku 20193,534,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201414,8%11,1%0,0%
abs. z roku 201546,5%28,1%6,8%
abs. z roku 201633,3%22,2%5,6%
abs. z roku 201721,4%17,9%0,0%
abs. z roku 201834,5%10,3%0,0%
abs. z roku 201944,8%34,5%3,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca10,5%36,0%19,4%11,3%15,2%35,1%
umowa o pracę9,9%23,6%7,4%9,5%3,7%27,6%
samo­zatrudnienie0,0%5,2%1,9%0,0%0,0%0,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 338 zł2 033 zł2 617 zł1 766 zł1 632 zł3 444 zł
w II roku1 694 zł2 602 zł3 572 zł2 784 zł2 854 zł
w III roku2 014 zł3 516 zł3 988 zł3 020 zł
w IV roku2 759 zł3 884 zł3 341 zł
w V roku3 374 zł4 114 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 599 zł2 769 zł2 317 zł1 922 zł3 026 zł3 853 zł
w II roku2 223 zł3 140 zł4 088 zł3 070 zł4 038 zł
w III roku2 818 zł4 031 zł5 834 zł3 753 zł
w IV roku3 373 zł5 073 zł5 373 zł
w V roku3 951 zł5 079 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,590,520,550,400,300,62
w II roku0,420,590,640,610,48
w III roku0,440,740,710,58
w IV roku0,560,740,59
w V roku0,640,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UJ, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności