aplikacja Matura google play app store

Kierunek Etnologia i antropologia kulturowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski (pr)
matematyka (pr)
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski (pr)
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Etnologia i antropologia kulturowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Etnologia i antropologia kulturowa dają ogólną wiedzę z zakresu nauk humanistycznych i społecznych oraz specjalistyczną wiedzę z etnologii. Stąd te studia dostarczają orientacji w problemach filozofii, socjologii, historii, metodologii nauk społecznych i historycznych, które współtworzą wiedzę etnologiczną, a przede wszystkim kształcą w zakresie historii, teorii i metod etnografii, etnologii, etnologii i antropologii kulturowej /antropologii społecznej/ antropologii społeczno-kulturowej, etnologii Polski, Europy i krajów pozaeuropejskich, historii i kultury wybranych regionów (np. krajów karpackich), historii i kultury niektórych grup etnicznych czy narodowościowych (np. Romów, Łemków), antropologii historycznej, antropologii współczesności, etnologicznych analiz czy interpretacji takich form aktywności społeczno-kulturowej, jak religia i magia, sztuka ludowa, nieprofesjonalna czy folklor.

Studia pierwszego stopnia licencjackie kształcą absolwenta umiejącego dostrzegać kulturowe podłoże każdej sytuacji społecznej, dają etnologiczne i antropologiczne przygotowanie do refleksji o człowieku i kulturze oraz podstawowe umiejętności etnograficznej pracy terenowej. Przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalno-oświatowych i turystycznych, w odpowiednich instytucjach administracyjnych, wszędzie tam, gdzie wymagana jest wiedza regionalistyczna (głównie etnograficzno-historyczna) oraz umiejętność kontaktu z innymi ludźmi. Ich ukończenie jest niezbędnym warunkiem podjęcia studiów magisterskich na etnologii i innych kierunkach humanistyczno-społecznych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Etnologia i antropologia kulturowa UJ

Przykłady zawodów

Antropolog
Bada zmienność cech biologicznych człowieka w czasie i w przestrzeni oraz wpływ, jaki na ową zmienność wywierają czynniki genetyczne, środowiska naturalnego i społeczno-kulturowego.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201424
rok 201517
rok 201620
rok 201720
rok 201818
rok 201924
rok 202011
rok 202111
Liczba absolwentów
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 2015100,0%
absolwenci z roku 201690,0%
absolwenci z roku 201795,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201975,0%
absolwenci z roku 202081,8%
absolwenci z roku 202163,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,2%70,6%
absolwenci z roku 201690,0%70,0%
absolwenci z roku 201790,0%55,0%
absolwenci z roku 201894,4%44,4%
absolwenci z roku 201962,5%45,8%
absolwenci z roku 202081,8%45,5%
absolwenci z roku 202163,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku2,8%0,0%2,1%0,8%0,0%2,4%0,0%6,8%
w II roku4,5%0,0%1,2%5,0%4,6%5,2%0,0%
w III roku2,1%3,4%5,0%5,0%6,9%5,6%
w IV roku1,0%1,0%8,3%10,0%6,0%
w V roku1,4%2,0%14,2%2,1%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,140,000,310,320,000,710,000,47
w II roku0,680,000,222,211,351,550,00
w III roku0,180,770,702,111,921,65
w IV roku0,200,131,232,882,04
w V roku0,280,382,070,76
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201428,5536,89
absolwenci z roku 201527,5325,83
absolwenci z roku 201627,5629,07
absolwenci z roku 201717,3230,18
absolwenci z roku 201815,6216,10
absolwenci z roku 201915,2714,28
absolwenci z roku 202020,6718,00
absolwenci z roku 20215,604,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201420,8%8,3%4,2%
abs. z roku 201523,5%17,6%0,0%
abs. z roku 20165,0%5,0%0,0%
abs. z roku 201735,0%15,0%5,0%
abs. z roku 201833,3%22,2%0,0%
abs. z roku 201941,7%37,5%0,0%
abs. z roku 20209,1%9,1%0,0%
abs. z roku 202145,5%36,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca13,5%14,2%3,8%20,0%19,9%35,8%6,8%25,8%
umowa o pracę4,5%10,8%1,2%8,8%17,1%30,9%6,8%25,0%
samo­zatrudnienie4,2%0,0%0,0%5,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku990 zł1 158 zł2 329 zł2 150 zł2 667 zł3 716 zł
w II roku1 255 zł1 827 zł1 787 zł1 309 zł2 740 zł2 437 zł1 031 zł
w III roku1 551 zł2 871 zł2 524 zł2 920 zł3 685 zł3 633 zł
w IV roku1 811 zł3 092 zł3 372 zł2 847 zł4 987 zł
w V roku2 375 zł3 816 zł3 546 zł3 418 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 344 zł3 298 zł2 723 zł2 931 zł4 502 zł
w II roku1 709 zł1 875 zł2 025 zł2 967 zł3 047 zł2 734 zł
w III roku2 395 zł3 427 zł3 313 zł3 944 zł4 673 zł4 634 zł
w IV roku2 086 zł3 694 zł3 523 zł4 649 zł5 159 zł
w V roku2 750 zł4 583 zł4 077 zł4 950 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Etnologia i antropologia kulturowa - UJ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,240,260,520,400,530,54
w II roku0,330,430,430,280,500,440,18
w III roku0,380,650,550,570,630,57
w IV roku0,390,660,670,520,84
w V roku0,470,730,640,56
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UJ, Etnologia i antropologia kulturowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Polityka Prywatności