aplikacja Matura google play app store

Kierunek Chemia medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
fizyka

Przy obliczaniu wyniku kwalifikacji, brane są wyniki z matury na poziomie rozszerzonym oraz dwujęzycznym z nowożytnych języków obcych.

Wyniki uzyskane na poziomie podstawowym nie będą brane pod uwagę przy obliczaniu wyniku kwalifikacji.

W rekrutacji brane są pod uwagę wyniki prezentowane w procentach (nie są uwzględniane wyniki prezentowane w skali centylowej).

Każdy przedmiot kwalifikacyjny ma swoja wagę wyrażoną dowolną liczbą całkowitą dodatnią. Waga odzwierciedla istotność tego wyniku przedmiotowego w postępowaniu kwalifikacyjnym na dane studia.


zestawienie danych statystycznych z rekrutacji w roku 2019 i 2020: ilość kandydatów na 1 miejsce, minimalna ilość punktów potrzeba do przyjęcia na studia, średnia punktów kandydatów, liczba miejsc

na podstawie egzaminów maturalnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uj.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Chemia medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-07-13
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Chemia medyczna UJ

Przykłady zawodów

chemik
Chemik
Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wch/chemia.medy

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201829
rok 201960
rok 202047
rok 202156
Liczba absolwentów
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wch/chemia.medy

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201996,7%
absolwenci z roku 202093,6%
absolwenci z roku 202196,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2018100,0%89,7%
absolwenci z roku 201990,0%86,7%
absolwenci z roku 202091,5%83,0%
absolwenci z roku 202192,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wch/chemia.medy

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,0%0,4%
w II roku0,0%0,6%0,0%
w III roku2,6%5,6%
w IV roku0,3%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,000,07
w II roku0,000,090,00
w III roku0,570,99
w IV roku0,02
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wch/chemia.medy

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201825,3525,14
absolwenci z roku 201922,4326,00
absolwenci z roku 202018,0719,81
absolwenci z roku 20213,566,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 20186,9%6,9%0,0%
abs. z roku 201915,0%6,7%0,0%
abs. z roku 202017,0%6,4%0,0%
abs. z roku 202130,4%17,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca6,9%4,9%5,3%12,1%
umowa o pracę6,9%2,6%3,5%6,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wch/chemia.medy

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 640 zł726 zł2 042 zł
w II roku1 739 zł2 906 zł1 549 zł
w III roku4 027 zł3 853 zł
w IV roku5 445 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 439 zł1 229 zł2 101 zł
w II roku3 131 zł3 344 zł2 460 zł
w III roku3 789 zł4 183 zł
w IV roku4 968 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UJ, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,340,140,32
w II roku0,330,510,27
w III roku0,710,57
w IV roku0,87
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UJ, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://studia.uj.edu.pl/kierunki/wch/chemia.medy

Kryteria przyjęć:

» UJ - kierunki wg matury

Kontakt:

Zespół Welcome Centre
ul. Ingardena 6 (wejście od ul. Oleandry 2A), I piętro
30-060 Kraków
tel. +(48) 12 663 26 60,
12 663 26 63

e-mail:
rekrutacja@uj.edu.pl
misjaUJ_220_pasek_black.gif
Polityka Prywatności