dlamaturzysty.info

Kierunek Technologie cyfrowe w animacji kultury

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie

NOWA MATURA
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Uwaga! Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umcs.pl/studia-i-stopnia/
Dodatkowe informacje o kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Technologie cyfrowe w animacji kultury to w Polsce nowatorski kierunek studiów. Pozwala na zdobycie szerokich kompetencji w obsłudze nowych mediów i cyfrowych narzędzi do animowania obiektów, wydarzeń, imprez w obszarze kultury (zwłaszcza kultury cyfrowej) z pogłębioną wiedzą w zakresie współczesnej kultury i zjawisk jej towarzyszących.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Technologie cyfrowe w animacji kultury UMCS

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201718
rok 201825
rok 201920
Liczba absolwentów
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201783,3%
absolwenci z roku 201876,0%
absolwenci z roku 201990,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201772,2%44,4%
absolwenci z roku 201876,0%32,0%
absolwenci z roku 201990,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,3%3,3%3,8%
w II roku2,3%4,3%
w III roku9,7%
w IV roku
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,320,400,47
w II roku0,480,66
w III roku1,72
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201715,5620,14
absolwenci z roku 201812,7513,00
absolwenci z roku 2019
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201744,4%33,3%0,0%
abs. z roku 201824,0%16,0%0,0%
abs. z roku 201910,0%5,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca26,4%16,3%6,2%
umowa o pracę17,6%12,7%2,9%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 835 zł2 173 zł
w II roku2 314 zł1 645 zł
w III roku2 771 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 982 zł2 276 zł
w II roku2 623 zł3 094 zł
w III roku3 504 zł
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Technologie cyfrowe w animacji kultury - UMCS, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,400,43
w II roku0,460,31
w III roku0,51
w IV roku
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMCS, Technologie cyfrowe w animacji kultury (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności