dlamaturzysty.info

Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

Kryteria przyjęć
na kierunku Historia:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

NOWA MATURA
Wynik procentowy z pisemnego egzaminu „nowej” matury:
Poziom Podstawowy – 1% = 1 pkt.
Poziom Rozszerzony – 1% = 2 pkt.
Poziom Dwujęzyczny (tylko dla egzaminu z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania w klasach dwujęzycznych) przelicza się na wynik właściwy poziomowi Rozszerzonemu:

1%D = 4/3%R
(wynik zaokrągla się do pełnych jednostek i nie może on przekroczyć 100%)

Wynik egzaminu maturalnego uznawany w postępowaniu kwalifikacyjnym nie może być niższy niż 30%.

Uwaga! Przy ustaleniu ostatecznego wyniku postępowania uwzględnia się wagę przedmiotu stanowiącego podstawę kwalifikacji na dany kierunek studiów.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.umcs.pl/studia-i-stopnia/
Dodatkowe informacje o kierunku Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznej

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Absolwent otrzymuje wiedzę i umiejętności z zakresu: analizy budowy przekazu historycznego w mediach klasycznych: piśmie, obrazie oraz mediach współczesności: filmie, Internecie oraz w ekspozycjach muzealnych; funkcjonowania historii w społeczeństwie informacji i wiedzy, a szczególnie upamiętniania przeszłości oraz zarządzania dziedzictwem kulturowym; nowoczesnych technologii informacyjnych w edukacji; korzystania z narzędzi społecznościowych w instytucjach kultury (bibliotekach, muzeach, archiwach, teatrach i podobnych.); kreowania informacji w sieci (serwisy WWW, bazy danych) oraz zarządzania nimi; sprawnego wyszukiwania i praktycznego wykorzystania źródeł informacji o regionie, kraju, Europie i świecie.

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Polityka Prywatności