dlamaturzysty.info

Kierunek Archeologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
biologia
chemia
filozofia
fizyka
geografia
historia
historia muzyki
historia sztuki
informatyka
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.uni.lodz.pl/strefa-kandydata/oferta-studiow
Dodatkowe informacje o kierunku Archeologia
Archeologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-03-19
Narodziny archeologii jako samodzielnej dyscypliny naukowej związane są z zainteresowaniami antykwarycznymi elit osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Europy. Wyobraźnię ówczesnych „poszukiwaczy starożytności” pobudzały nie tylko pozostałości wysoko rozwiniętych cywilizacji kręgu śródziemnomorskiego (Egipt, Grecja, Rzym), lecz również relikty kultury społeczeństw germańskich, słowiańskich czy celtyckich. W tym ostatnim przypadku prócz czystej ciekawości czynnikiem stymulującym rozwój archeologii było rozbudzenie świadomości narodowej, jakie nastąpiło w pierwszej połowie XIX wieku. Od tego momentu obserwujemy lawinowy rozwój archeologii – związany z doskonaleniem technik pozyskiwania, analizy i interpretacji źródeł. Dziś archeologia jest w pełni samodzielną nauką, z własnymi metodami, wielkimi osiągnięciami i wkładem w prace interdyscyplinarne. Uprawiana na całym świecie pomaga zrozumieć przeszłość od najdawniejszych epok historii naturalnej naszej planety po historię najnowszą.
Strona www uczelni:
www.uni.lodz.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Archeologia UŁ

Przykładowe miejsca pracy

  • firmy archeologiczne (np. stanowiska techniczne podczas prac wykopaliskowych)
  • firmy prowadzące terenowe prace badawcze
  • firmy w ratownictwie archeologicznym
  • instytucje naukowo-badawcze w kraju i za granicą
  • muzea archeologiczne i regionalne
  • placówki zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
  • urzędy konserwatorskie lub ochrony zabytków
  • własna działalność, np. zajmująca się badaniami terenu pod inwestycje budowlane

Przykłady zawodów

Archeolog
Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201416
rok 201510
rok 201811
rok 201912
Liczba absolwentów
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 2019100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,0%60,0%
absolwenci z roku 2018100,0%36,4%
absolwenci z roku 2019100,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,6%0,0%0,0%0,0%
w II roku2,1%0,0%0,0%
w III roku6,8%13,3%
w IV roku6,2%9,2%
w V roku6,2%5,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,210,000,000,00
w II roku0,180,000,00
w III roku0,792,14
w IV roku0,871,71
w V roku1,090,96
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,6028,77
absolwenci z roku 201523,7820,25
absolwenci z roku 20186,806,25
absolwenci z roku 20193,004,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,8%12,5%0,0%
abs. z roku 201530,0%30,0%0,0%
abs. z roku 201836,4%27,3%0,0%
abs. z roku 201950,0%41,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca7,8%18,3%18,9%38,9%
umowa o pracę6,8%18,3%18,2%29,2%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku883 zł2 239 zł1 852 zł1 636 zł
w II roku846 zł2 961 zł2 254 zł
w III roku1 514 zł2 851 zł
w IV roku2 451 zł3 388 zł
w V roku2 993 zł3 974 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 239 zł2 470 zł1 773 zł
w II roku1 774 zł2 961 zł2 254 zł
w III roku1 850 zł3 267 zł
w IV roku2 690 zł3 388 zł
w V roku2 974 zł4 384 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UŁ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,190,600,400,34
w II roku0,230,740,42
w III roku0,390,65
w IV roku0,580,71
w V roku0,670,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UŁ, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności