aplikacja Matura google play app store

Kierunek Teologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia muzyki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2023-07-27
Kształcenie na kierunku teologia pozwala uzyskać wiedzę i umiejętności z zakresu teologii i nauczania religii lub przygotowania do kapłaństwa (formacja kapłańska).

Studia przygotowują do pracy w charakterze: nauczyciela religii w przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej. duszpasterza w placówkach parafialnych w Polsce i misjach zagranicznych (formacja kapłańska), pracownika placówek administracji kościelnej w Polsce oraz instytucjach świeckich i ośrodkach zajmujących się podejmowaniem działań i świadczeniem usług edukacyjno-kulturalnych oraz wychowawcy w organizacjach pozarządowych.

Przykłady zawodów

Teolog
Zajmuje się systematycznym studium wiedzy teologicznej w wymiarze historycznym, dogmatycznym i praktycznym z następujących dziedzin teologii: dogmatyka, biblistyka, teologia moralna, teologia fundamentalna, teologia pastoralna, teologia ekumeniczna, teologia duchowości, liturgika, katechetyka, misjologia i inne; podejmuje się przybliżania treści w aspekcie zbawczym oraz krytycznej refleksji nad tymi treściami, dostarcza w ogólnym znaczeniu wiedzy teoretycznej, biblijnej i historycznej oraz praktycznej; bada i analizuje rozwój wyżej wymienionych doktryn.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201435
rok 201525
rok 201625
rok 201716
rok 201819
rok 201913
rok 202017
rok 202112
Liczba absolwentów
UWM, Teologia (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201528,0%
absolwenci z roku 201616,0%
absolwenci z roku 20176,2%
absolwenci z roku 201815,8%
absolwenci z roku 201930,8%
absolwenci z roku 20205,9%
absolwenci z roku 202116,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku5,5%2,0%0,0%0,0%0,0%5,1%0,0%0,0%
w II roku1,9%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,5%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w V roku0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,500,140,000,000,001,100,000,00
w II roku0,070,000,000,000,000,000,000,00
w III roku0,000,000,000,000,000,000,00
w IV roku0,020,000,000,000,000,00
w V roku0,000,000,000,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,893,00
absolwenci z roku 20151,802,80
absolwenci z roku 20162,002,05
absolwenci z roku 20170,310,31
absolwenci z roku 20180,580,58
absolwenci z roku 20191,081,08
absolwenci z roku 20200,070,07
absolwenci z roku 20210,400,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Teologia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Teologia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201494,3%91,4%2,9%
abs. z roku 201596,0%92,0%0,0%
abs. z roku 201684,0%80,0%0,0%
abs. z roku 2017100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2018100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2019100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 202088,2%88,2%0,0%
abs. z roku 202183,3%83,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca86,0%86,3%80,3%98,4%96,9%92,9%85,8%81,9%
umowa o pracę82,4%85,0%78,0%98,4%96,9%92,9%85,8%81,9%
samo­zatrudnienie1,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 055 zł2 084 zł2 337 zł2 236 zł2 574 zł2 996 zł3 297 zł3 212 zł
w II roku2 551 zł2 660 zł2 921 zł3 113 zł3 228 zł3 554 zł3 402 zł4 673 zł
w III roku2 549 zł2 805 zł3 146 zł3 068 zł3 459 zł3 988 zł4 262 zł
w IV roku2 736 zł2 744 zł3 181 zł3 412 zł3 502 zł3 708 zł
w V roku3 093 zł3 103 zł3 473 zł3 820 zł3 992 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 095 zł2 168 zł2 376 zł2 236 zł2 552 zł2 965 zł3 264 zł3 208 zł
w II roku2 584 zł2 693 zł2 908 zł3 089 zł3 193 zł3 549 zł3 369 zł4 668 zł
w III roku2 524 zł2 688 zł3 142 zł3 057 zł3 456 zł3 988 zł4 258 zł
w IV roku2 679 zł2 668 zł3 245 zł3 378 zł3 497 zł3 708 zł
w V roku3 019 zł2 906 zł3 473 zł3 693 zł3 992 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UWM, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,600,600,640,580,610,680,690,61
w II roku0,720,730,770,750,710,750,640,80
w III roku0,690,720,790,690,700,770,71
w IV roku0,700,660,750,710,660,63
w V roku0,740,700,750,720,68
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności