aplikacja Matura google play app store

Kierunek Turystyka i rekreacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-20
Kształcenie na kierunku turystyka i rekreacja pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i obsługi ruchu turystycznego, świadczenia usług w branży turystycznej, kreowania produktów turystycznych oraz organizacji czasu wolnego z wykorzystaniem różnorodnych form rekreacji. Absolwent kierunku jest ukierunkowany na wdrażanie zasad zrównoważonego rozwoju w przestrzeni turystycznej. Posiada wiedzę z zakresu podstaw ekonomii i zarządzania w turystyce i rekreacji oraz aktualnie obowiązujących aktów prawnych. Przygotowuje się do organizowania i prowadzenia programów ruchowo-rekreacyjnych dla jednostek i grup społecznych. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie zagospodarowania, użytkowania oraz ochrony walorów przyrodniczych i kulturowych środowiska. Zna zasady tworzenia i promocji produktów turystycznych dedykowanych jednostkom oraz grupom społecznym. Umie dobierać narzędzia i metody do analizy interakcji zachodzących pomiędzy różnymi zjawiskami w obszarze turystyki i rekreacji a środowiskiem przyrodniczym i kulturowym
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Turystyka i rekreacja UWM

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201494
rok 2015104
rok 201676
rok 2017106
rok 201885
rok 201959
rok 202049
rok 202163
rok 202234
Liczba absolwentów
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201581,7%
absolwenci z roku 201678,9%
absolwenci z roku 201774,5%
absolwenci z roku 201877,6%
absolwenci z roku 201969,5%
absolwenci z roku 202075,5%
absolwenci z roku 202158,7%
absolwenci z roku 202267,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201576,0%52,9%
absolwenci z roku 201675,0%59,2%
absolwenci z roku 201771,7%59,4%
absolwenci z roku 201877,6%64,7%
absolwenci z roku 201964,4%52,5%
absolwenci z roku 202075,5%59,2%
absolwenci z roku 202157,1%47,6%
absolwenci z roku 202267,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku8,0%3,6%3,9%4,1%3,8%1,8%1,7%7,4%3,2%
w II roku5,0%1,0%1,5%2,1%5,4%4,5%1,7%4,1%
w III roku5,6%4,8%8,3%10,5%16,2%8,8%7,3%
w IV roku5,6%5,5%9,6%9,0%10,7%4,8%
w V roku8,1%4,2%5,3%5,3%7,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,550,280,430,370,360,270,161,020,37
w II roku0,350,090,150,190,460,870,310,82
w III roku0,500,591,342,031,901,652,36
w IV roku0,620,721,661,292,030,68
w V roku1,010,610,850,691,07
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,8324,55
absolwenci z roku 201520,4925,47
absolwenci z roku 201615,9922,32
absolwenci z roku 201715,7921,98
absolwenci z roku 201817,8122,62
absolwenci z roku 201915,7523,06
absolwenci z roku 202014,5218,46
absolwenci z roku 202111,6112,18
absolwenci z roku 20221,812,91
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201442,6%25,5%3,2%
abs. z roku 201526,9%19,2%0,0%
abs. z roku 201646,1%31,6%1,3%
abs. z roku 201745,3%32,1%0,9%
abs. z roku 201838,8%27,1%0,0%
abs. z roku 201945,8%27,1%1,7%
abs. z roku 202049,0%32,7%0,0%
abs. z roku 202144,4%31,7%0,0%
abs. z roku 202247,1%29,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca23,8%15,6%28,2%26,2%24,5%27,3%33,3%25,1%31,1%
umowa o pracę14,9%9,9%17,7%17,4%17,2%17,2%22,4%20,0%18,6%
samo­zatrudnienie2,5%0,0%1,1%0,4%0,0%1,3%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 190 zł1 196 zł1 486 zł1 463 zł1 824 zł1 653 zł2 203 zł2 309 zł2 704 zł
w II roku1 766 zł1 661 zł1 991 zł1 695 zł1 561 zł1 932 zł2 814 zł3 289 zł
w III roku2 031 zł2 122 zł2 121 zł2 212 zł2 165 zł2 485 zł3 265 zł
w IV roku2 474 zł2 744 zł2 652 zł2 662 zł3 012 zł3 382 zł
w V roku3 004 zł3 040 zł3 256 zł3 652 zł4 030 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 713 zł1 659 zł1 462 zł1 814 zł2 133 zł2 023 zł2 472 zł2 762 zł2 952 zł
w II roku1 990 zł1 946 zł2 304 zł2 014 zł1 890 zł2 478 zł2 955 zł3 750 zł
w III roku2 330 zł2 345 zł2 415 zł2 504 zł2 343 zł3 154 zł3 688 zł
w IV roku2 744 zł3 003 zł2 842 zł2 981 zł3 065 zł3 668 zł
w V roku3 253 zł3 184 zł3 237 zł3 754 zł4 150 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,330,330,400,370,410,350,440,400,44
w II roku0,470,430,490,400,330,370,510,50
w III roku0,520,520,500,470,430,430,51
w IV roku0,590,620,590,520,530,53
w V roku0,670,650,660,650,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności