aplikacja Matura google play app store

Kierunek Praca socjalna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Praca socjalna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-07-07
Praca socjalna jako nauka i profesja ma charakter interdyscyplinarny i promuje społeczne zmiany oraz rozwiązywanie problemów we wzajemnych relacjach człowieka ze środowiskiem, zgodnie z zasadami sprawiedliwości społecznej, ochrony praw człowieka i podnoszeniem jakości życia społeczeństw. Praca socjalna łączy co najmniej dwie perspektywy: humanistyczną, koncentrującą się na działalności prorozwojowej (opiekuńczej, socjalno-wychowawczej, animacyjnej) oraz społeczną, dotyczącą efektywnego, sprawiedliwego i humanitarnego działania służb zapewniających jednostkom, grupom lub zbiorowościom, środki, świadczenia i możliwości pomocy. Praca socjalna analizuje procesy prorozwojowe, organizację i systemy pomocy oraz ich historyczne, kulturowe, społeczne, polityczne i ekonomiczne konteksty.

Absolwent pracy socjalnej jest przygotowany do zawodu pracownika socjalnego podejmującego działania profesjonalne w instytucjach sieci pomocy społecznej lub innych organizacjach o charakterze pomocowym, może też pracować jako asystent rodziny, pracownik socjalny współpracujący z rodzinami zastępczymi, w placówkach opiekuńczo-wychowawczych każdego typu, w domach pomocy społecznej dla dzieci, w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci, organizacjach pozarządowych wspierających dzieci i rodziny w środowiskach lokalnych lub pracownik socjalny, opiekun czy asystent osoby starszej w domach pomocy społecznej lub innych ośrodkach wsparcia dla osób dorosłych i starszych

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201470
rok 201585
rok 201665
rok 201730
rok 201821
rok 201914
rok 202023
rok 202120
rok 202226
Liczba absolwentów
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201556,5%
absolwenci z roku 201664,6%
absolwenci z roku 201763,3%
absolwenci z roku 201885,7%
absolwenci z roku 201985,7%
absolwenci z roku 202073,9%
absolwenci z roku 202170,0%
absolwenci z roku 202257,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201555,3%48,2%
absolwenci z roku 201661,6%41,6%
absolwenci z roku 201760,0%43,3%
absolwenci z roku 201885,7%66,7%
absolwenci z roku 201978,6%71,4%
absolwenci z roku 202073,9%56,5%
absolwenci z roku 202165,0%45,0%
absolwenci z roku 202257,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku15,8%10,9%10,8%8,3%7,5%4,2%6,9%5,0%9,9%
w II roku7,0%4,8%6,0%6,9%0,8%0,6%4,7%7,1%
w III roku10,1%8,2%4,4%10,0%9,1%8,9%9,4%
w IV roku9,1%4,9%5,0%8,6%9,9%10,1%
w V roku9,4%5,7%3,5%5,3%3,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,120,770,841,150,560,710,630,551,64
w II roku0,570,410,560,780,090,050,480,98
w III roku1,020,750,451,321,121,351,67
w IV roku0,860,460,631,071,380,76
w V roku1,220,650,300,800,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,2620,49
absolwenci z roku 201513,3118,16
absolwenci z roku 201612,6113,38
absolwenci z roku 201711,7017,68
absolwenci z roku 201818,1021,52
absolwenci z roku 201914,1411,62
absolwenci z roku 202013,1714,25
absolwenci z roku 202110,3511,67
absolwenci z roku 20223,884,43
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%32,9%1,4%
abs. z roku 201555,3%44,7%2,4%
abs. z roku 201663,1%53,9%0,0%
abs. z roku 201756,7%30,0%3,3%
abs. z roku 201838,1%23,8%0,0%
abs. z roku 201957,1%57,1%0,0%
abs. z roku 202056,5%43,5%0,0%
abs. z roku 202165,0%45,0%0,0%
abs. z roku 202265,4%65,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca35,4%41,9%44,7%35,8%23,4%41,7%40,6%41,7%51,9%
umowa o pracę23,5%30,2%39,5%22,2%19,4%36,9%31,9%32,9%45,8%
samo­zatrudnienie1,2%1,8%0,0%1,1%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 369 zł1 628 zł1 848 zł1 369 zł1 748 zł2 283 zł2 624 zł2 426 zł3 514 zł
w II roku1 832 zł2 105 zł2 528 zł2 033 zł1 959 zł2 341 zł3 497 zł3 209 zł
w III roku2 164 zł2 529 zł2 935 zł2 456 zł2 622 zł3 374 zł4 098 zł
w IV roku2 400 zł2 856 zł3 194 zł3 006 zł3 544 zł4 311 zł
w V roku2 817 zł3 026 zł3 565 zł3 554 zł4 864 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 695 zł1 897 zł2 088 zł1 845 zł2 601 zł2 362 zł2 651 zł3 181 zł3 746 zł
w II roku2 044 zł2 246 zł2 506 zł2 036 zł2 078 zł2 633 zł3 893 zł3 738 zł
w III roku2 219 zł2 570 zł2 849 zł2 570 zł2 750 zł3 335 zł4 171 zł
w IV roku2 453 zł2 812 zł3 100 zł3 253 zł3 627 zł4 081 zł
w V roku2 855 zł3 063 zł3 558 zł3 551 zł4 991 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Praca socjalna - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,480,520,340,430,500,520,450,58
w II roku0,520,580,670,480,440,470,640,53
w III roku0,580,670,700,560,550,610,66
w IV roku0,610,710,700,620,660,72
w V roku0,660,690,720,660,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWM, Praca socjalna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności