aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia polska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:geografia
historia
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-03-25
Celem kształcenia na kierunku filologia polska jest uzyskanie pełnej wiedzy z zakresu nauki o literaturze, języku i kulturze oraz zdobycie umiejętności jej wykorzystania w praktyce. Student po ukończeniu studiów, jest przygotowany do pracy w zawodzie nauczyciela polonisty na każdym etapie edukacyjnym, a także prowadzenia wszelkiego rodzaju działalności oświatowej i kulturalnej, wszędzie tam, gdzie ceni się świadome i skuteczne posługiwanie polszczyznę. Dysponuje ponadto kompetencjami pozwalającymi mu funkcjonować w przestrzeni zawodowej związanej z relacjami międzyludzkimi. Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie w następujących jednostkach:
  • szkoły, ośrodki wychowawcze,
  • biblioteki,
  • redakcje mediów,
  • wydawnictwa,
  • instytucje kultury, administracja samorządowa, sektor prywatny - wszędzie tam, gdzie ceni się świadome i skuteczne posługiwanie polszczyzną.
Zakres (ścieżki, specjalności):
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia polska UWM

Przykłady zawodów

Filolog polski
Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Nauczyciel języka polskiego
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201441
rok 201525
rok 201611
rok 201816
rok 202015
rok 202115
rok 202212
Liczba absolwentów
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201596,0%
absolwenci z roku 201690,9%
absolwenci z roku 201893,8%
absolwenci z roku 202093,3%
absolwenci z roku 202166,7%
absolwenci z roku 202291,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201588,0%84,0%
absolwenci z roku 201681,8%72,7%
absolwenci z roku 201893,8%87,5%
absolwenci z roku 202093,3%66,7%
absolwenci z roku 202166,7%46,7%
absolwenci z roku 202266,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,3%3,0%6,1%2,6%4,4%3,9%0,7%
w II roku4,5%0,7%6,1%4,7%5,6%1,1%
w III roku11,8%8,0%5,3%13,5%3,3%
w IV roku5,9%8,0%0,0%3,6%
w V roku2,8%4,0%0,0%5,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,350,210,880,210,531,610,13
w II roku0,290,050,960,310,590,18
w III roku1,161,310,511,360,48
w IV roku0,601,080,000,40
w V roku0,370,530,000,37
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201421,4925,00
absolwenci z roku 201521,1623,08
absolwenci z roku 201619,0919,50
absolwenci z roku 201820,7331,36
absolwenci z roku 202016,6718,00
absolwenci z roku 20219,4310,67
absolwenci z roku 20225,295,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201431,7%24,4%0,0%
abs. z roku 201532,0%28,0%0,0%
abs. z roku 201627,3%18,2%0,0%
abs. z roku 201843,8%12,5%0,0%
abs. z roku 202033,3%26,7%0,0%
abs. z roku 202166,7%53,3%0,0%
abs. z roku 202250,0%41,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,7%21,7%12,9%22,9%17,8%51,1%31,2%
umowa o pracę12,0%17,3%6,1%6,2%11,7%40,6%26,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 365 zł1 149 zł934 zł881 zł1 542 zł2 414 zł3 915 zł
w II roku1 754 zł2 490 zł1 769 zł1 547 zł2 502 zł3 283 zł
w III roku1 734 zł2 626 zł2 871 zł2 091 zł4 650 zł
w IV roku2 533 zł3 189 zł3 859 zł3 109 zł
w V roku3 207 zł3 572 zł3 954 zł3 865 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 654 zł1 244 zł1 881 zł3 254 zł3 663 zł
w II roku2 104 zł2 484 zł1 990 zł2 577 zł2 577 zł3 777 zł
w III roku2 211 zł2 731 zł2 792 zł2 874 zł4 781 zł
w IV roku2 519 zł3 349 zł3 694 zł3 492 zł
w V roku3 117 zł3 646 zł3 954 zł4 242 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,340,250,220,280,450,61
w II roku0,500,680,380,360,420,52
w III roku0,460,650,630,410,65
w IV roku0,640,760,790,55
w V roku0,760,790,760,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności