aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
2 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Nabór na studia kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „nowej matury”, tj. dokumentem wystawionym przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uwm.edu.pl/kandydaci/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Historia
Historia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2006-07-06
Studia historyczne mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej i poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów, m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe.

Absolwent studiów historycznych jest przygotowany do pracy w placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych oraz - po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela) - w szkolnictwie. Znajdą też zatrudnienie w biurach podróży, w agencjach turystycznych i hotelach, podmiotach animujących i promujących turystykę, w administracji regionalnej, w firmach i instytucjach współpracujących z przedstawicielami innych państw, w archiwach historycznych, zakładowych i specjalnych, w instytucjach kultury, wydawnictwach, redakcjach czasopism, środkach masowego przekazu,, urzędach, firmach infobrokerskich, jednostkach zarządzających bazami danych i e-dokumentacją, a także bibliotekach i ośrodkach informacji pedagogicznych.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia UWM

Przykłady zawodów

Historyk
Zajmuje się ustalaniem faktów procesu dziejowego, ich interpretacją oraz opisem działalności człowieka, społeczeństw i narodów w przeszłości korzystając z materiałów źródłowych.
Nauczyciel historii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając historii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel historii i społeczeństwa w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu historia i społeczeństwo w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201516
rok 201625
rok 201813
rok 201910
rok 202010
rok 202114
rok 202212
Liczba absolwentów
UWM, Historia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%
absolwenci z roku 201692,0%
absolwenci z roku 201892,3%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202192,9%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201587,5%75,0%
absolwenci z roku 201692,0%60,0%
absolwenci z roku 201892,3%84,6%
absolwenci z roku 201980,0%70,0%
absolwenci z roku 202090,0%70,0%
absolwenci z roku 202192,9%42,9%
absolwenci z roku 2022100,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,8%8,9%3,0%0,0%0,0%0,0%0,6%0,0%
w II roku10,4%2,1%4,0%0,6%0,0%0,0%1,2%
w III roku6,1%13,5%2,3%12,8%4,2%0,8%
w IV roku4,0%10,9%0,7%5,8%8,3%
w V roku4,5%6,2%3,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,401,010,160,000,000,000,170,00
w II roku0,840,300,330,130,000,000,38
w III roku0,762,030,402,200,340,15
w IV roku0,682,300,121,042,33
w V roku0,831,950,480,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,7729,40
absolwenci z roku 201520,7329,29
absolwenci z roku 201616,5922,15
absolwenci z roku 201818,8232,09
absolwenci z roku 201922,3327,33
absolwenci z roku 202011,8812,88
absolwenci z roku 202112,1711,00
absolwenci z roku 20225,714,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWM, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWM, Historia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201427,3%18,2%0,0%
abs. z roku 201531,2%12,5%0,0%
abs. z roku 201632,0%20,0%4,0%
abs. z roku 201830,8%7,7%0,0%
abs. z roku 201920,0%10,0%0,0%
abs. z roku 202050,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202150,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202241,7%41,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca10,6%19,3%16,3%19,2%20,0%34,2%41,1%16,0%
umowa o pracę7,3%10,4%8,7%7,7%10,0%34,2%41,1%16,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%4,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWM, Historia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 365 zł1 176 zł974 zł1 623 zł2 832 zł3 432 zł2 869 zł
w II roku1 095 zł1 604 zł1 572 zł757 zł1 659 zł3 663 zł4 800 zł
w III roku2 052 zł1 559 zł2 536 zł1 834 zł2 722 zł3 800 zł
w IV roku2 581 zł2 580 zł2 520 zł3 295 zł3 970 zł
w V roku2 729 zł3 540 zł3 109 zł4 272 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 470 zł1 079 zł2 832 zł3 432 zł2 869 zł
w II roku1 325 zł1 650 zł1 739 zł2 213 zł3 609 zł4 800 zł
w III roku2 337 zł1 980 zł2 439 zł2 453 zł3 587 zł3 937 zł
w IV roku2 678 zł2 940 zł2 823 zł3 377 zł4 211 zł
w V roku3 141 zł3 511 zł3 079 zł4 549 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia - UWM, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,380,320,250,370,540,630,50
w II roku0,310,420,380,150,290,640,76
w III roku0,520,390,570,370,440,59
w IV roku0,620,610,520,570,57
w V roku0,620,780,580,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWM, Historia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kryteria przyjęć:

» UWM - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn
biuro numerów:
89 523 49 13
recepcja rektoratu:
89 523 38 80
Informator oraz niezbędnik dla kandydatów na studia
 Informator_2024_UWM.jpg
Polityka Prywatności