aplikacja Matura google play app store

Kierunek Biotechnologia medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
1 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
lub
przedmioty
2 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Biotechnologia medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
uni.opole.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Biotechnologia medyczna

Przykłady zawodów

Biotechnolog
Kieruje przemysłowymi procesami syntezy, biosyntezy oraz wyodrębniania substancji organicznych z surowców roślinnych i zwierzęcych, a także wytwarzania z nich produktów użytkowych; uczestniczy w badaniach, opracowywaniu i wdrażaniu nowych projektów procesowych oraz w projektowaniu, rozwoju i modernizacji zakładów biotechnologicznych.
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201916
rok 202020
rok 202115
rok 202233
Liczba absolwentów
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201993,8%
absolwenci z roku 202095,0%
absolwenci z roku 202193,3%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201993,8%75,0%
absolwenci z roku 202095,0%85,0%
absolwenci z roku 202193,3%80,0%
absolwenci z roku 2022100,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,6%4,2%2,8%0,8%
w II roku1,6%0,4%0,0%
w III roku8,3%4,8%
w IV roku0,0%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,260,550,450,16
w II roku0,260,050,00
w III roku1,360,77
w IV roku0,00
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201916,6015,79
absolwenci z roku 202012,7812,53
absolwenci z roku 202111,1813,60
absolwenci z roku 20222,474,67
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201937,5%37,5%0,0%
abs. z roku 202055,0%50,0%0,0%
abs. z roku 202140,0%33,3%0,0%
abs. z roku 202245,5%33,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,5%37,5%29,4%26,8%
umowa o pracę13,5%33,3%19,4%22,5%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 859 zł2 194 zł2 381 zł2 910 zł
w II roku2 589 zł4 017 zł3 804 zł
w III roku3 496 zł5 167 zł
w IV roku5 095 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 859 zł2 402 zł3 088 zł3 387 zł
w II roku3 160 zł4 013 zł3 785 zł
w III roku3 916 zł5 447 zł
w IV roku5 692 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Biotechnologia medyczna - UO, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,400,390,410,44
w II roku0,510,630,59
w III roku0,590,72
w IV roku0,74
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UO, Biotechnologia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności