dlamaturzysty.info

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
Przyjęcie na studia następuje w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, którego zasadniczymi elementami mogą być: konkurs świadectw, rozmowa kwalifikacyjna, sprawdzian praktyczny i konkurs dyplomów.
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
uni.opole.pl/page/4067/studia-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2014-03-06
Strona www uczelni:
uni.opole.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka przestrzenna

Przykłady zawodów

Inżynier gospodarki przestrzennej
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201459
rok 201633
rok 201732
rok 201815
rok 201914
Liczba absolwentów
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201654,5%
absolwenci z roku 201768,8%
absolwenci z roku 201846,7%
absolwenci z roku 201957,1%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201651,5%30,3%
absolwenci z roku 201765,6%50,0%
absolwenci z roku 201840,0%20,0%
absolwenci z roku 201957,1%14,3%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku5,9%7,6%5,5%2,8%11,9%
w II roku4,8%5,1%2,3%8,3%
w III roku6,2%4,5%2,1%
w IV roku1,7%2,0%
w V roku1,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,450,970,800,422,74
w II roku0,400,790,441,42
w III roku0,810,790,45
w IV roku0,360,57
w V roku0,25
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201414,8719,38
absolwenci z roku 20168,1611,03
absolwenci z roku 20179,8014,46
absolwenci z roku 20183,387,46
absolwenci z roku 20193,926,42
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201449,2%33,9%3,4%
abs. z roku 201669,7%63,6%0,0%
abs. z roku 201768,8%50,0%0,0%
abs. z roku 201880,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201985,7%71,4%7,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca32,8%50,8%44,0%66,7%67,3%
umowa o pracę20,9%42,7%30,5%51,1%51,8%
samo­zatrudnienie1,0%0,0%0,0%0,0%3,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 231 zł1 983 zł1 892 zł2 250 zł2 150 zł
w II roku1 768 zł2 334 zł2 703 zł2 934 zł
w III roku2 226 zł2 636 zł3 115 zł
w IV roku2 928 zł3 195 zł
w V roku3 270 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 580 zł2 185 zł2 495 zł2 779 zł2 718 zł
w II roku2 066 zł2 417 zł2 848 zł3 139 zł
w III roku2 436 zł2 654 zł3 304 zł
w IV roku2 952 zł3 272 zł
w V roku3 276 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UO, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,330,510,460,510,45
w II roku0,460,570,630,62
w III roku0,560,610,67
w IV roku0,710,70
w V roku0,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UO, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności