aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filologia polska

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
historia

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Filologia polska

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-05-05
Strona www uczelni:
www.ur.edu.pl/pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filologia polska

Przykłady zawodów

Filolog polski
Zajmuje się poznawaniem i badaniem rozwoju i struktury języka polskiego (mówionego i pisanego), historii literatury i kultury polskiej, przemian twórczości literackiej, klasyfikacją tekstów i zjawisk literackich; opracowuje lub doskonali teorie literatury, tworzy i doskonali metodologię badania języka i literatury oraz metodykę nauczania języka i literatury polskiej; stosuje wiedzę naukową w praktyce.
Nauczyciel języka polskiego
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając języka polskiego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu język polski w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201498
rok 201573
rok 201642
rok 201749
rok 201838
rok 201931
rok 202028
rok 202128
Liczba absolwentów
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,3%
absolwenci z roku 201685,7%
absolwenci z roku 201791,8%
absolwenci z roku 201894,7%
absolwenci z roku 201983,9%
absolwenci z roku 2020100,0%
absolwenci z roku 202189,3%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201597,3%87,7%
absolwenci z roku 201685,7%69,0%
absolwenci z roku 201789,8%87,8%
absolwenci z roku 201894,7%78,9%
absolwenci z roku 201983,9%77,4%
absolwenci z roku 2020100,0%85,7%
absolwenci z roku 202189,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku4,0%1,3%4,8%3,1%0,0%3,2%0,0%0,0%
w II roku3,1%1,4%2,8%0,7%2,2%1,3%0,0%
w III roku10,5%11,6%18,8%7,8%9,4%12,9%
w IV roku7,6%6,8%12,9%6,5%4,2%
w V roku5,4%5,6%9,9%7,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,270,110,520,270,000,480,000,00
w II roku0,250,150,370,070,310,220,00
w III roku1,151,442,531,031,102,06
w IV roku1,020,781,850,720,60
w V roku0,590,701,340,89
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,1624,49
absolwenci z roku 201521,9626,23
absolwenci z roku 201624,1928,74
absolwenci z roku 201721,9825,43
absolwenci z roku 201820,5323,62
absolwenci z roku 201920,8324,08
absolwenci z roku 202020,8622,47
absolwenci z roku 20216,575,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201425,5%19,4%2,0%
abs. z roku 201517,8%13,7%0,0%
abs. z roku 201626,2%14,3%0,0%
abs. z roku 201722,4%16,3%0,0%
abs. z roku 201826,3%21,1%5,3%
abs. z roku 201925,8%16,1%3,2%
abs. z roku 202014,3%7,1%0,0%
abs. z roku 202117,9%14,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca13,9%10,7%13,7%10,4%16,7%9,1%5,1%13,7%
umowa o pracę8,8%8,8%10,5%7,3%13,4%7,0%3,9%9,2%
samo­zatrudnienie1,1%0,0%0,0%0,0%4,2%0,3%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 137 zł1 247 zł1 058 zł1 437 zł1 279 zł1 245 zł776 zł2 801 zł
w II roku1 537 zł1 134 zł1 290 zł2 108 zł1 262 zł1 408 zł2 095 zł
w III roku1 692 zł2 039 zł2 080 zł2 424 zł2 680 zł2 325 zł
w IV roku2 395 zł2 758 zł2 765 zł3 264 zł3 009 zł
w V roku2 882 zł3 186 zł3 093 zł3 923 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 144 zł1 461 zł1 573 zł1 476 zł1 335 zł1 451 zł2 270 zł
w II roku1 535 zł1 537 zł1 398 zł2 360 zł1 526 zł1 686 zł2 444 zł
w III roku1 938 zł2 297 zł2 208 zł2 551 zł2 767 zł2 891 zł
w IV roku2 383 zł2 781 zł2 736 zł3 482 zł3 139 zł
w V roku2 855 zł3 292 zł3 174 zł4 099 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filologia polska - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,330,350,280,370,310,280,140,38
w II roku0,430,300,320,500,270,280,36
w III roku0,460,520,470,550,550,44
w IV roku0,610,650,610,690,56
w V roku0,690,710,630,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UR, Filologia polska (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności