aplikacja Matura google play app store

Kierunek Politologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.ur.edu.pl/kandydat/rekrutacja-2021-2022
Dodatkowe informacje o kierunku Politologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2006-01-05
Strona www uczelni:
www.ur.edu.pl/pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Politologia

Przykłady zawodów

Politolog
Prowadzi badania i opracowuje analizy dotyczące teorii polityki, systemów politycznych, historii polityki i myśli politycznej, stosunków międzynarodowych, instytucji i organizacji politycznych, postaw i zachowań społecznych w odniesieniu do decyzji politycznych i instytucji władzy (sejmu, rządu, prezydenta); na różne sposoby (doradztwo, publicystyka) udostępnia uzyskaną wiedzę, która może stanowić podstawę do podejmowania decyzji i działań w sferze polityki wewnętrznej i zagranicznej; prowadzi działalność dydaktyczną.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201522
rok 201617
rok 201817
Liczba absolwentów
UR, Politologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,4%
absolwenci z roku 201694,1%
absolwenci z roku 201876,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,7%63,6%
absolwenci z roku 201694,1%82,4%
absolwenci z roku 201870,6%64,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
w I roku0,5%3,0%1,5%10,3%
w II roku0,3%2,7%0,0%7,4%
w III roku6,1%11,4%8,8%17,6%
w IV roku2,8%13,3%13,7%13,7%
w V roku4,5%16,3%8,8%13,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
w I roku0,030,260,221,38
w II roku0,030,340,001,08
w III roku0,921,181,062,68
w IV roku0,361,601,791,90
w V roku0,552,320,872,44
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201416,6724,27
absolwenci z roku 201526,7929,73
absolwenci z roku 201624,1332,60
absolwenci z roku 201822,3123,09
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UR, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UR, Politologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201433,3%18,2%3,0%
abs. z roku 201518,2%9,1%4,5%
abs. z roku 201629,4%23,5%0,0%
abs. z roku 201847,1%17,6%11,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
jakakolwiek praca23,0%14,0%14,2%25,5%
umowa o pracę12,9%6,8%9,8%10,8%
samo­zatrudnienie1,5%2,3%0,0%9,8%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UR, Politologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
w I roku1 352 zł1 330 zł1 445 zł1 259 zł
w II roku1 634 zł1 388 zł2 104 zł2 166 zł
w III roku2 009 zł1 373 zł2 387 zł2 246 zł
w IV roku2 940 zł1 879 zł2 746 zł2 937 zł
w V roku3 152 zł2 472 zł3 442 zł3 641 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
w I roku1 645 zł1 708 zł2 115 zł
w II roku1 869 zł1 982 zł2 630 zł2 400 zł
w III roku2 191 zł1 801 zł3 080 zł2 867 zł
w IV roku3 112 zł1 907 zł3 293 zł3 139 zł
w V roku3 318 zł2 591 zł3 642 zł4 130 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Politologia - UR, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
w I roku0,410,390,370,30
w II roku0,470,380,500,48
w III roku0,520,370,540,46
w IV roku0,730,460,590,52
w V roku0,730,560,690,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UR, Politologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności