aplikacja Matura google play app store

Kierunek Teologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2017-01-26
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ TEOLOGIĘ NA UMK ?
 • Dzięki studiom zdobywa się bogatą wiedzę filozoficzną, teologiczną, a także chrześcijańską formację wychowawczą.
 • Studia przeznaczone są dla osób świeckich i zakonnych, które chciałyby prowadzić działalność katechetyczną, duszpasterską.
 • Student nabywa gruntowną wiedzę teologiczną oraz elementy wiedzy z zakresu biblistyki i filozofii.
 • Zapoznaje się z elementami wiedzy z zakresu nauk humanistycznych i społecznych.
 • Ma możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu teologii.
 • Wykładowcami są profesorowie Wydziału Teologicznego oraz Wydziału Humanistycznego, Wydziału Prawa i Administracji, a także Collegium Medicum UMK.
 • Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS).
 • Możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
 • W ramach kierunku istnieje specjalność: katechetyczno-pastoralna.
CO PO STUDIACH?
 • Ma możliwość podjęcia dalszego kształcenia na studiach doktoranckich.
 • Ma możliwość nauczania religii w szkołach publicznych i niepublicznych.
 • Może pracować jako pedagog społeczny sprawujący opiekę wśród ludzi niepełnosprawnych oraz przewlekle i nieuleczalnie chorych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Teolog
Zajmuje się systematycznym studium wiedzy teologicznej w wymiarze historycznym, dogmatycznym i praktycznym z następujących dziedzin teologii: dogmatyka, biblistyka, teologia moralna, teologia fundamentalna, teologia pastoralna, teologia ekumeniczna, teologia duchowości, liturgika, katechetyka, misjologia i inne; podejmuje się przybliżania treści w aspekcie zbawczym oraz krytycznej refleksji nad tymi treściami, dostarcza w ogólnym znaczeniu wiedzy teoretycznej, biblijnej i historycznej oraz praktycznej; bada i analizuje rozwój wyżej wymienionych doktryn.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201441
rok 201544
rok 201636
rok 201725
rok 201819
rok 201916
rok 202023
rok 202116
rok 202215
Liczba absolwentów
UMK, Teologia (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201536,4%
absolwenci z roku 201627,8%
absolwenci z roku 201724,0%
absolwenci z roku 201826,3%
absolwenci z roku 201925,0%
absolwenci z roku 20200,0%
absolwenci z roku 20210,0%
absolwenci z roku 20220,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,3%3,2%4,4%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
w II roku3,0%0,8%3,9%0,0%0,4%0,0%0,0%0,0%
w III roku2,6%1,2%3,2%0,0%2,2%0,0%0,7%
w IV roku0,6%0,6%0,7%0,0%0,0%0,0%
w V roku1,2%2,3%1,2%0,0%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,580,450,540,000,000,000,000,000,00
w II roku0,300,090,350,000,050,000,000,00
w III roku0,250,210,260,000,220,000,07
w IV roku0,090,060,200,000,000,00
w V roku0,130,200,260,000,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20141,492,40
absolwenci z roku 20154,004,08
absolwenci z roku 20162,472,37
absolwenci z roku 20172,792,79
absolwenci z roku 20180,370,37
absolwenci z roku 20190,190,19
absolwenci z roku 20200,430,43
absolwenci z roku 20210,380,38
absolwenci z roku 20220,130,13
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Teologia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Teologia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 2014100,0%92,7%0,0%
abs. z roku 201581,8%77,3%0,0%
abs. z roku 201694,4%91,7%2,8%
abs. z roku 201792,0%92,0%0,0%
abs. z roku 2018100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2019100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2020100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2021100,0%100,0%0,0%
abs. z roku 2022100,0%100,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca87,8%71,6%86,6%91,7%98,2%99,0%98,9%99,0%100,0%
umowa o pracę81,9%67,8%85,0%91,7%98,2%99,0%98,9%99,0%100,0%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%1,6%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 165 zł2 728 zł2 663 zł2 830 zł3 048 zł3 542 zł3 837 zł4 032 zł4 600 zł
w II roku2 927 zł3 065 zł3 499 zł3 564 zł4 022 zł4 294 zł4 521 zł5 370 zł
w III roku2 836 zł3 091 zł3 650 zł3 985 zł4 473 zł4 245 zł4 907 zł
w IV roku3 287 zł3 074 zł3 880 zł4 454 zł4 235 zł4 722 zł
w V roku3 563 zł3 525 zł4 257 zł4 783 zł4 801 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 305 zł2 846 zł2 636 zł2 818 zł3 038 zł3 490 zł3 835 zł4 017 zł4 600 zł
w II roku2 992 zł3 200 zł3 453 zł3 551 zł4 002 zł4 229 zł4 519 zł5 368 zł
w III roku2 838 zł3 214 zł3 588 zł3 926 zł4 463 zł4 202 zł4 896 zł
w IV roku3 183 zł3 226 zł3 816 zł4 444 zł4 235 zł4 671 zł
w V roku3 603 zł3 686 zł4 248 zł4 772 zł4 779 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,620,760,730,730,730,790,800,760,78
w II roku0,810,820,930,870,920,890,840,91
w III roku0,760,780,900,880,940,810,82
w IV roku0,830,730,880,890,800,82
w V roku0,840,780,880,850,82
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności