aplikacja Matura google play app store

Kierunek Studia skandynawsko-bałtyckie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
To jedno z najciekawszych wyzwań dla osób o bogatych zainteresowaniach humanistycznych. Studia Skandynawsko-Bałtyckie wychodzą naprzeciw oczekiwaniom studentów pragnących zdobyć w ciągu trzech lat nauki szeroką wiedzę oraz atrakcyjny zawód. Na Studia Skandynawsko-Bałtyckie składa się znajomość kultury, dziejów i języków państw regionu Morza Bałtyckiego. Studia Skandynawsko-Bałtyckie kształcą obywatela otwartego na Europę i Świat, świadomego wartości spuścizny kulturowej państw regionu Morza Bałtyckiego. Student zdobywa m.in. pogłębioną wiedzę historyczną dotyczącą państw regionu Morza Bałtyckiego oraz bardzo dobrą znajomość języków obcych tego regionu (niemieckiego, norweskiego, rosyjskiego). Wybór specjalności będzie odbywał się w ciągu pierwszego semestru studiów. O zakwalifikowaniu na wybraną specjalność będą decydowały wyniki egzaminu maturalnego.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201912
rok 202021
rok 202117
rok 202216
Liczba absolwentów
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2019100,0%
absolwenci z roku 202081,0%
absolwenci z roku 202182,4%
absolwenci z roku 202287,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2019100,0%83,3%
absolwenci z roku 202066,7%42,9%
absolwenci z roku 202170,6%41,2%
absolwenci z roku 202287,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%2,8%0,0%9,9%
w II roku0,0%5,2%2,0%
w III roku0,0%4,8%
w IV roku1,4%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,300,002,95
w II roku0,000,490,58
w III roku0,000,64
w IV roku0,22
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201919,7520,22
absolwenci z roku 202016,1617,43
absolwenci z roku 202113,4414,22
absolwenci z roku 20225,004,80
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201933,3%16,7%8,3%
abs. z roku 202047,6%28,6%9,5%
abs. z roku 202129,4%29,4%0,0%
abs. z roku 202243,8%31,2%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,4%26,6%19,1%21,4%
umowa o pracę13,2%15,5%17,2%18,2%
samo­zatrudnienie4,9%5,2%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 015 zł2 423 zł1 934 zł2 951 zł
w II roku2 016 zł3 075 zł2 892 zł
w III roku3 396 zł3 695 zł
w IV roku4 036 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku3 024 zł2 097 zł3 770 zł
w II roku2 569 zł3 747 zł2 874 zł
w III roku3 851 zł4 371 zł
w IV roku4 425 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Studia skandynawsko-bałtyckie - UMK, studia I stopnia
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,220,470,300,44
w II roku0,400,540,40
w III roku0,610,56
w IV roku0,64
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Studia skandynawsko-bałtyckie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności