aplikacja Matura google play app store

Kierunek Grafika

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
historia
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Grafika

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2011-06-16
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GRAFIKĘ?
Takie studia to okazja do rozwijania talentu, zdobywania umiejętności praktycznych dotyczą­cych warsztatu twórczego oraz rozległej wiedzy, między innymi dotyczącej teorii i historii sztuki.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ GRAFIKĘ NA UMK?
  • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków artystycznych w kraju,
  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
  • studiowanie grafiki pozwala uczyć się upra­wiania sztuki zarówno osadzonej w tradycji, jak i częstokroć stosującej najnowsze zdoby­cze techniki,
  • daje możliwość nabycia interdyscyplinarnej wiedzy z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki oraz filozofii,
  • możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy,
  • w Zakładzie Grafiki istnieje możliwość prowadzenia ćwiczeń w języku: angielskim, francuskim, hiszpańskim, białoruskim, niemieckim i rosyjskim, a w Zakładzie Projektowania Graficznego w języku angielskim,
  • grafika to bardzo kameralne studia, gwaran­tujące studentowi bliski kontakt z wykładowcami,
  • studenci grafiki mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
CO PO STUDIACH?
Absolwent grafiki może prowadzić samodzielną działalność artystyczną i wystawienniczą. Graficy często kierują pracami arty­styczno-graficznymi przy wydawaniu książek, czasopism i gazet z wykorzystaniem techniki komputerowej. Dzięki wykorzystaniu komputera grafik poszerza swoje możliwości o liczne specja­lizacje, na przykład o wiedzę na temat wizualiza­cji, grafiki trójwymiarowej czy multimediów. Ale absolwent grafiki może także prowadzić galerie, być scenografem, projektantem sztuki użytkowej i wielu przedmiotów codziennego użytku, do­radcą w sprawach wystroju i aranżacji wnętrz. Po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela może także zostać nauczycielem plastyki w szkole podstawowej i gimnazjum.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Artysta grafik
Projektuje i tworzy różnego rodzaju artystyczne kompozycje plastyczne (ryciny) za pomocą rycia rylcem w metalu, drewnie, gipsie, kamieniu, stosując różne techniki graficzne: druk wypukły, druk płaski, druk wklęsły, w celu ich reprodukcji na papierze lub tkaninie; wykonuje grafikę użytkową: plakat, ilustrację do tekstu, reklamę itp., stosując wiele technik plastycznych oraz grafikę komputerową.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201418
rok 201519
rok 201634
rok 201723
rok 201826
rok 201916
rok 202022
rok 202115
rok 202224
Liczba absolwentów
UMK, Grafika (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 20155,3%
absolwenci z roku 201617,6%
absolwenci z roku 201713,0%
absolwenci z roku 201815,4%
absolwenci z roku 20196,2%
absolwenci z roku 20209,1%
absolwenci z roku 202133,3%
absolwenci z roku 202212,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku10,2%14,9%12,0%12,0%19,6%5,2%12,5%5,0%3,8%
w II roku7,4%4,4%4,4%1,8%17,6%4,7%7,2%1,1%
w III roku8,3%1,8%7,1%4,7%13,1%2,1%3,4%
w IV roku4,2%0,4%1,2%7,6%7,4%2,1%
w V roku1,9%2,6%4,4%4,3%9,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Grafika (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,241,701,771,703,081,342,350,910,77
w II roku0,960,410,530,592,570,621,790,33
w III roku1,460,501,361,141,510,550,77
w IV roku0,750,170,171,060,820,58
w V roku0,451,060,790,382,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,0613,29
absolwenci z roku 20155,257,50
absolwenci z roku 20167,9713,00
absolwenci z roku 20176,328,05
absolwenci z roku 201811,8413,33
absolwenci z roku 20195,317,42
absolwenci z roku 20207,599,68
absolwenci z roku 20214,739,54
absolwenci z roku 20224,116,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Grafika (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Grafika (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201477,8%50,0%5,6%
abs. z roku 201578,9%63,2%0,0%
abs. z roku 201673,5%50,0%2,9%
abs. z roku 201773,9%60,9%0,0%
abs. z roku 201869,2%42,3%19,2%
abs. z roku 201975,0%68,8%0,0%
abs. z roku 202077,3%63,6%4,5%
abs. z roku 202186,7%60,0%6,7%
abs. z roku 202270,8%50,0%8,3%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca53,7%61,4%49,0%50,7%46,5%49,0%52,7%60,6%46,9%
umowa o pracę26,4%49,6%34,6%38,0%29,5%39,1%38,3%37,2%28,5%
samo­zatrudnienie2,8%0,0%0,2%0,0%9,3%0,0%4,5%5,0%5,2%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Grafika (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 162 zł2 124 zł1 698 zł1 848 zł2 564 zł2 314 zł3 171 zł3 087 zł3 597 zł
w II roku1 731 zł3 327 zł2 559 zł2 474 zł2 785 zł3 285 zł3 382 zł3 978 zł
w III roku1 640 zł3 423 zł3 163 zł3 637 zł3 073 zł3 393 zł5 090 zł
w IV roku2 580 zł3 972 zł3 526 zł4 632 zł3 587 zł4 232 zł
w V roku3 178 zł4 918 zł4 178 zł5 621 zł4 429 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 476 zł2 208 zł2 198 zł2 493 zł2 939 zł2 403 zł3 699 zł3 519 zł3 744 zł
w II roku1 827 zł3 340 zł2 977 zł3 038 zł3 205 zł3 756 zł3 897 zł4 276 zł
w III roku2 099 zł3 478 zł3 538 zł4 036 zł3 516 zł3 526 zł5 946 zł
w IV roku2 507 zł4 030 zł3 851 zł4 978 zł3 987 zł4 200 zł
w V roku2 948 zł4 779 zł4 660 zł6 083 zł5 080 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Grafika (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Grafika - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,550,420,440,590,410,560,540,51
w II roku0,450,800,580,540,590,560,550,62
w III roku0,420,760,660,740,610,480,69
w IV roku0,600,810,700,870,630,55
w V roku0,670,940,770,930,70
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Grafika (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności