aplikacja Matura google play app store

Kierunek Historia sztuki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Historia sztuki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2009-02-05
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI?
Celem studiów jest wieloaspektowe przygotowanie adeptów do wykonywania zawodu historyka sztuki oraz profesji z nim powiązanych.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ HISTORIĘ SZTUKI NA UMK?
Nowoczesny, zgodny ze standardami program kształcenia przewiduje około 2700 godzin dydaktycznych. Nacisk w dydaktyce położony jest na problemy kontekstu kulturowego, wiedzę o wydarzeniach artystycznych, artefaktach oraz umiejętność ich interpretacji i zdolność do samodzielnej pracy, której możliwości dają przede wszystkim seminaria. Wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS), jak również możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
Program składa się z pięciu wyraźnie wydzielonych segmentów dydaktycznych oraz zajęć ogólnouczelnianych (lektoraty z języków obcych, wychowanie fizyczne, informatyka itd.).
Segmenty dydaktyczne:
I rozbudowane zajęcia ze wstępu do historii sztuki;
II zajęcia epokowe;
III seminaria;
IV zajęcia fakultatywne;
V wykłady monograficzne.
Odrębną część zajęć stanowią praktyki i wyjazdy:
 • obóz po II roku studiów,
 • wyjazd do Krakowa na II roku studiów,
 • objazd zabytkoznawczy na III roku studiów,
 • praktyki muzealne lub konserwatorskie po IV roku studiów.
O atrakcyjności oferty dydaktycznej decydują zarówno zajęcia, jak i wyposażenie jednostki. Planowane jest stopniowe wzbogacanie oferty o wykłady i ćwiczenia prowadzone przez fachowców z innych ośrodków polskich (Poznań, Kraków, Wrocław) oraz zagranicznych (Paryż, Augsburg, Florencja).
Duży nacisk kładziony jest także na interdyscyplinarny charakter zajęć.
Brak galerii malarstwa staramy się zrekompensować zajęciami prowadzonymi w Muzeach Narodowych w Warszawie, Poznaniu i Gdańsku oraz wyjazdami do galerii zagranicznych.
Kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Wykształcony na UMK historyk sztuki obok ogólnej znajomości sztuki i szeroko pojętej kultury dysponuje warsztatem historycznym oraz znajomością badań interdyscyplinarnych z pogranicza wielu pokrewnych historii sztuki dziedzin.
Absolwent historii sztuki może pracować w:
 • w szkole podstawowej i gimnazjum jako nauczyciel wiedzy o sztuce (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • placówkach oświatowych różnych szczebli,
 • placówkach naukowych zajmujących się różnymi aspektami badania dziejów sztuki,
 • instytucjach muzealnych,
 • placówkach upowszechniających wiedzę o kulturze i sztuce,
 • galeriach, domach aukcyjnych,
 • jako dziennikarz specjalizujący się w tematyce kulturalnej i artystycznej,
 • państwowych, samorządowych i społecznych instytucjach kulturalnych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Historia sztuki UMK

Przykłady zawodów

Historyk sztuki
Zajmuje się dokumentacją i naukowym opracowaniem dzieł sztuki, badaniem ich stanu zabezpieczenia, autorstwa, autentyczności; poszukuje, gromadzi, chroni i rozpowszechnia dzieła sztuki.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201428
rok 201515
rok 201623
rok 202111
rok 202211
Liczba absolwentów
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201586,7%
absolwenci z roku 201678,3%
absolwenci z roku 2021100,0%
absolwenci z roku 202281,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201573,3%46,7%
absolwenci z roku 201665,2%47,8%
absolwenci z roku 202181,8%54,5%
absolwenci z roku 202263,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%1,7%1,4%0,0%0,0%
w II roku0,0%1,1%2,2%6,8%
w III roku8,9%6,7%4,0%
w IV roku3,0%8,3%5,8%
w V roku1,5%2,8%8,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,170,160,170,000,00
w II roku0,000,110,242,07
w III roku1,032,610,60
w IV roku0,401,670,57
w V roku0,140,462,18
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201417,2629,21
absolwenci z roku 201519,9328,50
absolwenci z roku 201617,3222,36
absolwenci z roku 20218,8810,20
absolwenci z roku 20222,674,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201439,3%21,4%10,7%
abs. z roku 201533,3%13,3%0,0%
abs. z roku 201630,4%21,7%0,0%
abs. z roku 202154,5%27,3%18,2%
abs. z roku 202254,5%27,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,2%22,2%17,4%32,6%31,8%
umowa o pracę16,1%9,4%14,1%25,0%20,5%
samo­zatrudnienie7,1%0,0%0,0%5,3%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 644 zł1 477 zł1 451 zł2 308 zł2 394 zł
w II roku1 218 zł1 688 zł1 798 zł3 419 zł
w III roku1 572 zł2 451 zł2 273 zł
w IV roku2 112 zł2 683 zł2 921 zł
w V roku2 622 zł2 889 zł3 552 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 211 zł1 746 zł2 945 zł2 861 zł
w II roku1 766 zł2 195 zł2 432 zł3 942 zł
w III roku1 970 zł3 043 zł2 525 zł
w IV roku2 371 zł3 026 zł3 050 zł
w V roku2 918 zł3 228 zł3 647 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Historia sztuki - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,460,410,320,400,38
w II roku0,330,460,400,51
w III roku0,400,610,47
w IV roku0,500,630,55
w V roku0,580,630,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Historia sztuki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności