aplikacja Matura google play app store

Kierunek Archeologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
język angielski
biologia
chemia
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Archeologia
Archeologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2020-10-22
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ?
Archeologia pozwala na połączenie zainteresowań historycznych z pasją poszukiwania, odkrywania wciąż nowych materialnych śladów minionych epok i ich interpretowania. Studiowanie archeologii to także okazja do poznania najnowszych technik badawczych, opartych również na ustaleniach uczonych z wielu innych dziedzin.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ ARCHEOLOGIĘ NA UMK?
 • studenci kierunku archeologia uzyskują w trakcie studiów gruntowną i wszechstronną wiedzę w zakresie archeologii poszczególnych epok i okresów (w tym także oraz wiedzę źródłoznawczą w zakresie chronologii i przynależności kulturowej znalezisk archeologicznych) oraz propedeutyki archeologii,
 • nabywają umiejętności w zakresie metod i technik wykopaliskowych oraz dokumentacyjnych, uzyskają teoretyczną i praktyczną wiedzę w zakresie konserwacji zabytków archeologicznych, a także w zakresie nauk pomocniczych archeologii,
 • otrzymują jednocześnie ogólne wykształcenie humanistyczne oraz możliwość opanowania języka obcego w stopniu pozwalającym na porozumiewanie się i posługiwanie słownictwem specjalistycznym (archeologicznym),
 • studenci uczestniczą nie tylko w ćwiczeniach, wykładach, ale także w wielu zajęciach w terenie, w tym w wykopaliskach archeologicznych w różnych regionach kraju i za granicą,
 • po pierwszym roku wybierają jeden z czterech profili: archeologię architektury, archeologię podwodną, ogólnoarcheologiczny, konserwatorski (praktyczna konserwacja zabytków),
 • studenci archeologii mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • studenci mają do dyspozycji bardzo dobrze wyposażoną bibliotekę ze stanowiskami komputerowymi oraz dostępem do Internetu,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej potwierdzającą wysoki poziom kształcenia.
CO PO STUDIACH?
Absolwenci archeologii mają możliwość, po uzyskaniu licencjatu, kontynuowania nauki na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie).
Mogą podjąć zatrudnienie na przykład jako:
 • pracownicy instytucji naukowych,
 • pracownicy muzeów i innych instytucji zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem obiektów zabytkowych i muzealnych,
 • specjaliści w placówkach konserwatorskich.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Archeologia UMK

Przykładowe miejsca pracy

 • firmy archeologiczne (np. stanowiska techniczne podczas prac wykopaliskowych)
 • firmy prowadzące terenowe prace badawcze
 • firmy w ratownictwie archeologicznym
 • instytucje naukowo-badawcze w kraju i za granicą
 • muzea archeologiczne i regionalne
 • placówki zajmujących się gromadzeniem oraz upowszechnianiem dziedzictwa kulturowego
 • urzędy konserwatorskie lub ochrony zabytków
 • własna działalność, np. zajmująca się badaniami terenu pod inwestycje budowlane
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Archeolog
Zajmuje się badaniem i rekonstruowaniem minionych kultur, dziejów, a nawet wydarzeń z przeszłości na podstawie źródeł archeologicznych, historycznych i in.; poszukiwaniem, badaniem, dokumentowaniem, zabezpieczaniem i udostępnianiem światu naukowemu oraz szerokiej publiczności materialnych pozostałości przeszłości, będących tworami człowieka (zwanych dalej zabytkami)
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201433
rok 201531
rok 201622
rok 201710
rok 201915
rok 202010
rok 202216
Liczba absolwentów
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,5%
absolwenci z roku 201690,9%
absolwenci z roku 201790,0%
absolwenci z roku 201980,0%
absolwenci z roku 202080,0%
absolwenci z roku 202287,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,5%77,4%
absolwenci z roku 201677,3%50,0%
absolwenci z roku 201790,0%70,0%
absolwenci z roku 201980,0%53,3%
absolwenci z roku 202080,0%50,0%
absolwenci z roku 202281,2%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,0%3,5%4,2%0,0%2,8%0,8%3,1%
w II roku0,5%4,3%0,0%0,0%5,0%0,8%
w III roku4,0%10,8%1,5%7,5%7,8%0,8%
w IV roku2,8%4,3%2,7%2,5%7,8%
w V roku6,8%8,9%2,3%3,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,000,390,870,000,340,140,35
w II roku0,080,450,000,000,720,15
w III roku0,671,250,340,901,060,22
w IV roku0,620,800,500,231,48
w V roku1,911,280,200,35
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201423,6930,12
absolwenci z roku 201521,9328,04
absolwenci z roku 201623,1529,29
absolwenci z roku 201711,5019,57
absolwenci z roku 201913,9314,90
absolwenci z roku 202021,7522,60
absolwenci z roku 20227,006,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%15,2%0,0%
abs. z roku 201529,0%16,1%3,2%
abs. z roku 201618,2%4,5%4,5%
abs. z roku 201750,0%40,0%0,0%
abs. z roku 201953,3%33,3%0,0%
abs. z roku 202020,0%10,0%0,0%
abs. z roku 202231,2%18,8%6,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca12,4%13,2%11,0%18,3%35,0%12,5%17,7%
umowa o pracę9,3%7,0%4,5%17,5%25,0%6,7%15,1%
samo­zatrudnienie0,0%1,1%4,5%0,0%0,0%0,0%1,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 513 zł1 288 zł1 718 zł1 991 zł1 916 zł2 631 zł
w II roku1 370 zł1 059 zł2 887 zł1 072 zł2 428 zł678 zł
w III roku2 005 zł1 773 zł2 171 zł1 696 zł2 758 zł2 488 zł
w IV roku2 577 zł2 412 zł2 610 zł2 249 zł3 779 zł
w V roku3 180 zł2 817 zł3 650 zł2 454 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku1 609 zł1 854 zł2 488 zł2 356 zł3 669 zł
w II roku1 753 zł1 513 zł2 907 zł2 316 zł
w III roku2 922 zł2 201 zł2 614 zł2 449 zł3 164 zł3 370 zł
w IV roku2 830 zł2 826 zł2 851 zł3 063 zł4 488 zł
w V roku3 399 zł2 949 zł3 637 zł3 626 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Archeologia - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,370,340,410,520,380,44
w II roku0,330,270,680,260,440,11
w III roku0,490,420,480,390,490,37
w IV roku0,580,550,540,490,59
w V roku0,680,590,690,48
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Archeologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności