aplikacja Matura google play app store

Kierunek Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
chemia
historia
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/krok-po-kroku
Dodatkowe informacje o kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2019-07-25
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI?
Ratowanie zabytków i pamiątek przeszłości to spore wyzwanie i pasjonujące zajęcie. Ale wymaga dużej wiedzy i znakomitych umiejętności praktycznych. I choć studia te są długie i do łatwych nie należą, dają zawód bardzo ceniony w kraju i za granicą.
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KONSERWACJĘ I RESTAURACJĘ DZIEŁ SZTUKI NA UMK?
  • Toruń zaliczany jest do najlepszych ośrodków konserwatorskich, mówi się nawet o toruńskiej szkole konserwacji zabytków,
  • Wydział Sztuk Pięknych ma bogate tradycje, jest jednym z najstarszych wydziałów UMK,
  • program studiów jest ciekawy i urozmaicony,
  • możliwość wyboru specjalizacji: konserwacja i restauracja rzeźby polichromowanej, konserwacja i restauracja papieru i skóry, bądź konserwacja i restauracja rzeźby kamiennej i elementów architektonicznych,
  • w ramach przedmiotów kształcenia podstawowego między innymi zajęcia z historii sztuki, pracownie rzeźby, kopii oraz pracownia fotograficzna i anatomii plastycznej,
  • w ramach kształcenia kierunkowego (w zależności od wybranej specjalizacji) zajęcia między innymi: z rysunku i malarstwa dawnego, kopii malarstwa nowożytnego, materiałoznawstwa podobrazi, barwników i pigmentów malarskich, podstaw geologii ze spektografią, dezynsekcją i dezynfekcją zabytków, konserwacji kamiennych obiektów zabytkowych - profilaktyka, wzmacnianie, uzupełnianie ubytków, historii książki, historii grafiki, liternictwa, pracownia kopii i miniatury książkowej,
  • możliwość wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
  • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
  • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki może sam poprowadzić pracownię konserwatorską, może też podjąć pracę w już istniejących placówkach, między innymi w biurach wojewódzkiego konserwatora zabytków, placówkach muzealniczych, domach aukcyjnych i różnego rodzaju instytucjach kultury. Ten zawód pozwala na elastyczne dysponowanie czasem. Wielu konserwatorów dzieł sztuki przyjmuje dodatkowe zlecenia. Warto też pamiętać, że jest to zawód, który docenią pracodawcy w każdym kraju.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201429
rok 201533
rok 201624
rok 201713
rok 201835
rok 201925
Liczba absolwentów
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201518,2%
absolwenci z roku 20164,2%
absolwenci z roku 20170,0%
absolwenci z roku 201820,0%
absolwenci z roku 201916,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku21,8%18,9%13,2%17,9%15,2%24,0%
w II roku20,1%8,3%2,1%1,3%18,8%
w III roku15,5%1,3%3,1%7,1%
w IV roku6,9%1,3%3,1%
w V roku3,4%5,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku2,492,161,453,583,065,10
w II roku2,621,620,400,203,32
w III roku2,480,260,262,05
w IV roku1,270,380,29
w V roku0,711,52
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201410,1817,91
absolwenci z roku 20158,9315,85
absolwenci z roku 20164,917,67
absolwenci z roku 20174,003,00
absolwenci z roku 20184,146,45
absolwenci z roku 20194,124,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201479,3%41,4%20,7%
abs. z roku 201566,7%36,4%24,2%
abs. z roku 201683,3%58,3%12,5%
abs. z roku 201761,5%38,5%7,7%
abs. z roku 201877,1%60,0%11,4%
abs. z roku 201960,0%44,0%12,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca48,0%46,5%60,4%42,9%51,9%40,0%
umowa o pracę21,3%19,9%41,0%25,0%30,2%24,7%
samo­zatrudnienie11,5%18,2%3,5%0,6%5,7%5,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 610 zł1 527 zł2 147 zł1 732 zł2 396 zł2 314 zł
w II roku2 129 zł2 222 zł3 066 zł2 942 zł3 680 zł
w III roku2 681 zł2 958 zł3 468 zł2 479 zł
w IV roku2 490 zł3 278 zł3 263 zł
w V roku2 944 zł3 795 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 024 zł1 857 zł2 603 zł2 059 zł2 539 zł2 707 zł
w II roku2 280 zł2 254 zł3 195 zł2 923 zł3 264 zł
w III roku2 722 zł2 868 zł3 405 zł2 708 zł
w IV roku2 734 zł3 111 zł3 326 zł
w V roku3 021 zł3 795 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki - UMK, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,410,380,520,420,520,45
w II roku0,520,540,690,710,74
w III roku0,600,660,690,56
w IV roku0,520,670,60
w V roku0,590,75
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UMK, Konserwacja i restauracja dzieł sztuki (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności