aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kulturoznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski
matematyka
historia
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Kulturoznawstwo
Kulturoznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-03-25
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO?
Kulturoznawstwo to nowy kierunek w ofercie dydaktycznej UMK. To studia interdyscyplinarne - dla osób zainteresowanych ogólną refleksją nad kulturą i sztuką (literaturą, malarstwem, filmem i teatrem). Studia kulturoznawcze uczą samodzielnego myślenia, profesjonalnego odbioru dzieł sztuki (nie tylko literackiej), umiejętności formułowania sądów na temat poszczególnych dzieł i relacji między dziedzinami sztuki. Ukończenie tych studiów daje absolwentowi wiele możliwości znalezienia ciekawej pracy: od oświaty (popularyzacja kultury) poprzez placówki kulturalne (animacja kultury) po media (kompetencje dziennikarskie).
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KULTUROZNAWSTWO NA UMK?
 • to kierunek atrakcyjny dla osób chcących poznawać świat, a zwłaszcza kulturę w całym bogactwie jej przejawów,
 • wyjazdy na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
 • możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
 • w gronie wykładowców są specjaliści z wielu dziedzin badających kulturę i jej wytwory: literaturoznawcy, filmoznawcy, socjologowie i filozofowie kultury, teatrolodzy, folkloryści i inni,
 • studia umożliwiają opanowanie języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy i posługiwanie się językiem specjalistycznym z zakresu historii i teorii kultury i sztuki,
 • studia umożliwiają opanowanie podstawowych technik informatycznych,
 • UMK posiada bogate zbiory biblioteczne ułatwiające studia,
 • kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej.
CO PO STUDIACH?
Absolwent kulturoznawstwa UMK może pracować m.in. jako:
 • nauczyciel sztuki, wiedzy o kulturze, zajęć fakultatywnych i ścieżek międzyprzedmiotowych w szkole podstawowej i gimnazjum (po ukończeniu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela),
 • organizator życia kulturalnego (animator kultury, instruktor),
 • dziennikarz w prasie, radiu, telewizji,
 • kierownik literacki teatru,
 • recenzent literacki, filmowy, teatralny.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Kulturoznawstwo UMK

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201434
rok 201543
rok 201623
rok 201714
rok 201815
rok 201931
rok 202023
rok 202141
rok 202231
Liczba absolwentów
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201598,2%
absolwenci z roku 201691,3%
absolwenci z roku 201785,7%
absolwenci z roku 201886,7%
absolwenci z roku 201987,1%
absolwenci z roku 202095,7%
absolwenci z roku 202182,9%
absolwenci z roku 202264,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201590,7%62,2%
absolwenci z roku 201691,3%73,9%
absolwenci z roku 201778,6%71,4%
absolwenci z roku 201886,7%66,7%
absolwenci z roku 201980,6%41,9%
absolwenci z roku 202091,3%47,8%
absolwenci z roku 202175,6%34,1%
absolwenci z roku 202261,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,5%1,3%6,2%11,3%1,1%5,4%9,4%1,0%10,5%
w II roku0,5%2,6%6,9%7,7%0,0%3,5%0,4%1,4%
w III roku6,6%2,2%10,1%26,2%4,4%2,4%2,9%
w IV roku4,7%2,7%1,1%20,8%12,2%6,7%
w V roku4,7%7,0%2,5%14,9%7,2%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,060,150,721,410,170,821,010,201,75
w II roku0,020,340,891,430,000,790,060,33
w III roku0,860,381,453,940,540,410,40
w IV roku0,900,470,233,062,100,99
w V roku0,911,010,322,201,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201428,0332,39
absolwenci z roku 201522,7424,62
absolwenci z roku 201625,8329,05
absolwenci z roku 201723,0832,42
absolwenci z roku 201821,4726,44
absolwenci z roku 201919,8124,10
absolwenci z roku 202018,4521,29
absolwenci z roku 20218,847,78
absolwenci z roku 20226,507,45
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201417,6%2,9%0,0%
abs. z roku 201523,0%18,7%0,0%
abs. z roku 201630,4%8,7%0,0%
abs. z roku 201735,7%21,4%0,0%
abs. z roku 201826,7%6,7%0,0%
abs. z roku 201938,7%19,4%3,2%
abs. z roku 202039,1%21,7%0,0%
abs. z roku 202151,2%41,5%0,0%
abs. z roku 202248,4%32,3%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca4,4%14,8%12,7%13,1%11,7%20,7%20,7%37,2%25,8%
umowa o pracę1,5%10,3%5,4%6,0%6,1%11,0%12,3%27,4%16,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,9%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku447 zł1 412 zł1 322 zł953 zł1 082 zł1 385 zł1 727 zł2 978 zł2 363 zł
w II roku889 zł1 633 zł1 050 zł2 050 zł1 865 zł2 929 zł3 717 zł
w III roku1 809 zł2 245 zł1 724 zł1 555 zł2 514 zł2 671 zł4 540 zł
w IV roku2 589 zł2 720 zł2 760 zł2 624 zł2 426 zł3 298 zł
w V roku2 995 zł2 876 zł3 061 zł3 307 zł3 234 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 620 zł1 128 zł1 765 zł2 162 zł3 330 zł2 998 zł
w II roku1 243 zł2 208 zł1 992 zł2 336 zł2 145 zł3 964 zł4 511 zł
w III roku2 470 zł2 456 zł2 493 zł2 207 zł3 059 zł3 430 zł4 732 zł
w IV roku2 803 zł2 957 zł2 900 zł3 225 zł3 430 zł3 736 zł
w V roku3 181 zł3 407 zł3 678 zł3 417 zł3 977 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kulturoznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,120,360,330,240,190,300,340,500,35
w II roku0,240,430,230,370,370,510,55
w III roku0,460,540,360,340,450,430,65
w IV roku0,600,630,540,510,420,47
w V roku0,620,620,560,570,47
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Kulturoznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności