aplikacja Matura google play app store

Kierunek Matematyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Matematyka
Matematyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:matematyczne, statystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-02-10
DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ?

Matematyka to nie tylko jedna z najstarszych, ale i zarazem najbardziej uniwersalnych dziedzin nauki. Wiedza matematyczna wykorzystywana jest w niemal wszystkich sferach naszego życia.


DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MATEMATYKĘ NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI UMK?


Matematyka to studia, podczas których można wybrać różnorodne specjalności: matematyka w ekonomii i finansach oraz dwie specjalności nauczycielskie (nauczanie matematyki i fizyki oraz matematyki i informatyki).

* Toruń jest jednym z wiodących w kraju ośrodków matematycznych,
* studenci zdobywają wiedzę matematyczną w zakresie znacznie przekraczającym obowiązujące standardy nauczania na studiach I stopnia na kierunku matematyka,
* zdobywają podstawową wiedzę informatyczną w zakresie programowania, algorytmiki, baz danych, systemów operacyjnych i sieci komputerowych,
* posiadają podstawową wiedzę z fizyki lub informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
* posiadają przygotowanie teoretyczne, dydaktyczne i metodyczne do nauczania dwóch przedmiotów matematyki i fizyki lub matematyki i informatyki (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
* są przygotowani do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych wobec uczniów (specjalność: nauczanie matematyki i fizyki lub informatyki),
* potrafią korzystać z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (np. pakiety biurowe, internet) oraz posługiwać się pakietami matematycznymi (np. MAPLE, Matlab, SPSS),
* nabywają umiejętność abstrakcyjnego i analitycznego myślenia oraz samodzielnego pogłębiania wiedzy,
* system komputerowy Wydziału należy do najlepszych w polskich uczelniach; jest oparty niemal w całości o gigabitową infrastrukturę sieciową. W jego skład wchodzą 3 centra serwerowe, działające pod kontrolą systemów Linux, FreeBSD i Windows 2008 Serwer, 3 laboratoria badawcze, 2 laboratoria sprzętowe ("Cisco"), 12 laboratoriów dydaktycznych (166 stanowisk), ogólnodostępne stanowiska komputerowe (łącznie 54 stanowiska) oraz rozbudowana sieć radiowa, obejmująca swoim zasięgiem cały budynek,
* w trakcie studiów możliwość korzystania z zajęć w języku angielskim: niektóre przedmioty do wyboru,
* mogą skorzystać z wyjazdów na stypendia zagraniczne (w ramach programu ERASMUS),
* mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST),
* znakomite warunki do nauki; w rozbudowanym gmachu wydziału znajdują się klimatyzowane sale wykładowe i seminaryjne (w tym nowoczesna aula na 350 osób), laboratoria komputerowe, klub studencki i bar,
* nowoczesna, bardzo dobrze wyposażona biblioteka z czytelnią; znajdują się w niej wszystkie podstawowe pozycje literatury matematycznej i informatycznej potrzebne studentom w okresie studiów,
* budynek ma pełne zaplecze dla niepełnosprawnych (podjazdy, winda, toalety, przystosowane laboratoria),
* w przestronnych holach są kawiarenki internetowe z wolnym dostępem (dla studentów) do internetu, w całym budynku jest dostęp bezprzewodowy do sieci,
* kierunek posiada akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej oraz Uczelnianej Komisji Akredytacyjnej; w roku 2010 kierunek otrzymał wyróżniającą ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej.


KIM MOŻNA ZOSTAĆ PO STUDIACH NA KIEURNKU MATEMATYKA?

Absolwenci kierunku matematyka mogą być zatrudniani na przykład:

* w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych),
* jako specjaliści od opracowań statystycznych w urzędach i innych instytucjach,
* jako nauczyciele matematyki w placówkach oświatowych różnych szczebli,
* jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych i obliczeniowych.


MATEMATYKA KIERUNKIEM ZAMAWIANYM

W latach 10.06.2010 - 30.12.2015 kierunek matematyka jest kierunkiem zamawianym. Rekrutacja na ten kierunek zamawiany obowiązuje podczas naboru w latach 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Matematyka UMK

Przykłady zawodów

Matematyka - zawody - matematyk
Matematyk
Zajmuje się badaniem ogólnych form przestrzennych i stosunków ilościowych, oraz wykorzystaniem wyników tych badań do opisu rzeczywistości: przyrody, procesów i zjawisk występujących w technice, medycynie, gospodarce i innych dziedzinach.
Nauczyciel akademicki – nauki matematyczne
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z różnych działów matematyki na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, na różnych rodzajach studiów; prowadzi badania naukowe w swojej specjalności; przygotowuje książki i skrypty do prowadzonych wykładów i ćwiczeń; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami; bierze udział w życiu naukowym uczelni, towarzystw naukowych oraz występuje z referatami na kongresach, sympozjach i konferencjach naukowych.
Matematyka - zawody - nauczyciel matematyki
Nauczyciel matematyki
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając matematyki w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
Matematyka - zawody - nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Nauczyciel matematyki w szkole podstawowej
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając przedmiotu matematyka w szkole podstawowej, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201437
rok 201586
rok 201647
rok 201731
rok 201839
rok 201923
rok 202025
rok 202124
rok 202214
Liczba absolwentów
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201593,0%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201790,3%
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201991,3%
absolwenci z roku 202088,0%
absolwenci z roku 202195,8%
absolwenci z roku 2022100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201589,5%80,2%
absolwenci z roku 201693,6%87,2%
absolwenci z roku 201783,9%64,5%
absolwenci z roku 201887,2%66,7%
absolwenci z roku 201973,9%39,1%
absolwenci z roku 202076,0%72,0%
absolwenci z roku 202183,3%50,0%
absolwenci z roku 202292,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,2%4,3%1,2%0,5%2,4%3,3%1,7%0,0%0,0%
w II roku0,7%2,2%2,0%0,0%0,0%4,0%3,0%3,8%
w III roku9,7%3,3%2,7%0,5%4,5%2,5%1,0%
w IV roku3,8%3,2%2,8%0,0%1,9%1,4%
w V roku5,0%4,7%4,8%2,2%2,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,270,360,070,050,350,560,180,000,00
w II roku0,060,200,220,000,000,560,280,40
w III roku0,930,370,230,050,810,200,13
w IV roku0,430,330,220,000,170,25
w V roku0,650,570,480,500,19
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201422,6328,18
absolwenci z roku 201520,8523,56
absolwenci z roku 201623,1325,16
absolwenci z roku 201720,2419,24
absolwenci z roku 201820,8920,27
absolwenci z roku 201915,0917,95
absolwenci z roku 202019,0420,58
absolwenci z roku 202113,8913,31
absolwenci z roku 20224,505,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201424,3%16,2%2,7%
abs. z roku 201527,9%20,9%1,2%
abs. z roku 201621,3%17,0%2,1%
abs. z roku 201732,3%25,8%0,0%
abs. z roku 201828,2%23,1%2,6%
abs. z roku 201956,5%47,8%0,0%
abs. z roku 202028,0%24,0%4,0%
abs. z roku 202133,3%29,2%4,2%
abs. z roku 202221,4%21,4%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca15,1%17,9%8,5%25,5%22,0%36,6%22,3%22,6%21,4%
umowa o pracę9,5%14,1%6,9%21,0%20,5%30,8%18,3%21,9%20,2%
samo­zatrudnienie0,5%1,2%0,2%0,0%0,4%0,0%4,0%0,7%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 836 zł1 778 zł1 011 zł2 729 zł3 301 zł2 152 zł3 854 zł2 675 zł3 776 zł
w II roku1 847 zł1 479 zł1 941 zł2 607 zł2 935 zł3 644 zł2 576 zł3 740 zł
w III roku2 486 zł2 992 zł3 147 zł3 331 zł3 684 zł4 287 zł5 161 zł
w IV roku3 195 zł4 009 zł4 009 zł3 780 zł4 606 zł5 118 zł
w V roku3 784 zł4 830 zł4 860 zł4 500 zł5 532 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 281 zł2 034 zł915 zł2 785 zł3 534 zł2 399 zł3 854 zł2 675 zł3 985 zł
w II roku2 789 zł2 039 zł2 101 zł2 808 zł3 349 zł4 038 zł3 606 zł4 582 zł
w III roku3 003 zł3 233 zł3 520 zł3 381 zł3 848 zł5 485 zł5 113 zł
w IV roku3 414 zł4 033 zł4 215 zł4 024 zł5 104 zł5 103 zł
w V roku3 780 zł5 071 zł4 814 zł4 730 zł6 188 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Matematyka - UMK, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,540,490,300,670,770,480,760,480,56
w II roku0,520,400,500,600,630,770,450,56
w III roku0,650,750,730,720,730,790,79
w IV roku0,800,930,870,750,810,79
w V roku0,881,040,970,800,86
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UMK, Matematyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności