aplikacja Matura google play app store

Kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ KOMUNIKACJĘ I PSYCHOLOGIĘ W BIZNESIE NA UMK? 

 

Komunikacja i psychologia w biznesie to kierunek studiów, którego absolwenci zostają wyposażeni w wiedzę o teoretycznych i praktycznych aspektach funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw, instytucji gospodarczych i administracyjnych, krajowych i międzynarodowych. Zdobywają oni umiejętności kierowania organizacjami, zwłaszcza w obszarach związanych z tzw. „miękkim zarządzaniem”.

Kierunek Komunikacja i psychologia w biznesie koncentruje się na wiedzy o człowieku jako podmiocie tworzącym struktury biznesowe. Z tym związane jest rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji dotyczących aplikacji tej wiedzy w biznesie, tj. przede wszystkim w analizie i świadomym kształtowaniu zjawisk społecznych w zarządzaniu. Tak nakreślone efekty kształcenia będą realizowane przez moduły przedmiotów obejmujące psychologię w biznesie, komunikację w biznesie, PR oraz zarządzanie sprzedażą. Kierunek studiów jest więc skoncentrowany na tzw. „miękkich” aspektach zarządzania. W ramach kierunku położono nacisk przede wszystkim na rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych studentów, adresując tym samym ofertę do osób przejawiających zainteresowania humanistyczne.

 • Przedmioty realizowane w ramach programu studiów uwzględniają najnowsze i dynamicznie zmieniające się potrzeby rynku pracy oraz wyzwania związane z procesami integracji europejskiej.
 • Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania posiada doskonałe warunki lokalowe, nowoczesne pracownie komputerowe i sale dydaktyczne, świetnie wyposażoną bibliotekę.
 • Studenci mogą odbyć część studiów w uczelniach europejskich – w ramach programów międzynarodowych wydział współpracuje z 35 europejskimi uniwersytetami m. in. w Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Niemczech, Norwegii, Portugalii, Słowenii, Wielkiej Brytanii.
 • Studenci mają możliwość studiowania w innych ośrodkach w Polsce (w ramach programu MOST).
 • Studenci mają możliwość opanowania języka obcego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz zdobyć umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu zarządzania.
 • Wydział organizuje kursy dla studentów przystępujących do specjalistycznych certyfikatów języków obcych:
  • profesjonalnego języka angielskiego Business English przygotowujący do międzynarodowego egzaminu SEFIC (Spoken English for Industry and Commerce) organizowanego przez Londyńską Izbę Handlową (London Chamber of Commerce and Industry),
  • języka niemieckiego przygotowującego do międzynarodowych egzaminów: Zertifikat Deutsch i Mittelstufenprüfung.
 • Wielu menedżerów średniego i najwyższego szczebla zarządzania przedsiębiorstwami w regionie oraz na rynku krajowym to absolwenci WNEiZ UMK w Toruniu.
 • Wydział posiada akredytację Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

 

CO PO STUDIACH?

 

Ukończenie kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie na UMK umożliwia zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się organizacjach oraz umiejętność dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy. Absolwenci kierunku posiadają kompetencje związane z kreowaniem wizerunku i oddziaływaniem na otoczenie organizacji.

Absolwenci kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie mają możliwość kontynuowania dalszego kształcenia na studiach II stopnia (2-letnie magisterskie). Znajdują zatrudnienie w szczególności jako:

 • specjaliści i menedżerowie w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych (np. marketingu, zarządzania jakością, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania sprzedażą, organizacji przedsiębiorstwa, zarządzania wizerunkiem firmy, tworzenia kampanii PR, budowania satysfakcji pracowników i klientów),
 • pracownicy urzędów administracji państwowej i samorządowej,
 • menedżerowie w instytucjach pozarządowych, fundacjach, stowarzyszeniach,
 • specjaliści ds. marketingu, zarządzania sprzedażą, PR, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania projektami, w bankach, firmach ubezpieczeniowych czy firmach świadczących usługi finansowe.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Przykłady zawodów

Psycholog
Prowadzi badania, analizuje procesy psychiczne i zachowania indywidualne i grupowe ludzi oraz stosuje tę wiedzę w celu lepszego przystosowania jednostki lub grup do życia społecznego i rozwoju osobistego, edukacyjnego lub zawodowego; prowadzi działania profilaktyczne i terapeutyczne w stosunku do osób z zaburzeniami somatycznymi i psychicznymi, diagnozuje skutki dziedziczności oraz wpływ różnorodnych czynników (np. społecznych) na psychikę ludzką, prowadzi poradnictwo i doradztwo psychologiczne w zakresie doboru i szkolenia zawodowego lub zatrudnienia; prowadzi działalność korekcyjno-wyrównawczą, w celu usunięcia niedoborów rozwojowych oraz braków w wiadomościach, umiejętnościach i postawach dzieci i młodzieży.
Psycholog biznesu
Analizuje i ocenia zachowania ekonomiczne i rynkowe różnych grup społecznych wykorzystując wiedzę psychologiczną; określa wpływ reklamy na postawy konsumentów i sposoby budowania marki; kreuje wizerunek firmy; doradza pracodawcom jak podejmować ryzykowne i trudne decyzje; przygotowuje psychologiczne ekspertyzy i uczestniczy w negocjacjach biznesowych.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201830
rok 201946
rok 202057
rok 202162
rok 202257
Liczba absolwentów
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201893,3%
absolwenci z roku 201993,5%
absolwenci z roku 202092,9%
absolwenci z roku 202175,8%
absolwenci z roku 202270,2%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201886,7%73,3%
absolwenci z roku 201989,1%65,2%
absolwenci z roku 202084,2%56,1%
absolwenci z roku 202174,2%41,9%
absolwenci z roku 202266,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,0%0,7%2,8%0,0%1,6%
w II roku0,0%0,4%0,7%0,7%
w III roku2,2%1,6%2,4%
w IV roku1,1%0,9%
w V roku1,7%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,000,160,360,000,27
w II roku0,000,080,070,06
w III roku0,340,240,45
w IV roku0,180,15
w V roku0,14
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201816,4621,65
absolwenci z roku 201912,9819,62
absolwenci z roku 202013,9017,75
absolwenci z roku 20214,666,96
absolwenci z roku 20222,843,51
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201836,7%26,7%0,0%
abs. z roku 201945,7%23,9%0,0%
abs. z roku 202047,3%33,3%5,2%
abs. z roku 202167,7%50,0%8,1%
abs. z roku 202249,1%40,3%1,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca13,6%22,1%31,3%50,8%32,4%
umowa o pracę10,8%14,9%20,0%35,8%26,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%2,7%6,6%0,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 482 zł1 669 zł2 181 zł2 880 zł3 137 zł
w II roku1 572 zł2 117 zł3 539 zł3 856 zł
w III roku3 320 zł3 811 zł4 517 zł
w IV roku3 978 zł4 964 zł
w V roku5 077 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 626 zł2 305 zł2 393 zł3 228 zł3 604 zł
w II roku2 241 zł3 357 zł3 752 zł4 329 zł
w III roku3 547 zł4 156 zł4 745 zł
w IV roku4 335 zł5 371 zł
w V roku5 100 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Komunikacja i psychologia w biznesie - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,310,340,410,490,47
w II roku0,310,400,580,57
w III roku0,620,650,67
w IV roku0,660,75
w V roku0,74
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Komunikacja i psychologia w biznesie (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności