aplikacja Matura google play app store

Kierunek Lingwistyka praktyczna i copywriting

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ LINGWISTYKĘ PRAKTYCZNĄ I COPYWRITING NA UMK?

Kierunek Lingwistyka praktyczna i copywriting stanowi interesującą propozycję dla osób, które chcą zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do sprawnego poruszania się w systemach komunikacji medialnej (w wymiarze interpersonalnym i publicznym), uwzględniającej specyfikę współczesnego społeczeństwa, rodzimej kultury oraz środowiska nowych mediów. Praktyczny profil kształcenia w ramach studiów humanistycznych łączy treści z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa i nowych mediów z cenną wiedzą na temat podstawowych zasad działania marketingu oraz funkcjonowania otoczenia finansowo-prawnego.

CO PO STUDIACH?

Absolwent kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting uzyskają kompetencje cenione przez pracodawców firm reklamowo-copywriterskich, w środowisku dziennikarskim (tradycyjnym i nowomedialnym), w instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych, instytucjach kultury, w zespołach doradczych zajmujących się kształtowaniem wizerunku firmy, instytucji, marki, produktu. Absolwenci kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting mogą z jednej strony podejmować działalność organizacyjno-administracyjną, z drugiej uczestniczyć w pracach zespołów kreatywnych, przygotowujących koncepcje konkretnych działań na polu kultury, mediów i reklamy.

Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201828
rok 201938
rok 202033
rok 202135
Liczba absolwentów
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201882,1%
absolwenci z roku 201978,9%
absolwenci z roku 202081,8%
absolwenci z roku 202171,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201882,1%50,0%
absolwenci z roku 201968,4%39,5%
absolwenci z roku 202063,6%33,3%
absolwenci z roku 202157,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku1,8%3,3%0,8%2,9%
w II roku0,0%5,3%0,8%
w III roku3,6%1,8%
w IV roku2,7%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,260,420,070,54
w II roku0,000,500,12
w III roku0,580,28
w IV roku0,52
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201814,8620,96
absolwenci z roku 201912,8417,62
absolwenci z roku 202010,5411,58
absolwenci z roku 20213,805,92
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201857,1%28,6%3,6%
abs. z roku 201944,7%26,3%2,6%
abs. z roku 202051,5%21,2%3,0%
abs. z roku 202154,3%31,4%5,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca30,4%27,6%19,9%33,6%
umowa o pracę19,3%16,4%10,6%18,3%
samo­zatrudnienie2,4%2,6%0,3%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 790 zł1 476 zł1 706 zł2 194 zł
w II roku2 184 zł2 693 zł2 172 zł
w III roku2 955 zł3 692 zł
w IV roku4 383 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 655 zł1 807 zł1 874 zł3 027 zł
w II roku2 929 zł3 155 zł3 595 zł
w III roku3 231 zł3 920 zł
w IV roku4 419 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Lingwistyka praktyczna i copywriting - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,400,310,340,38
w II roku0,440,510,37
w III roku0,570,63
w IV roku0,79
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Lingwistyka praktyczna i copywriting (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/
Znajdź kierunki studiów, na których możesz studiować zdając poniższe przedmioty

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności