aplikacja Matura google play app store

Kierunek Medioznawstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:matematyka
język angielski
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
www.umk.pl/kandydaci/rekrutacja-2023-24
Dodatkowe informacje o kierunku Medioznawstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ MEDIOZNAWSTWO NA UMK?

Studia mają charakter interdyscyplinarny, opierając się na kulturowym, społecznym, filozoficznym, informatologicznym i kogniwistycznym rozumieniu zagadnień w obrębie pięciu głównych modułów: 1) Teorie mediów, 2) Działanie i praktyki mediów, 3) Krytyka ujęcia mediów, 4) Umiejętności i technologie medialne oraz 5) Moduł przedmiotów do wyboru wzbogacających program. Oferujemy współczesną wiedzę krytyczną dotyczącą mediów, a także możliwość nabycia umiejętności ich profesjonalnego kształtowania.

Wyrobieniu praktycznych umiejętności operowania wiedzą o mediach służy bogata oferta warsztatów (laboratoriów) i konwersatoriów. Program studiów opiera się na laboratoriach komputerowych, telewizyjnych, warsztatów współczesnych technik realizacji radiowej, współpracy z mediami ogólnopolskimi ("TOK FM") oraz lokalnymi (Radio "Zet Gold", "Gazeta Pomorska", "Radio Sfera"), toruńskimi instytucjami kultury i sztuki (Centrum Sztuki Współczesnej), a także na wykorzystaniu infrastruktury telewizji UMK oraz zasobów Uczelnianego Centrum Informatycznego.

CO PO STUDIACH?

Kontynuacja kształcenia

Absolwenci medioznawstwa mogą kontynuować kształcenie na istniejących studiach drugiego stopnia (na zasadach ogólnych). W perspektywie najbliższych lat zamierzamy uruchomić także studia medioznawcze drugiego stopnia, umożliwiające kontynuowanie studiów w ramach tego samego kierunku.

Możliwości zatrudnienia

W społeczeństwie współczesnym, nazywanym także informacyjnym lub sieciowym, media stanowią jeden z najważniejszych czynników kształtowania i spajania systemu społecznego. Instytucje związane z mediami oferują wiele miejsc pracy, szczególnie dla osób kształtujących politykę komunikacyjno-informacyjną społeczeństwa. Należą do nich: dziennikarze, komentatorzy rzeczywistości współczesnej, osoby odpowiedzialne za kontakty z mediami, pracownicy administracji publicznej szczebla lokalnego i regionalnego, organizacji pozarządowych, rzecznicy prasowi, pracownicy działów reklamy, marketingu i promocji oraz służb public relations.

Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201810
rok 201913
rok 202033
rok 202127
rok 202220
Liczba absolwentów
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201880,0%
absolwenci z roku 201992,3%
absolwenci z roku 202093,9%
absolwenci z roku 202185,2%
absolwenci z roku 202270,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201880,0%70,0%
absolwenci z roku 201984,6%69,2%
absolwenci z roku 202081,8%48,5%
absolwenci z roku 202181,5%33,3%
absolwenci z roku 202265,0%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku6,7%3,2%2,5%4,3%2,1%
w II roku5,0%0,0%0,5%2,5%
w III roku7,5%0,0%3,0%
w IV roku0,8%0,0%
w V roku2,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,880,450,360,560,21
w II roku0,630,000,140,22
w III roku1,170,000,67
w IV roku0,320,00
w V roku0,53
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201820,8929,78
absolwenci z roku 201915,4216,90
absolwenci z roku 20208,9314,96
absolwenci z roku 202111,3515,31
absolwenci z roku 20224,404,88
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201840,0%30,0%10,0%
abs. z roku 201946,2%30,8%7,7%
abs. z roku 202066,7%42,4%3,0%
abs. z roku 202140,7%29,6%3,7%
abs. z roku 202245,0%35,0%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca19,2%39,7%42,9%17,6%30,8%
umowa o pracę7,5%24,4%31,8%9,3%25,8%
samo­zatrudnienie6,7%5,1%3,0%2,2%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 206 zł1 747 zł2 051 zł1 723 zł3 250 zł
w II roku2 331 zł3 011 zł3 273 zł
w III roku1 853 zł3 422 zł4 215 zł
w IV roku2 800 zł5 068 zł
w V roku4 266 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 562 zł1 738 zł2 755 zł2 141 zł3 223 zł
w II roku2 331 zł3 514 zł3 435 zł
w III roku2 164 zł3 869 zł4 867 zł
w IV roku2 717 zł4 970 zł
w V roku4 171 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Medioznawstwo - UMK, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,250,400,390,280,52
w II roku0,440,500,46
w III roku0,330,540,60
w IV roku0,450,73
w V roku0,59
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UMK, Medioznawstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Opis kierunku na stronie uczelni:
https://www.umk.pl/kandydaci/kierunki/

Kryteria przyjęć:

» UMK - kierunki wg matury

Kontakt:

ul. Gagarina 11
87-100 Toruń
tel. centr. (56) 611-40-10

Rekrutacja:
ul. Gagarina 11, Toruń
budynek Rektoratu (parter, pokój 18)
bezpłatna infolinia: 800-809-809
tel. 56-611-46-91
rekrutacja@umk.pl
Polityka Prywatności