dlamaturzysty.info

Kierunek Geologia stosowana

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
informatyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uw.edu.pl/rekrutacja_pelne/
Dodatkowe informacje o kierunku Geologia stosowana

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2016-12-08
Strona www uczelni:
www.uw.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Geologia stosowana

Przykłady zawodów

Geolog
Prowadzi badania podstawowe dotyczące budowy, własności i historii Ziemi, procesów zachodzących w jej wnętrzu i na powierzchni powodujących jej przeobrażenia lub stosuje w praktyce wiedzę naukową z tego zakresu w takich dziedzinach, jak: wydobycie surowców naturalnych, wykorzystanie wód, inżynieria lądowa i wodna, ochrona środowiska itp.
Nauczyciel akademicki – nauki o Ziemi
Prowadzi wykłady, seminaria i ćwiczenia z różnych działów nauk o Ziemi na poziomie wyższym; przygotowuje książki i skrypty do zajęć dydaktycznych; prowadzi badania w ramach swojej dyscypliny lub specjalności - określa stosunki ilościowe pierwiastków chemicznych oraz cechy geometryczne globu ziemskiego; opracowuje mapy geologiczne czy też klasyfikuje struktury sedymentacyjne; sprawuje opiekę nad młodszymi pracownikami nauki i studentami; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201653
rok 201748
rok 201844
rok 201960
Liczba absolwentów
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201698,1%
absolwenci z roku 201793,8%
absolwenci z roku 201897,7%
absolwenci z roku 201981,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201692,5%66,0%
absolwenci z roku 201789,6%52,1%
absolwenci z roku 201893,2%22,7%
absolwenci z roku 201978,3%1,7%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,6%0,3%0,4%0,3%
w II roku0,0%0,2%0,2%
w III roku1,1%1,9%
w IV roku0,6%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,110,070,080,08
w II roku0,000,030,14
w III roku0,250,44
w IV roku0,32
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201621,9222,64
absolwenci z roku 201719,6421,33
absolwenci z roku 201818,8619,96
absolwenci z roku 20197,488,26
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201622,6%17,0%0,0%
abs. z roku 201725,0%20,8%0,0%
abs. z roku 201822,7%13,6%0,0%
abs. z roku 201935,0%26,7%1,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca11,6%20,3%14,4%23,3%
umowa o pracę8,0%16,5%12,1%19,3%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%1,7%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 923 zł2 473 zł2 312 zł3 083 zł
w II roku3 335 zł3 353 zł3 446 zł
w III roku4 253 zł3 587 zł
w IV roku5 038 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 265 zł2 916 zł3 066 zł3 177 zł
w II roku3 725 zł3 694 zł3 577 zł
w III roku4 638 zł3 700 zł
w IV roku5 537 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Geologia stosowana - UW, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,400,450,380,50
w II roku0,670,680,62
w III roku0,810,71
w IV roku0,91
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UW, Geologia stosowana (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności