aplikacja Matura google play app store

Kierunek Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Kierunek kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo mieści się w obszarze nauk humanistycznych, ma jednak charakter interdyscyplinarny, jego program łączy w sobie bowiem elementy takich dyscyplin tego obszaru, jak literaturoznawstwo, kulturoznawstwo i bibliologia. W programie studiów dają się wyodrębnić trzy bloki tematyczne, którym odpowiadają właściwe dla nich efekty kształcenia. Jest to „blok kulturalno-literacki”, zawierający przedmioty z zakresu historii literatury i wiedzy o kulturze, „blok tekstowo-warsztatowy”, w którym znalazły się przedmioty związane z tworzeniem i krytyką tekstu oraz „blok edytorski” z przedmiotami obejmującymi teorię i działalność praktyczną związaną z procesami wydawniczymi, czyli z redakcyjnym opracowaniem oraz przygotowaniem tekstu do druku.

Na studiach opanujesz podstawy warsztatu krytycznoliterackiego i pisarskiego, nauczysz się samodzielnie zbierać i weryfikować informacje potrzebne do przygotowania tekstów o charakterze twórczym i użytkowym, nauczysz się zarówno tworzyć takie teksty, jak i redagować je oraz oceniać pod względem wartości merytorycznej i perswazyjnej. Będziesz się kompetentnie posługiwać różnymi formami wypowiedzi ustnej i pisemnej, formułując merytorycznie uzasadnione sądy na temat zjawisk kultury. Będziesz umiał napisać notatkę prasową, recenzję krytyczną (literacką, filmową i teatralną), esej i szkic krytycznoliteracki, felieton, dowiesz się, jak tworzyć proste formy poetyckie i narracyjne, co znajduje zastosowanie na przykład w zawodzie copywriter’a. Ponadto zdobędziesz szczegółową wiedzę o funkcjonowaniu wydawnictw i redakcji czasopism oraz ogólną wiedzę teoretyczną umożliwiającą rozwiązywanie różnorodnych problemów towarzyszących edycji tekstów użytkowych, prasowych i literackich we wszystkich współczesnych mediach piśmiennych. Opanujesz podstawy warsztatu edytorskiego – zarówno konwencjonalnego, jak z użyciem mediów cyfrowych. Będziesz redagował, adjustował i formatował teksty oraz wykonywał korektę. Nauczysz się przygotowywać teksty literackie do edycji. Uzyskasz kompetencje językowe, zwłaszcza stylistyczne i redakcyjne, gwarantujące wysoki poziom tworzenia i opracowania tekstu, wymagany zarówno w pracy twórczej, jak w wydawnictwach, instytucjach publicznych czy firmach, w których wytwarza się i rozpowszechnia rozmaite dokumenty (w tym elektroniczne).

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201613
rok 201729
rok 201831
rok 201935
rok 202034
rok 202135
rok 202252
Liczba absolwentów
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201692,3%
absolwenci z roku 201796,6%
absolwenci z roku 201890,3%
absolwenci z roku 201991,4%
absolwenci z roku 202076,5%
absolwenci z roku 202188,6%
absolwenci z roku 202286,5%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201684,6%53,8%
absolwenci z roku 201796,6%72,4%
absolwenci z roku 201883,9%74,2%
absolwenci z roku 201982,9%62,9%
absolwenci z roku 202067,6%35,3%
absolwenci z roku 202182,9%40,0%
absolwenci z roku 202273,1%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku5,1%2,0%3,0%5,7%2,5%0,7%3,4%
w II roku7,7%0,0%6,7%4,3%0,7%1,4%
w III roku7,7%2,3%8,3%2,9%2,5%
w IV roku3,2%1,1%6,5%3,1%
w V roku7,7%0,0%5,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,770,401,410,980,430,100,72
w II roku1,720,002,230,460,380,26
w III roku2,150,252,400,560,44
w IV roku0,710,353,300,62
w V roku1,780,002,49
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201622,0828,33
absolwenci z roku 201719,3122,91
absolwenci z roku 201820,0024,62
absolwenci z roku 201915,1222,20
absolwenci z roku 202014,4113,75
absolwenci z roku 20216,958,78
absolwenci z roku 20224,694,08
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201615,4%7,7%0,0%
abs. z roku 201731,0%27,6%0,0%
abs. z roku 201829,0%22,6%0,0%
abs. z roku 201945,7%25,7%0,0%
abs. z roku 202044,1%41,2%0,0%
abs. z roku 202148,6%40,0%0,0%
abs. z roku 202242,3%23,1%3,8%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca10,3%19,5%16,9%30,0%26,5%30,2%25,3%
umowa o pracę7,1%16,4%11,0%20,2%23,0%25,7%17,1%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 866 zł1 578 zł2 022 zł2 685 zł2 347 zł3 364 zł
w II roku1 914 zł1 909 zł2 751 zł2 558 zł3 824 zł2 809 zł
w III roku2 452 zł2 578 zł2 714 zł3 268 zł5 550 zł
w IV roku2 767 zł3 484 zł3 257 zł4 462 zł
w V roku3 641 zł4 487 zł4 787 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 062 zł1 802 zł2 780 zł2 732 zł2 714 zł4 211 zł
w II roku2 529 zł2 275 zł2 754 zł2 604 zł4 083 zł3 965 zł
w III roku2 964 zł3 193 zł3 132 zł3 924 zł6 144 zł
w IV roku3 187 zł4 167 zł3 985 zł4 553 zł
w V roku3 738 zł5 105 zł5 011 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo - UWr, studia I stopnia
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,440,330,370,470,400,48
w II roku0,390,380,490,430,610,40
w III roku0,480,460,450,510,77
w IV roku0,520,580,460,59
w V roku0,640,670,60
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwo (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności