aplikacja Matura google play app store

Kierunek Filozofia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
filozofia
1 spośród:matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Filozofia
Filozofia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2022-05-05

Filozofia (z gr.) - umiłowanie, posiadanie mądrości. Te studia nauczą Cię stawiania pytań i szukania odpowiedzi. Posiądziesz także umiejętności formułowania własnego stanowiska i argumentacji. Poznasz zagadnienia historii filozofii, logiki i etyki. Nabędziesz umiejętności praktycznego rozumienia i interpretacji tekstów - nie tylko filozoficznych. Poznasz specyfikę filozofii i jej miejsce w kulturze oraz jej odrębność od nauki, religii, sztuki i potocznego myślenia.

Co po studiach?

Zdolność samodzielnego myślenia, formułowania poglądów, analizowania i rozwiązywania problemów oraz prawidłowego wyciągania wniosków to umiejętności pożądane na rynku pracy w wielu dziedzinach. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako m.in. specjaliści ds. wizerunku i public relations, rzecznicy prasowi, pracownicy mediów i instytucji kultury. Po ukończeniu specjalności nauczycielskiej mogą także podjąć pracę w szkolnictwie.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Filozofia UWr

Przykłady zawodów

Filozof
Zajmuje się kilkoma lub jedną z następujących dyscyplin filozoficznych: teorią bytu (ontologią), teorią poznania (epistemologią, gnoseologią), metodologią nauk, filozofią człowieka (antropologią filozoficzną), filozofią przyrody, historią filozofii, filozofią historii, etyką, estetyką, aksjologią i innymi dyscyplinami podporządkowanymi; dostarcza ogólnej podbudowy teoretycznej naukom szczegółowym, wyjaśniając pojęcia i problemy, które przekraczają poszczególne zakresy tych nauk (filozofia nauki, metodologia); zajmuje się tworzeniem integralnych syntez w dobie postępującej specjalizacji nauk, dążąc do poznania i rozumienia rzeczywistości, ujęcia jej struktury, najogólniejszych praw dotyczących świata, życia ludzkiego i myślenia.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201411
rok 201811
rok 202018
rok 202211
Liczba absolwentów
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2022.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201881,8%
absolwenci z roku 202088,9%
absolwenci z roku 202272,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201881,8%36,4%
absolwenci z roku 202077,8%44,4%
absolwenci z roku 202272,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
w I roku8,3%3,0%1,9%0,0%
w II roku10,6%0,0%1,4%
w III roku8,3%3,0%0,0%
w IV roku13,6%8,3%
w V roku2,3%5,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
w I roku1,760,450,150,00
w II roku2,910,000,19
w III roku1,140,590,00
w IV roku4,310,96
w V roku0,380,63
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2022 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201426,4035,17
absolwenci z roku 201830,5532,22
absolwenci z roku 202015,4716,15
absolwenci z roku 20221,40
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201418,2%9,1%9,1%
abs. z roku 201827,3%18,2%9,1%
abs. z roku 202038,9%33,3%0,0%
abs. z roku 202245,5%9,1%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2022, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
jakakolwiek praca18,2%22,0%28,7%20,5%
umowa o pracę9,1%16,7%27,8%4,5%
samo­zatrudnienie9,1%1,5%0,0%4,5%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku3 284 zł3 150 zł3 027 zł
w II roku1 397 zł1 639 zł3 268 zł
w III roku1 792 zł3 566 zł3 432 zł
w IV roku1 660 zł4 865 zł
w V roku2 622 zł5 278 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2018
absolwenci
2020
absolwenci
2022
w I roku3 380 zł
w II roku4 234 zł
w III roku4 338 zł4 248 zł
w IV roku1 792 zł5 163 zł
w V roku3 190 zł5 714 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Filozofia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2018
abs.
2020
abs.
2022
w I roku0,760,560,42
w II roku0,340,360,51
w III roku0,380,600,50
w IV roku0,330,71
w V roku0,520,71
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Filozofia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2022.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności