aplikacja Matura google play app store

Kierunek Fizyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
matematyka
fizyka
1 spośród:biologia
chemia
geografia
informatyka
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Fizyka
Fizyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena wyróżniająca, data: 2016-05-19
Absolwent studiów Fizyka bez określonej specjalności posiada zaawansowaną wiedzę ogólną z fizyki, co obejmuje znajomość podstawowych koncepcji, praw oraz zjawisk fizycznych wraz z ich krytyczną interpretacją oraz kontekstem historycznym. Zna i potrafi stosować w praktyce podstawowe idee i metody matematyki wyższej, m.in. rachunku różniczkowo - całkowego jednej i wielu zmiennych oraz algebry liniowej. Zna podstawowe programy użytkowe ogólnego przeznaczenia, takie jak edytor tekstu, arkusze kalkulacyjne, programy do tworzenia prezentacji. Zna przynajmniej jeden język programowania oraz wybrane specjalistyczne narzędzia informatyczne służące do analizy danych i obliczeń numerycznych. Potrafi planować i przeprowadzać proste eksperymenty fizyczne oraz analizować ich wyniki, w tym oceniać ich istotność. Potrafi dokonywać analiz ilościowych uzyskanych wyników i na ich podstawie formułować wnioski ilościowe. Ma świadomość ograniczoności poziomu swojej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę dalszego podnoszenia swoich kompetencji. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia na kierunku fizyka.
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Fizyka UWr

Przykłady zawodów

Astrofizyk
Prowadzi obserwacje, pomiary i tworzy modele teoretyczne procesów fizycznych w galaktykach, gwiazdozbiorach, materii międzygwiezdnej, zewnętrznych warstwach Słońca, górnych warstwach atmosfery Ziemi; bada globalne zjawiska geodynamiczne wykorzystując aparat matematyczny, doskonaloną technikę pomiarową i aparaturę kosmiczną.
Fizyk
Zajmuje się badaniem teoretycznym i doświadczalnym właściwości materii, zjawiskami w niej zachodzącymi, ustalaniem praw, którym te zjawiska podlegają, tworzeniem teorii ogólnych, z których jako szczególne przypadki wynikają teorie pozwalające opisywać, przewidywać i badać nowe zjawiska; wykorzystuje wiedzę fizyczną w nauce, technice, medycynie i innych dziedzinach.
Nauczyciel fizyki i astronomii
Prowadzi zajęcia dydaktyczno-wychowawcze nauczając fizyki i astronomii w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych, dbając, aby uczniowie nabyli wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201413
rok 201612
rok 201714
rok 201815
rok 201912
Liczba absolwentów
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201691,7%
absolwenci z roku 201778,6%
absolwenci z roku 201873,3%
absolwenci z roku 201966,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201691,7%58,3%
absolwenci z roku 201764,3%50,0%
absolwenci z roku 201873,3%20,0%
absolwenci z roku 201966,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku3,8%0,0%0,0%0,0%4,9%
w II roku0,0%0,0%0,0%0,0%
w III roku0,0%0,0%0,0%
w IV roku0,0%2,8%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,590,000,000,000,94
w II roku0,000,000,000,00
w III roku0,000,000,00
w IV roku0,000,38
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,0032,20
absolwenci z roku 201624,7826,67
absolwenci z roku 201717,3820,43
absolwenci z roku 20187,307,88
absolwenci z roku 20193,837,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201430,8%0,0%15,4%
abs. z roku 20168,3%8,3%0,0%
abs. z roku 201728,6%14,3%14,3%
abs. z roku 201846,7%40,0%13,3%
abs. z roku 201941,7%25,0%16,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca21,2%7,6%14,9%38,9%36,1%
umowa o pracę0,0%0,7%6,0%29,4%15,3%
samo­zatrudnienie15,4%0,0%7,7%13,3%10,4%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku5 057 zł1 951 zł
w II roku2 845 zł4 342 zł3 572 zł5 757 zł
w III roku5 008 zł5 604 zł4 544 zł
w IV roku5 179 zł6 010 zł
w V roku6 888 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku5 161 zł967 zł
w II roku2 955 zł4 619 zł4 465 zł6 312 zł
w III roku5 604 zł4 508 zł
w IV roku5 991 zł
w V roku6 932 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Fizyka - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,940,33
w II roku0,670,930,671,00
w III roku1,101,130,81
w IV roku1,071,10
w V roku1,36
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Fizyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Polityka Prywatności