aplikacja Matura google play app store

Kierunek Gospodarka przestrzenna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język polski
matematyka
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Gospodarka przestrzenna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:społeczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Jeśli myślisz o tym, by w przyszłości zajmować się kształtowaniem infrastruktury, ochroną i formowaniem środowiska oraz dziedzictwa kulturowego, by efektywnie zarządzać przestrzenią, jeśli chcesz mieć wpływ na strategie rozwoju miast, gmin i regionów - gospodarka przestrzenna to studia dla Ciebie. Interdyscyplinarny charakter tego kierunku wynika ze specyfiki gospodarki przestrzennej rozumianej jako proces, którego efektem jest odpowiednie zagospodarowanie obszaru uwzględniające zarówno uwarunkowania środowiskowe, jak i społeczne oraz ekonomiczne.

Dzięki tym studiom posiądziesz specjalistyczną wiedzę, umiejętności oraz kompetencje z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego, interdyscyplinarnej wiedzy przyrodniczej, technicznej, ekonomicznej i społecznej związanej z gospodarowaniem i zarządzaniem przestrzenią. Poznasz zasady i procedury realizacji polityki regionalnej na poziomie kraju, regionu oraz gminy, zdobędziesz wiedzę na temat polityki przestrzennej oraz planowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, tworzenia opracowań o charakterze analityczno-studialnym w obrębie gospodarki przestrzennej oraz w odniesieniu do problematyki społecznej i ekonomicznej, nauczysz się ponadto posługiwania się złożonymi technikami i metodami analizy przestrzennej (GIS) oraz analizy statystycznej.

Absolwenci gospodarki przestrzennej, która realizowana była dotąd jako specjalność na kierunku GEOGRAFIA, a od 2014 stanowi odrębny kierunek, są ekspertami zatrudnianymi w wielu sektorach życia publicznego związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i rozwojem gospodarki m.in. w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne i strategiczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym. Mogą pracować w jednostkach administracji samorządowej i rządowej oraz w instytucjach i agencjach Unii Europejskiej, jak również agencjach rozwoju i nieruchomości, w firmach konsultingowych i doradczych, instytucjach badawczych i jednostkach badawczo-rozwojowych, jednostkach zajmujących się pozyskiwaniem oraz przetwarzaniem informacji przestrzennych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Gospodarka przestrzenna UWr

Przykłady zawodów

Inżynier gospodarki przestrzennej
Wykonuje prace badawcze, analizy, ekspertyzy i opracowania w dziedzinie planowania przestrzennego, zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym, projektowania urbanistycznego, inżynierii środowiska oraz gospodarki i zarządzania nieruchomościami; przygotowuje plany zagospodarowania przestrzennego i programy rozwoju jednostek terytorialnych; ustala strategię rozwoju gospodarczego jednostek terytorialnych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201768
rok 201854
rok 201956
rok 202040
rok 202134
rok 202241
Liczba absolwentów
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201795,6%
absolwenci z roku 201890,7%
absolwenci z roku 201992,9%
absolwenci z roku 202092,5%
absolwenci z roku 202194,1%
absolwenci z roku 202292,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201794,1%73,5%
absolwenci z roku 201890,7%68,5%
absolwenci z roku 201991,1%73,2%
absolwenci z roku 202090,0%50,0%
absolwenci z roku 202194,1%55,9%
absolwenci z roku 202292,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku2,5%0,2%0,7%1,5%0,0%0,4%
w II roku2,1%0,0%2,7%1,5%0,0%
w III roku3,2%1,4%5,8%7,7%
w IV roku3,8%1,2%4,6%
w V roku0,5%0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,030,320,340,000,07
w II roku0,280,000,750,400,00
w III roku0,660,181,461,38
w IV roku0,580,250,92
w V roku0,200,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201718,7223,80
absolwenci z roku 201814,7220,70
absolwenci z roku 201915,0923,55
absolwenci z roku 202013,2118,00
absolwenci z roku 20218,6610,55
absolwenci z roku 20224,274,50
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201741,2%33,8%1,5%
abs. z roku 201848,1%31,5%1,9%
abs. z roku 201944,6%23,2%0,0%
abs. z roku 202065,0%30,0%0,0%
abs. z roku 202158,8%41,2%2,9%
abs. z roku 202270,7%26,8%2,4%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca26,0%31,8%26,0%22,9%37,7%26,8%
umowa o pracę18,9%24,5%16,2%17,9%28,2%15,7%
samo­zatrudnienie1,0%0,5%0,0%0,0%2,9%1,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 486 zł1 905 zł1 401 zł1 488 zł2 369 zł1 781 zł
w II roku2 104 zł2 021 zł1 616 zł3 066 zł3 634 zł
w III roku2 693 zł3 171 zł3 029 zł4 567 zł
w IV roku3 301 zł4 405 zł4 813 zł
w V roku4 414 zł5 500 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku1 567 zł2 601 zł1 779 zł2 793 zł3 199 zł2 470 zł
w II roku2 263 zł2 550 zł2 335 zł4 326 zł4 860 zł
w III roku2 859 zł3 460 zł3 418 zł4 873 zł
w IV roku3 565 zł4 696 zł4 790 zł
w V roku4 486 zł5 574 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Gospodarka przestrzenna - UWr, studia I stopnia
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,340,400,290,260,380,25
w II roku0,450,400,310,500,49
w III roku0,510,580,490,66
w IV roku0,580,740,69
w V roku0,710,81
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UWr, Gospodarka przestrzenna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności