Kryteria przyjęć:
Kierunek Bezpieczeństwo narodowe

przedmioty
historia
wiedza o społeczeństwie
1 spośród:język polski (pp)
matematyka (pp)
geografia
1 spośród:język angielski (pp)
język francuski (pp)
język niemiecki (pp)
język rosyjski (pp)

NOWA MATURA

·       W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z przedmiotów wymienionych w tabeli.

·       Wynik egzaminu maturalnego, wyrażony jako liczba uzyskanych procentów, pomnożony będzie przez odpowiedni współczynnik zawarty w tabeli.

·       Jeśli egzamin z danego przedmiotu zdawany był na dwóch poziomach, pod uwagę brany będzie wynik korzystniejszy.

·       Lista rankingowa tworzona będzie na podstawie sumy uzyskanych punktów. Jeśli kandydat nie zdawał na maturze któregoś z wymienionych niżej egzaminów, otrzymuje za ten egzamin 0 punktów, ale może przystąpić do postępowania rekrutacyjnego.

Przedmiot

Współczynnik dla poziomu podstawowego

Współczynnik dla poziomu rozszerzonego

historia

 0,5

 1

wiedza o społeczeństwie

 0,5

 1

Przedmiot  (jeden do wyboru)

język polski (pisemny), geografia, matematyka

 0,25

 0,5

Język obcy nowożytny (pisemny)

język angielski, język niemiecki, język francuski, język rosyjski

 0,2

 0,4

Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne pod linkiem


Po wyborze kierunku w zakładce ZASADY są aktualne informacje dla kandydatów na studia.

Dodatkowe informacje:

Strona www uczelni: uni.wroc.pl, rekrutacja.uni.wroc.pl

Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
JPEdukacja_220_pytania.gif

Przegląd uczelni
uwm_220_pl.gif
Ignatianum_wielka_wiedza.jpg
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności