dlamaturzysty.info

Kierunek Muzykologia

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Muzykologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:artystyczne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2008-05-15
Muzykologia to elitarne studia koncentrujące się na poznawaniu historii, teorii i estetyki muzyki, a także muzyki ludowej i popularnej. Muzykologię studiujesz w kontekście nauk o kulturze, dzięki czemu poznajesz jej interdyscyplinarny charakter i zyskujesz szerszą perspektywę. Podczas studiów poznasz historię kultury muzycznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki Wrocławia i Dolnego Śląska, jej związków z szerokim, europejskim kontekstem. Poznasz także polskie tradycje muzyki ludowej i specyfikę kultur muzycznych świata. Nabędziesz umiejętności analizy dzieła muzycznego i zaznajomisz się z zagadnieniami profesjonalnej muzyki popularnej i współczesnej audiosfery miejskiej. Dowiesz się, na czym polega kulturowa i estetyczna wartość muzyki i nauczysz się ją fachowo oceniać. Odbędziesz atrakcyjne praktyki terenowe w instytucjach muzycznych, a nawet będziesz mieć możliwość wyjazdu na wyprawy etnomuzykologiczne (badania odbyły się np. w Brazylii i na Syberii).

Absolwenci przygotowani są do pracy w dynamicznie rozwijających się instytucjach życia muzycznego (festiwale, biura koncertowe, filharmonie), mediach (prasa, radio, TV) i bibliotekach muzycznych. Dzięki interdyscyplinarnemu charakterowi studiów znajdą pracę także w instytucjach kulturalnych, wydawnictwach, redakcjach naukowych i upowszechniających kulturę masową. Mogą pracować także jako nauczyciele w szkolnictwie powszechnym, muzycznym, a także realizować się naukowo w instytutach badawczych, na uniwersytetach i w akademiach muzycznych.
 

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Muzykologia UWr

Przykłady zawodów

Muzykolog
Zajmuje się badaniem muzyki, jej obrazu dźwiękowego, zapisu, okoliczności tworzenia i funkcjonowaniem w kulturze.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201410
rok 201513
rok 201610
rok 201814
Liczba absolwentów
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%
absolwenci z roku 2016100,0%
absolwenci z roku 201892,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%61,5%
absolwenci z roku 2016100,0%70,0%
absolwenci z roku 201892,9%42,9%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
w I roku0,0%0,0%0,0%0,6%
w II roku1,7%0,0%0,0%0,0%
w III roku5,8%3,2%4,2%
w IV roku12,5%1,9%3,3%
w V roku5,0%1,9%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
w I roku0,000,000,000,11
w II roku0,110,000,000,00
w III roku0,471,131,48
w IV roku1,500,540,58
w V roku0,500,99
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201418,1021,78
absolwenci z roku 201517,1122,86
absolwenci z roku 201622,0022,38
absolwenci z roku 20186,174,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201450,0%40,0%20,0%
abs. z roku 201530,8%23,1%0,0%
abs. z roku 201630,0%20,0%0,0%
abs. z roku 201864,3%42,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
jakakolwiek praca38,3%21,2%11,7%31,0%
umowa o pracę29,2%20,5%10,8%27,4%
samo­zatrudnienie10,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
w I roku1 679 zł2 101 zł1 512 zł1 648 zł
w II roku2 298 zł2 625 zł1 325 zł1 908 zł
w III roku2 734 zł2 237 zł2 814 zł
w IV roku2 380 zł3 298 zł3 100 zł
w V roku3 031 zł3 922 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
w I roku1 679 zł2 801 zł2 209 zł
w II roku2 298 zł3 182 zł1 989 zł3 531 zł
w III roku3 165 zł3 018 zł2 396 zł
w IV roku3 070 zł3 680 zł3 613 zł
w V roku3 548 zł4 280 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Muzykologia - UWr, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
w I roku0,460,440,330,34
w II roku0,610,580,280,37
w III roku0,690,500,60
w IV roku0,530,650,63
w V roku0,630,72
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UWr, Muzykologia (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.
Polityka Prywatności