aplikacja Matura google play app store

Kierunek Chemia medyczna

Kryteria przyjęć:
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Chemia medyczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Chemia medyczna prowadzona na Wydziale Chemii od wielu lat była specjalnością na kierunku chemia, natomiast od roku 2015/2016 będzie odrębnym kierunkiem studiów.

Chemia medyczna jest interdyscyplinarnym kierunkiem z pogranicza chemii, fizjologii, biochemii, medycyny i innych pokrewnych nauk. Obejmuje m.in. zagadnienia z dziedziny chemii nieorganicznej i bionieorganicznej, organicznej i bioorganicznej, biologii medycznej, farmakodynamiki, farmakokinetyki, analizy chemicznej (w tym związanej z diagnostyką laboratoryjną). Ich znajomość jest niezbędna na przykład przy projektowaniu, syntezie czy też modyfikacji leków. Oprócz szerokiej wiedzy i kompetencji z różnych gałęzi chemii studenci zdobędą także wiedzę i umiejętności z zakresu: biologii, anatomii i fizjologii, mikrobiologii, biochemii, toksykologii, chemii leków czy też chemii medycznej. W planie studiów oprócz wykładów, laboratoriów, ćwiczeń i seminariów z zakresu różnych dziedzin chemii, zajęcia m.in. z biologii, biotechnologii, bioanalizy, biofizyki, podstaw statystyki, ponadto wiele zajęć dotyczących m.in. wytwórstwa leków. Wśród przedmiotów opcyjnych, które studenci mogą wybrać w zależności od swoich zainteresowań, znajdują się m.in. podstawy fizjologii człowieka, chemia kosmetyczna, chemia żywności, chemia nowotworów, chemia kliniczna, chemia biokordynacyjna, mikrobiologia, immunologia, biomagnetyzm, krystalochemia makrocząsteczek, antybiotyki i lekoodporność.

Absolwenci będą mogli szukać pracy w branży farmaceutycznej, chemicznej, kosmetycznej lub spożywczej w ich działach rozwoju, produkcji, patentów, regulacji, badań i rejestracji, aż po działy finansów, sprzedaży, marketingu i zarządzania. Interdyscyplinarność uzyskanego wykształcenia pozwoli także na podjęcie pracy naukowej w ośrodkach krajowych lub zagranicznych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Chemia medyczna UWr

Przykłady zawodów

chemik
Chemik
Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.
Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201875
rok 201973
rok 202079
rok 202162
Liczba absolwentów
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201898,7%
absolwenci z roku 201998,6%
absolwenci z roku 202096,2%
absolwenci z roku 202196,8%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201898,7%85,3%
absolwenci z roku 201997,3%89,0%
absolwenci z roku 202092,4%72,2%
absolwenci z roku 202193,5%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,2%0,3%2,6%
w II roku0,3%0,2%0,0%
w III roku4,1%2,4%
w IV roku2,3%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,050,060,45
w II roku0,060,040,00
w III roku0,960,41
w IV roku0,55
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201823,6725,56
absolwenci z roku 201917,9721,48
absolwenci z roku 202014,6717,25
absolwenci z roku 20217,369,56
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201817,3%10,7%0,0%
abs. z roku 201931,5%21,9%0,0%
abs. z roku 202029,1%17,7%0,0%
abs. z roku 202124,2%12,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca6,2%12,6%15,6%7,1%
umowa o pracę4,3%8,4%11,6%4,4%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 170 zł1 648 zł1 557 zł1 764 zł
w II roku1 671 zł2 456 zł2 028 zł
w III roku3 055 zł4 046 zł
w IV roku4 530 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku1 170 zł1 633 zł2 248 zł2 731 zł
w II roku1 900 zł2 674 zł2 802 zł
w III roku3 319 zł4 598 zł
w IV roku4 896 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia medyczna - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,240,330,270,29
w II roku0,320,460,32
w III roku0,560,66
w IV roku0,75
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Chemia medyczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności