aplikacja Matura google play app store

Kierunek Chemia i toksykologia sądowa

Kryteria przyjęć:
przedmioty
chemia
1 spośród:matematyka
biologia
fizyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
Szczegółowy wykaz przedmiotów oraz odpowiadający im współczynnik punktowania znajdziesz w zakładce ZASADY na stronie danego kierunki (lista kierunków).

Wynik egzaminu maturalnego należy pomnożyć przez odpowiedni współczynnik dla danego poziomu matury. W ten sposób uzyskasz liczbę punktów, które otrzymasz w postępowaniu rekrutacyjnym.

Wzór:

  • procentowy wynik z matury x współczynnik dla danego poziomu = liczba punktów rekrutacyjnych

Przykładowo:

  • jeśli otrzymałeś 80% z matematyki na poziomie podstawowym, a współczynnik dla matematyki na poziomie podstawowym wynosi 0,5 pkt, liczymy: 80 x 0,5 = 40 punktów rekrutacyjnych
  • jeśli otrzymałeś 60% z matematyki na poziomie rozszerzonym, a współczynnik dla matematyki na poziomie rozszerzonym wynosi 1 pkt, liczymy: 60 x 1 = 60 punktów rekrutacyjnych
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uni.wroc.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Chemia i toksykologia sądowa

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:fizyczne, środowisko
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne

Kierunek realizowany jest we współpracy z Wydziałem Lekarskim Uniwersytetu Medycznego.

Ten nowy kierunek studiów chemicznych prowadzony na Wydziale Chemii stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy, który wymaga określonego zakresu wykształcenia interdyscyplinarnego. Kształceni będą tu przyszli specjaliści z zakresu toksykologii sądowej, którzy dzięki zdobyciu wszechstronnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, będą mogli pracować m.in. jako biegli sądowi.

Program studiów łączy prezentację najnowszych osiągnięć naukowych oraz zdobywanie praktycznych umiejętności. Absolwenci będą potrafili rozwiązywać złożone problemy związane z wpływem substancji chemicznych na człowieka i jego środowisko. Wysoki poziom naukowy, prezentowany przez pracowników Wydziału Chemii, gwarantuje, że absolwenci studiów będą w stanie sprostać wyzwaniom pracy zawodowej, twórczo wykorzystując zdobytą wiedzę.

Studia nastawione są na kształcenie o charakterze ogólnym ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji w zakresie rozumienia, planowania, wykonywania i interpretowania eksperymentu chemicznego. Studenci będą zdobywać szeroką wiedzę teoretyczną dotyczącą zarówno zjawisk chemicznych, jak i umiejętności praktycznych w zakresie planowania, wykonywania oraz wyciągania prawidłowych wniosków z eksperymentu chemicznego. Oprócz gruntownej znajomości fizykochemicznych metod badawczych, studenci zdobędą wiedzę z pokrewnych dyscyplin m.in. z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka). Wiedza ta udoskonala warsztat badawczo-interpretacyjny współczesnego chemika. Wśród ciekawych przedmiotów fakultatywnych, które studenci mogą wybrać w zależności od swoich zainteresowań, są m.in. chemia katastrof, diagnostyka pośmiertna, immunochemia, biomateriały, biochemia kliniczna, rentgenograficzna analiza leków.

Studia na kierunku chemia i toksykologia sądowa pozwalają na rozwijanie kompetencji społecznych ważnych z punktu widzenia zadań stawianych współczesnemu badaczowi i pracy zespołowej. Zdobywanie wiedzy w zakresie chemii na poziomie ogólnym i umiejętności praktycznych na poziomie eksperymentu w zakresie badań podstawowych, umożliwi wykształcenie absolwenta, który będzie wyposażony w kompetencje pozwalające na podejmowanie zarówno zadań z obszaru syntezy chemicznej jak i analitycznych przy możliwości ciągłego podnoszenia swoich kompetencji na studiach magisterskich i studiach podyplomowych.

Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Chemia i toksykologia sądowa UWr

Przykłady zawodów

chemik
Chemik
Prowadzi badania z dziedziny chemii, tj. badania pierwiastków i związków chemicznych, ich właściwości chemicznych i fizycznych oraz możliwości prowadzenia nowych reakcji chemicznych i otrzymywania nowych związków, mogących mieć zastosowanie w produkcji różnych wyrobów.
Diagnosta laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej toksykologii medycznej
Odpowiada za prowadzenie badań laboratoryjnych w zakresie toksykologii, mających na celu określenie właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych oraz składu płynów ustrojowych, wydzielin, wydalin i tkanek pobranych dla celów profilaktycznych, diagnostycznych i leczniczych; wykonuje za pomocą specjalistycznych metod i aparatury laboratoryjnej, bądź nadzoruje wykonanie badań diagnostycznych z zakresu toksykologii medycznej.
Nauczyciel akademicki – nauki chemiczne
Prowadzi wykłady, seminaria, ćwiczenia i zajęcia praktyczne z różnych dziedzin chemii na wszystkich poziomach nauczania powyżej średniego, przygotowuje książki i skrypty dla studentów; prowadzi badania nad metodami określenia jakościowego i ilościowego składu substancji chemicznych, zależności między własnościami fizycznymi a budową chemiczną substancji, z dziedziny chemii kwantowej, organicznej i nieorganicznej, radiochemii czy technologii chemicznych; opracowuje teorie, koncepcje i metody działania oraz publikuje wyniki badań; w zależności od posiadanego stopnia naukowego sprawuje opiekę nad młodymi pracownikami naukowymi oraz studentami wyższych lat studiów i doktorantami.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201819
rok 201924
rok 202022
rok 202126
Liczba absolwentów
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2018100,0%
absolwenci z roku 201995,8%
absolwenci z roku 202090,9%
absolwenci z roku 2021100,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2018100,0%89,5%
absolwenci z roku 201991,7%91,7%
absolwenci z roku 202077,3%59,1%
absolwenci z roku 202184,6%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,0%0,0%0,8%0,0%
w II roku0,0%0,0%1,1%
w III roku10,1%0,3%
w IV roku3,1%
w V roku
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,000,000,160,00
w II roku0,000,000,49
w III roku2,030,18
w IV roku1,59
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201826,7926,94
absolwenci z roku 201923,2928,53
absolwenci z roku 202016,6418,21
absolwenci z roku 20218,4311,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201810,5%10,5%0,0%
abs. z roku 20198,3%0,0%0,0%
abs. z roku 202022,7%13,6%0,0%
abs. z roku 202119,2%7,7%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
jakakolwiek praca10,5%1,0%11,7%5,4%
umowa o pracę10,5%0,0%5,7%3,8%
samo­zatrudnienie0,0%0,0%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 060 zł793 zł
w II roku1 756 zł1 385 zł2 709 zł
w III roku2 891 zł2 648 zł
w IV roku4 172 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
w I roku2 254 zł
w II roku1 756 zł1 950 zł2 755 zł
w III roku3 506 zł3 257 zł
w IV roku4 452 zł
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Chemia i toksykologia sądowa - UWr, studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
w I roku0,300,13
w II roku0,330,220,39
w III roku0,480,40
w IV roku0,62
w V roku
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UWr, Chemia i toksykologia sądowa (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Kryteria przyjęć:

» UWr - kierunki wg matury

Kontakt:

REKRUTACJA
pl. Uniwersytecki 1
(gmach główny)
50-137 Wrocław
tel. 71 375 22 37,
71 375 22 55,
71 375 22 84
rekrutacja@uwr.edu.pl
Polityka Prywatności