dlamaturzysty.info

Kierunek Automatyka i robotyka

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
informatyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.uz.zgora.pl/
Dodatkowe informacje o kierunku Automatyka i robotyka

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne

Absolwent studiów inżynierskich otrzymuje przygotowanie do podjęcia pracy związanej z projektowaniem, uruchamianiem oraz eksploatacją nowoczesnych i klasycznych zakładów oraz systemów automatyki w zastosowaniach przemysłowych i pozaprzemysłowych. Posiada wiedzę specjalistyczną z zakresu sterowania procesów przemysłowych, komputerowych systemów automatyki, systemów diagnostyki, sztucznej inteligencji, budowy elementów i urządzeń automatyki, a także podstawową wiedzę w zakresie robotyki oraz algorytmów decyzyjnych i obliczeniowych. Ponadto, program kształcenia obejmuje wiedzę interdyscyplinarną z zakresu: informatyki (m.in. projektowanie systemów informatycznych, tworzenie baz danych, przemysłowe sieci komputerowe, technika cyfrowa i oprogramowanie systemów komputerowych), elektroniki i mechaniki. W konsekwencji, absolwent może podjąć pracę zarówno w zakładach przemysłowych, jak i w ośrodkach badawczych związanych z przemysłem elektrotechnicznym, elektronicznym, chemicznym, maszynowym, przetwórstwa materiałów, spożywczym, oraz ochrony środowiska, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach zatrudniających inżynierów z zakresu automatyki. Absolwent zna język obcy (do wyboru: angielski albo niemiecki) na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie automatyki i robotyki. Jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.
Strona www uczelni:
www.uz.zgora.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Automatyka i robotyka UZ

Przykłady zawodów

Inżynier automatyki i robotyki
Zajmuje się twórczą pracą inżynierską oraz pracą badawczą w zakresie projektowania robotów i manipulatorów lub projektowania układów sterowania robotami, układów sensorycznych i robotów ze sztuczną inteligencją oraz napędów elektrycznych, współpracując z innymi specjalistami oraz wykorzystując odpowiednie komputerowe programy symulacyjne.
Inżynier elektryk automatyk
Odpowiada za realizację projektów w zakresie systemów elektrycznych i automatyki;
projektuje instalacje elektryczne;
zajmuje się audytami i kontrolą stanu faktycznego systemów automatyki przemysłowej oraz rozwiązywaniem pojawiających się problemów technicznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201419
rok 201526
rok 201719
rok 201819
rok 201928
Liczba absolwentów
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%
absolwenci z roku 201784,2%
absolwenci z roku 201873,7%
absolwenci z roku 201946,4%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201584,6%50,0%
absolwenci z roku 201784,2%63,2%
absolwenci z roku 201873,7%42,1%
absolwenci z roku 201946,4%25,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku3,1%2,2%0,0%5,3%3,6%
w II roku1,3%1,9%0,4%1,8%
w III roku0,4%0,0%0,4%
w IV roku0,0%1,3%
w V roku1,3%3,5%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,290,320,001,330,64
w II roku0,160,180,060,29
w III roku0,090,000,37
w IV roku0,000,22
w V roku0,410,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20146,2911,35
absolwenci z roku 201512,6216,32
absolwenci z roku 201713,5813,53
absolwenci z roku 201811,1613,88
absolwenci z roku 20194,124,57
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201468,4%57,9%10,5%
abs. z roku 201557,7%46,2%7,7%
abs. z roku 201742,1%36,8%0,0%
abs. z roku 201852,6%31,6%21,1%
abs. z roku 201978,6%78,6%3,6%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca55,3%37,8%33,3%44,7%70,2%
umowa o pracę43,9%28,2%32,5%27,6%68,4%
samo­zatrudnienie5,7%6,1%0,0%11,0%0,6%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 178 zł1 970 zł2 856 zł3 091 zł4 253 zł
w II roku3 101 zł2 993 zł3 679 zł4 262 zł
w III roku4 363 zł4 655 zł5 260 zł
w IV roku5 558 zł5 306 zł
w V roku6 080 zł6 030 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 360 zł2 351 zł3 264 zł4 731 zł4 322 zł
w II roku3 126 zł3 045 zł3 873 zł4 573 zł
w III roku4 363 zł4 605 zł5 391 zł
w IV roku5 551 zł5 589 zł
w V roku6 141 zł5 966 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Automatyka i robotyka - UZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,640,540,700,690,94
w II roku0,860,770,830,90
w III roku1,141,141,11
w IV roku1,361,20
w V roku1,381,29
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
UZ, Automatyka i robotyka (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności