Kryteria przyjęć:
Kierunek Budownictwo

przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:chemia
fizyka
informatyka

Zasady rekrutacji

  • Na studia zostaną przyjęci w ramach limitu miejsc kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymagania rekrutacyjne i uzyskali największą liczbę punktów.
  • Wspólna lista rankingowa utworzona będzie dla kandydatów z "nową" i "starą" maturą na podstawie wyników egzaminów z przedmiotów objętych zasadami rekrutacji.
  • Liczba punktów do listy rankingowej wyliczona będzie jako średnia ważona liczby punktów odpowiadających wynikom egzaminu maturalnego z określonych dla kierunku przedmiotów.
  • Do postępowania rekrutacyjnego przyj­muje się liczbę punktów ze świadectwa dojrzałości uzyskaną za eg­zaminy maturalne.
  • Liczby punktów (oznaczone dalej przez R) wyliczane będą według wzoru:

R = 0,20 m1 + 0,20 m2 + 0,10 o1 + 0,10 o2+ 0,10 p + 0,15 d1 + 0,15 d2

gdzie:

m1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie podstawowym,
m2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z matematyki na poziomie rozszerzonym,
o1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,
o2 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym,
p - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym,
d1 - punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie podstawowym,
d2- punkty za część pisemną egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu wybranego spośród: chemia, fizyka i astronomia, informatyka na poziomie rozszerzonym,

  • W przypadku, gdy na świadectwie dojrzałości podana jest punktacja danego przedmiotu wyłącznie na poziomie rozszerzonym, a w zasadach rekrutacji uwzględniane są też punkty za poziom podstawowy, przyjmuje się dla poziomu podstawowego punkty za poziom rozszerzony,
  • Gdy na świadectwie dojrzałości są wyniki odpowiednich egzaminów z kilku alternatywnie branych pod uwagę przedmiotów, przyjmuje się wyniki tylko z jednego przedmiotu, dającego największą liczbę punktów w rekrutacji.

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 


INFORMACJE, OGŁOSZENIA

Nauka języka za granicą
ATAS_220.gif

Przegląd uczelni
Polskie uczelnie w obrazach
miniatura
miniatura
miniatura
Polityka Prywatności