dlamaturzysty.info

Kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Kryteria przyjęć:
brak kryteriów na podstawie przedmiotów
Dodatkowe informacje o kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:dziennikarskie, informacyjne
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2021-05-31
Studia licencjackie na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna mają za zadanie wykształcić absolwenta do pracy w sektorze medialnym. Ukierunkowane są głównie na wszechstronne przygotowanie do interpretowania zjawisk społecznych, politycznych i kulturowych oraz na świadome i kreatywne uczestniczenie w ich powstawaniu. Treści kształcenia dostarczą studentowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych dotyczących: komunikacji społecznej, procesów komunikowania masowego, sposobów wpływania  na odbiorcę oraz zagadnień związanych ze specyfiką poszczególnych mediów. Problematyka dotycząca komunikacji społecznej  rozpoznana zostanie głównie w toku zajęć praktycznych takich jak: techniki negocjacyjne, public relations czy retoryka i erystyka, podczas których student posiądzie umiejętności dotyczące kreowania wizerunku czy komunikacji perswazyjnej. Zdobyta teoria, wzmocniona praktykami zawodowymi, pozwoli nie tylko doskonalić kwalifikacje ale także uruchomi i poszerzy sprawności w zakresie nawiązywania kontaktów, które dadzą możliwość zaistnienia na rynku pracy.

Absolwent studiów licencjackich dziennikarstwo i komunikacja społeczna uzyska wiedzę i kompetencje umożliwiające zatrudnienie w: redakcjach czasopism, redakcjach radiowych, prasowych i telewizyjnych, agencjach public relations, biurach rzeczników prasowych, sztabach wyborczych, jednostkach samorządu terytorialnego. Może być także zatrudniony jako doradcy ds. mediów, konsultant lub ekspert w instytucjach politycznych i biznesowych.
Strona www uczelni:
www.kpswjg.pl

Przykłady zawodów

Dziennikarz
Uczestniczy w procesie komunikacji społecznej, publikując w środkach masowego przekazu artykuły, reportaże, wywiady, komentarze, felietony; przekazuje informacje o faktach, wydarzeniach, opiniach i poglądach interesujących opinię publiczną lub w celu wywarcia na nią wpływu, utrzymuje kontakty z instytucjami życia społeczno-politycznego, gospodarczego i kulturalnego, przygotowuje i redaguje materiały przeznaczone do publikacji.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201428
rok 201514
rok 201614
rok 201815
rok 201911
Liczba absolwentów
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201542,9%
absolwenci z roku 201635,7%
absolwenci z roku 201833,3%
absolwenci z roku 201963,6%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201542,9%35,7%
absolwenci z roku 201635,7%21,4%
absolwenci z roku 201833,3%6,7%
absolwenci z roku 201954,5%9,1%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku14,6%23,2%8,3%5,6%15,2%
w II roku6,8%8,3%5,4%2,8%
w III roku3,0%3,0%2,4%
w IV roku6,2%11,9%3,6%
w V roku0,9%3,6%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,941,731,100,793,30
w II roku0,660,651,410,43
w III roku0,280,450,49
w IV roku0,782,310,96
w V roku0,120,57
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20149,8515,73
absolwenci z roku 201510,7115,92
absolwenci z roku 201611,0713,43
absolwenci z roku 20182,925,00
absolwenci z roku 20195,337,25
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201464,3%50,0%3,6%
abs. z roku 201564,3%42,9%0,0%
abs. z roku 201685,7%71,4%0,0%
abs. z roku 201880,0%60,0%0,0%
abs. z roku 201945,5%27,3%9,1%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca41,1%38,1%48,8%57,2%31,8%
umowa o pracę29,5%13,1%33,9%44,4%18,9%
samo­zatrudnienie1,5%0,0%0,0%0,0%9,1%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 393 zł1 038 zł1 778 zł1 831 zł1 186 zł
w II roku1 494 zł1 770 zł2 634 zł2 984 zł
w III roku1 937 zł2 217 zł2 588 zł
w IV roku2 647 zł3 031 zł3 167 zł
w V roku2 980 zł3 363 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 707 zł944 zł1 971 zł2 129 zł1 541 zł
w II roku1 789 zł1 972 zł2 644 zł2 988 zł
w III roku2 226 zł2 677 zł2 579 zł
w IV roku2 768 zł3 327 zł3 167 zł
w V roku2 982 zł3 470 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - KANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,390,280,450,410,24
w II roku0,410,440,630,64
w III roku0,500,520,58
w IV roku0,650,640,66
w V roku0,670,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
KANS, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności