Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
kryteria przyjęć - lista kierunków KUL »
prezentacja KUL »

Kryteria przyjęć:
Kierunek Filologia polska

przedmioty
język polski
2 spośród:matematyka
język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
język łaciński i kultura antyczna
filozofia
historia
historia muzyki
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy na który z nich Kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.

Jak są przeliczanie punkty procentowe z matury pisemnej?

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

  • poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu (1% = 1 punkt);
  • poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45 (1% = 0,45 punktu).

Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny przeliczony wynik to:

  • za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt;
  • za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%. Punkty samodzielnie przelicza kandydat.

Jeśli kandydat na świadectwie maturalnym ma wynik z poziomu podstawowego i poziomu rozszerzonego, do obliczeń wyniku końcowego bierze się ten, który po przeliczeniu jest korzystniejszy dla kandydata.

http://kandydat.kul.pl/vademecum-rekrutacji/przeliczanie-punktow-matury/

Dodatkowe informacje:


Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności