aplikacja Matura google play app store

Kierunek Teologia

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:język polski (pr)
matematyka
język angielski (pr)
biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
język francuski (pr)
język hiszpański (pr)
język niemiecki (pr)
język rosyjski (pr)
język włoski (pr)
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki

Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
rekrutacja.upjp2.edu.pl
Dodatkowe informacje o kierunku Teologia

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:humanistyczne
Poziom studiów:Magisterskie jednolite
System studiów:stacjonarne

Przykłady zawodów

Teolog
Zajmuje się systematycznym studium wiedzy teologicznej w wymiarze historycznym, dogmatycznym i praktycznym z następujących dziedzin teologii: dogmatyka, biblistyka, teologia moralna, teologia fundamentalna, teologia pastoralna, teologia ekumeniczna, teologia duchowości, liturgika, katechetyka, misjologia i inne; podejmuje się przybliżania treści w aspekcie zbawczym oraz krytycznej refleksji nad tymi treściami, dostarcza w ogólnym znaczeniu wiedzy teoretycznej, biblijnej i historycznej oraz praktycznej; bada i analizuje rozwój wyżej wymienionych doktryn.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
liczba absolwentów
rok 201469
rok 2015133
rok 2016159
rok 2017171
rok 2018170
rok 2019157
rok 2020132
rok 2021133
rok 2022147
Liczba absolwentów
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201529,4%
absolwenci z roku 201616,8%
absolwenci z roku 201718,3%
absolwenci z roku 201818,6%
absolwenci z roku 201915,9%
absolwenci z roku 202013,0%
absolwenci z roku 20218,4%
absolwenci z roku 20226,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,7%2,8%1,9%3,3%0,3%2,5%0,7%0,2%1,1%
w II roku0,7%1,8%0,6%2,7%0,2%1,6%0,6%0,2%
w III roku0,2%2,2%0,1%2,9%0,6%0,3%0,6%
w IV roku0,0%1,9%0,5%2,1%0,5%0,5%
w V roku0,2%1,0%0,7%1,9%0,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,270,410,270,640,110,530,170,040,12
w II roku0,120,390,110,630,030,320,080,02
w III roku0,060,480,010,630,110,070,16
w IV roku0,000,530,120,450,120,09
w V roku0,060,210,160,550,05
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2017 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20142,864,30
absolwenci z roku 20152,203,20
absolwenci z roku 20161,051,31
absolwenci z roku 20171,221,17
absolwenci z roku 20180,921,38
absolwenci z roku 20191,271,38
absolwenci z roku 20200,140,37
absolwenci z roku 20210,550,54
absolwenci z roku 20220,220,38
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201487,0%81,2%4,3%
abs. z roku 201589,5%85,9%1,5%
abs. z roku 201691,3%87,0%0,0%
abs. z roku 201790,0%88,2%0,7%
abs. z roku 201894,1%92,9%0,6%
abs. z roku 201993,4%93,0%3,0%
abs. z roku 202097,6%96,2%2,1%
abs. z roku 202195,6%93,8%2,4%
abs. z roku 202285,7%84,5%2,5%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca79,5%84,7%87,3%86,7%91,4%90,9%94,7%91,5%83,8%
umowa o pracę72,6%81,8%83,4%84,3%90,1%90,0%93,1%90,2%82,0%
samo­zatrudnienie2,5%1,5%0,0%0,5%0,1%1,7%1,0%2,0%1,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 884 zł2 623 zł3 012 zł3 045 zł3 141 zł3 692 zł3 675 zł4 579 zł4 928 zł
w II roku3 235 zł3 180 zł3 947 zł3 758 zł3 924 zł4 472 zł4 505 zł5 948 zł
w III roku3 244 zł3 540 zł4 134 zł4 179 zł4 328 zł4 979 zł5 235 zł
w IV roku3 636 zł3 573 zł4 281 zł4 351 zł4 488 zł5 736 zł
w V roku3 904 zł4 034 zł4 560 zł4 870 zł5 034 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku ze wszystkich źródeł
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 823 zł2 662 zł3 138 zł3 014 zł3 152 zł3 632 zł3 674 zł4 580 zł4 886 zł
w II roku3 227 zł3 179 zł3 953 zł3 855 zł3 961 zł4 587 zł4 486 zł6 001 zł
w III roku3 326 zł3 327 zł4 139 zł4 123 zł4 311 zł4 972 zł5 208 zł
w IV roku3 668 zł3 638 zł4 274 zł4 358 zł4 434 zł5 707 zł
w V roku4 105 zł4 100 zł4 603 zł4 814 zł4 970 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Wynagrodzenie absolwentów z 2017 roku z umowy o pracę
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Teologia - UPJP2, studia jednolite magisterskie
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,800,670,810,760,700,790,730,850,79
w II roku0,860,791,010,890,830,910,821,01
w III roku0,810,810,980,910,840,920,84
w IV roku0,850,770,950,870,780,93
w V roku0,830,800,930,880,78
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2017 roku
UPJP2, Teologia (jm)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w kolejnych latach po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2017 roku.

Kontakt:

ul. Kanonicza 25
31-002 Kraków
tel. Polacy 519 323 359
Foreigners: +48 12 88 98 617


Polityka Prywatności