dlamaturzysty.info

Kierunek Turystyka i rekreacja

Kryteria przyjęć:
przedmioty
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
geografia
historia
historia sztuki
wiedza o społeczeństwie
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
ppuz.edu.pl/zasady-rekrutacji-ii.html
Dodatkowe informacje o kierunku Turystyka i rekreacja

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:sportowe, turystyczne, usługi
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2018-09-06
Absolwent  po ukończeniu edukacji i obronie pracy dyplomowej uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Dysponuje wiedzą przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną i organizacyjno-prawną oraz umiejętnościami praktycznymi umożliwiającymi działalność zawodową w sferze turystyki i rekreacji.
Profil kształcenia, uzgodniony z krakowskimi ośrodkami akademickimi i zatwierdzony przez Państwową Komisję Akredytacyjną daje możliwość kontynuacji studiów na II stopniu (magisterskim) w takich uczelniach jak: AWF, UJ, UE oraz innych prowadzących kierunki z zakresu turystyki i rekreacji. Planowane jest podjęcie współpracy z Politechniką Krakowską oraz Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie.
Strona www uczelni:
www.ppuz.edu.pl
Kontynuacja studiów
opis na stronie studiamagisterskie.info:
II stopnia - Turystyka i rekreacja

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 2014117
rok 201580
rok 201664
rok 201754
rok 201834
rok 201931
Liczba absolwentów
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,5%
absolwenci z roku 201664,1%
absolwenci z roku 201766,7%
absolwenci z roku 201873,5%
absolwenci z roku 201983,9%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201572,5%62,5%
absolwenci z roku 201662,5%51,5%
absolwenci z roku 201764,8%61,1%
absolwenci z roku 201867,6%47,1%
absolwenci z roku 201983,9%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku16,9%7,8%3,9%9,0%6,4%3,0%
w II roku10,0%4,9%4,3%4,8%5,6%
w III roku8,1%10,3%8,0%15,6%
w IV roku9,8%9,2%7,7%
w V roku9,3%5,8%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Ryzyko bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku1,370,730,411,201,120,37
w II roku0,890,550,580,690,83
w III roku0,951,661,292,93
w IV roku1,341,511,24
w V roku1,370,91
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu
Względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z 2015 roku
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z roku 2015 w pierwszym, drugim, trzecim, czwartym i piątym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201415,6118,27
absolwenci z roku 201516,3019,80
absolwenci z roku 201614,7017,66
absolwenci z roku 201716,0717,90
absolwenci z roku 201810,7711,14
absolwenci z roku 20193,805,62
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201452,1%40,2%6,8%
abs. z roku 201542,5%33,8%5,0%
abs. z roku 201648,4%39,1%6,2%
abs. z roku 201735,2%22,2%1,9%
abs. z roku 201847,1%38,2%2,9%
abs. z roku 201925,8%19,4%3,2%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca34,1%31,5%31,1%22,2%26,5%17,7%
umowa o pracę27,2%24,8%24,9%15,1%25,2%12,6%
samo­zatrudnienie2,8%3,3%3,9%1,1%0,7%0,3%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 483 zł1 494 zł1 389 zł1 358 zł1 930 zł2 404 zł
w II roku1 774 zł1 706 zł1 310 zł1 437 zł2 089 zł
w III roku1 735 zł2 206 zł2 074 zł2 017 zł
w IV roku2 137 zł2 716 zł2 364 zł
w V roku2 458 zł2 829 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku ze wszystkich źródeł
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2015
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku1 675 zł1 468 zł1 522 zł1 583 zł2 070 zł2 204 zł
w II roku1 883 zł1 731 zł1 469 zł1 916 zł2 299 zł
w III roku1 920 zł2 366 zł2 210 zł2 512 zł
w IV roku2 201 zł2 813 zł2 536 zł
w V roku2 478 zł2 954 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Wynagrodzenie absolwentów z 2015 roku z umowy o pracę
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Turystyka i rekreacja - PPUZ, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2015
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,460,450,400,350,490,56
w II roku0,540,490,340,360,48
w III roku0,510,590,510,47
w IV roku0,580,680,55
w V roku0,610,66
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Względny wskaźnik zarobków absolwentów z 2015 roku
PPUZ, Turystyka i rekreacja (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I, II i III roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z 2015 roku.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności