aplikacja Matura google play app store

Kierunek Inżynieria transportu i logistyki

Kryteria przyjęć:
przedmioty
język polski
matematyka
1 spośród:język angielski
język francuski
język hiszpański
język niemiecki
język rosyjski
język włoski
1 spośród:biologia
chemia
fizyka
geografia
historia
informatyka
wiedza o społeczeństwie
filozofia
język łaciński i kultura antyczna
historia sztuki
historia muzyki
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
pansp.pl/kandydat/zasady-rekrutacjikryteria-przyjec
Dodatkowe informacje o kierunku Inżynieria transportu i logistyki

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:inżynieryjno-techniczne
Poziom studiów:inżynierskie
System studiów:stacjonarne
Strona www uczelni:
pansp.pl

Przykłady zawodów

Inżynier zaopatrzenia, transportu i magazynowania
Zajmuje się kompleksowym kształtowaniem i zarządzaniem usługami logistycznym w zakresie zaopatrzenia, transportu i magazynowania; odpowiada za rozwiązywanie problemów i zadań logistycznych metodami i technikami inżynierskimi, poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji; zarządza specjalistycznymi funkcjami logistycznymi: operacyjną, marketingową i finansową; wykorzystuje systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym.
Specjalista do spraw logistyki
Specjalista do spraw logistyki planuje, koordynuje i optymalizuje procesy logistyczne.
Specjalista do spraw logistyki zajmuje się obsługą procesów logistycznych w organizacji. Osoba zatrudniona na tym stanowisku odpowiada za koordynowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji. Do jej obowiązków należy również zarządzanie środkami technicznymi wykorzystywanymi w procesach logistycznych. Wykonywanie tego zawodu wiąże się ze współpracą z dostawcami/odbiorcami przedsiębiorstwa, a także z przewoźnikami i spedytorami. Do zadań specjalisty do spraw logistyki należy monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw. Na podstawie wyników analiz pracownik podejmuje decyzje mające wpływ na procesy logistyczne. Nieodzownym elementem jego pracy jest zapewnienie odpowiedniej, jakości procesów (np. terminowości) przy możliwie najniższych kosztach logistycznych.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201833
rok 201916
rok 202013
rok 202113
rok 202218
Liczba absolwentów
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2021.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 201824,2%
absolwenci z roku 201956,2%
absolwenci z roku 202023,1%
absolwenci z roku 202138,5%
absolwenci z roku 202266,7%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 201821,2%9,1%
absolwenci z roku 201943,8%25,0%
absolwenci z roku 202015,4%15,4%
absolwenci z roku 202138,5%23,1%
absolwenci z roku 202266,7%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku13,6%10,9%19,2%22,4%0,0%
w II roku8,8%12,0%14,1%9,0%
w III roku12,1%6,2%1,3%
w IV roku8,8%0,0%
w V roku7,3%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku1,430,921,951,720,00
w II roku0,920,901,230,65
w III roku1,100,350,08
w IV roku0,770,00
w V roku0,73
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2021 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 201811,6811,27
absolwenci z roku 20194,380,67
absolwenci z roku 20209,7011,12
absolwenci z roku 20217,3811,43
absolwenci z roku 20222,732,14
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201854,5%51,5%0,0%
abs. z roku 201943,8%37,5%6,2%
abs. z roku 202053,8%38,5%7,7%
abs. z roku 202153,8%38,5%0,0%
abs. z roku 202255,6%38,9%0,0%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2021, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
jakakolwiek praca39,4%38,0%33,3%32,7%44,0%
umowa o pracę34,3%31,8%25,0%12,8%33,3%
samo­zatrudnienie0,0%6,2%7,7%0,0%0,0%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 405 zł3 028 zł4 351 zł2 064 zł4 203 zł
w II roku3 212 zł3 011 zł4 478 zł2 824 zł
w III roku3 544 zł3 119 zł5 498 zł
w IV roku3 902 zł4 295 zł
w V roku4 728 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
absolwenci
2018
absolwenci
2019
absolwenci
2020
absolwenci
2021
absolwenci
2022
w I roku2 518 zł2 947 zł5 162 zł2 282 zł5 294 zł
w II roku3 417 zł3 145 zł5 873 zł3 125 zł
w III roku3 631 zł3 553 zł6 302 zł
w IV roku4 253 zł4 191 zł
w V roku5 191 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Inżynieria transportu i logistyki - PANS , studia I stopnia
abs.
2018
abs.
2019
abs.
2020
abs.
2021
abs.
2022
w I roku0,610,710,920,350,72
w II roku0,740,650,860,44
w III roku0,750,560,96
w IV roku0,750,70
w V roku0,83
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
PANS , Inżynieria transportu i logistyki (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2021.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności