dlamaturzysty.info

Kierunek Ratownictwo medyczne

Kryteria przyjęć:
przedmioty
biologia
1 spośród:chemia
fizyka
Zasady rekrutacji na stronie uczelni:
kandydat.puss.pila.pl/rekrutacja/zasady-rekrutacji
Dodatkowe informacje o kierunku Ratownictwo medyczne

Opis kierunku

Język wykładowy:polski
Grupa kierunków:medyczne, o zdrowiu
Poziom studiów:licencjackie
System studiów:stacjonarne
Ocena programowa PKA:
ocena pozytywna, data: 2012-10-25
Strona www uczelni:
ans.pila.pl

Przykłady zawodów

Nauczyciel akademicki – nauki medyczne
Kształci w zakresie nauk medycznych na poziomie wyższym, prowadzi badania naukowe, opracowuje teorie, koncepcje i metody działania; przygotowuje podręczniki akademickie i publikuje wyniki badań; uczestniczy w organizacji kształcenia i badań naukowych.
Ratownik medyczny
Udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego.
Specjalista do spraw ratownictwa medycznego
Samodzielnie udziela szybkiej i sprawnej pomocy o charakterze ratowniczym w nagłych stanach zagrożenia życia, wypadkach i katastrofach, przy użyciu sprzętu: ochrony osobistej, ratownictwa technicznego i medycznego;
nadzoruje i koordynuje działania ratowników medycznych;
wykonuje zabiegi w karetkach i stacjach pogotowia ratunkowego, oddziałach ratunkowych i innych placówkach.

Losy absolwentów

Liczba absolwentów

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
liczba absolwentów
rok 201427
rok 201635
rok 201730
rok 201822
rok 201915
Liczba absolwentów
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: liczba absolwentów w latach 2014-2019.

Dalsze studia

Procent absolwentów, którzy mieli doświadczenie studiowania po uzyskaniu dyplomu:

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
% absolwentów
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201645,7%
absolwenci z roku 201770,0%
absolwenci z roku 201859,1%
absolwenci z roku 201940,0%
Uwzględnione są zarówno przypadki kontynuowania studiów rozpoczętych przed uzyskaniem dyplomu, jak i studiów podjętych po dyplomie.
Dalsze studia po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy kontynuowali studia po uzyskaniu dyplomu

Procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli i ukończyli studia II stopnia

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
podjęli studia II stopniaukończyli studia II stopnia
absolwenci z roku 2014
absolwenci z roku 201625,7%14,3%
absolwenci z roku 201756,6%16,7%
absolwenci z roku 201831,8%9,1%
absolwenci z roku 201913,3%0,0%
Absolwenci podjęli studia II stopnia
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów, którzy po uzyskaniu dyplomu podjęli studia II stopnia. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Ryzyko bezrobocia

Ryzyko bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku4,3%13,6%3,9%2,7%2,8%
w II roku0,3%2,4%0,6%1,9%
w III roku2,2%1,9%0,0%
w IV roku0,0%4,3%
w V roku0,0%
Ryzyko bezrobocia w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: ryzyko bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Względny wskaźnik bezrobocia absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,321,490,540,430,45
w II roku0,040,320,090,39
w III roku0,280,280,00
w IV roku0,000,45
w V roku0,00
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję indywidualnego ryzyka bezrobocia do średniej stopy rejestrowanego bezrobocia w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartość wskaźnika jest równa średniej tych proporcji.
Wartości poniżej 1 oznaczają niższe przeciętnie ryzyko bezrobocia absolwentów niż w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości powyżej 1 oznaczają wyższe ryzyko.
Względny wskaźnik bezrobocia w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik bezrobocia dla absolwentów z lat 2014-2019 w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

Praca

Średni czas poszukiwania pierwszej pracy po uzyskaniu dyplomu (w miesiącach)

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracę
absolwenci z roku 20143,045,88
absolwenci z roku 20164,096,74
absolwenci z roku 20178,479,74
absolwenci z roku 20183,615,46
absolwenci z roku 20191,546,00
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej jakiejkolwiek pracy
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej jakiejkolwiek pracy po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Liczba miesięcy na znalezienie pierwszej pracy na umowę o pracę
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnia liczba miesięcy pomiędzy miesiącem uzyskania dyplomu a miesiącem podjęcia pierwszej pracy po dyplomie na umowę o pracę. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Procent absolwentów, którzy pracowali w pierwszym roku po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
jakakolwiek pracaumowa o pracęsamo­zatrudnienie
abs. z roku 201492,6%66,7%44,4%
abs. z roku 201685,7%68,6%17,1%
abs. z roku 201776,7%63,4%10,0%
abs. z roku 201881,8%59,1%22,7%
abs. z roku 201986,7%20,0%46,7%
Wartości te pokazują, za jaką część absolwentów w badanym okresie wpłynęła składka z tytułu pracy: jakiejkolwiek, na umowę o pracę oraz samozatrudnienia.
Jakakolwiek praca w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy podjęli jakąkolwiek pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca na umowę o pracę w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie.
Praca w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent absolwentów z lat 2014-2019, którzy pracowali na zasadzie samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie.

Czas pracy, jako procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów w pierwszym roku po dyplomie

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
jakakolwiek praca81,8%71,5%59,4%58,7%82,2%
umowa o pracę59,3%58,3%49,1%35,6%13,3%
samo­zatrudnienie35,8%12,4%2,8%16,7%43,9%
Jest to średni procent miesięcy przepracowanych przez absolwentów: w jakiejkolwiek formie, na umowę o pracę oraz w ramach samozatrudnienia. Wartości te informują o długotrwałości pracy.
Czas pracy w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w jakiejkolwiek formie w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie na umowę o pracę
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych na umowę o pracę w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.
Czas pracy w I roku po dyplomie w ramach samozatrudnienia
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: procent miesięcy przepracowanych w ramach samozatrudnienia w pierwszym roku po dyplomie. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Wynagrodzenie

Średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 372 zł2 827 zł2 759 zł2 560 zł4 524 zł
w II roku2 750 zł3 627 zł3 468 zł3 358 zł
w III roku3 268 zł4 675 zł3 899 zł
w IV roku2 961 zł5 144 zł
w V roku3 542 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki ze wszystkich form zatrudnienia uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony. Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie w ogóle nie mieli zatrudnienia.
Wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie ze wszystkich źródeł w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
absolwenci
2014
absolwenci
2016
absolwenci
2017
absolwenci
2018
absolwenci
2019
w I roku2 636 zł2 789 zł3 063 zł2 469 zł3 179 zł
w II roku2 979 zł3 489 zł3 332 zł3 824 zł
w III roku3 324 zł4 228 zł3 418 zł
w IV roku2 863 zł4 775 zł
w V roku3 881 zł
Dla każdego absolwenta wyznaczane są łączne zarobki z tytułu umów o pracę uzyskane w badanym okresie. Suma ta dzielona jest przez liczbę miesięcy, w których absolwent był zatrudniony na umowę o pracę.
Pomijani są absolwenci, którzy w badanym okresie nie byli zatrudnieni na umowę o pracę.
Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: średnie miesięczne wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Względny wskaźnik zarobków absolwentów po uzyskaniu dyplomu

dla kierunku Ratownictwo medyczne - ANS, studia I stopnia
abs.
2014
abs.
2016
abs.
2017
abs.
2018
abs.
2019
w I roku0,700,760,670,611,01
w II roku0,800,920,800,75
w III roku0,901,090,85
w IV roku0,751,12
w V roku0,84
Dla każdego absolwenta wyznacza się proporcję jego średnich zarobków do średnich zarobków w jego powiatach zamieszkania w okresie objętym badaniem. Wartości powyżej 1 oznaczają, że przeciętnie absolwenci zarabiają powyżej średniej w ich powiatach zamieszkania, zaś wartości poniżej 1 oznaczają wynagrodzenie poniżej średniej.
Absolwenci po studiach są zazwyczaj na początku swojej kariery zawodowej, stąd wskaźnik ten często przyjmuje wartości poniżej 1.
Względny wskaźnik zarobków w I roku po dyplomie
ANS, Ratownictwo medyczne (Ist.)
wykres: względny wskaźnik zarobków absolwentów w I roku po uzyskaniu dyplomu. Dotyczy absolwentów z lat 2014-2019.

Aktualizacje proszę przesyłać na 

Polityka Prywatności